Tilgængelige sprog:

Leder

Kære læsere

Denne leder er min sidste som næstformand for EØSU med ansvar for kommunikation.

Det har været to et halvt år fyldt med udfordringer, glæder, ansvarsområder og en hel del bekymringer.

Jeg er ikke den rette til at gøre status over denne periode som kommunikationsansvarlig i vores udvalg. Til gengæld vil jeg gerne benytte mig af lejligheden til udtrykke min taknemmelighed over for jer alle.

Jeg tager arbejdet i EØSU meget alvorligt. Som medlem af dette rådgivende organ i EU har man en reel mulighed for at bidrage positivt til processen og til Den Europæiske Unions opbygning.

Vigtige datoer

15/03/2018 - 16/03/2018 Bruxelles
Dit Europa, din mening!
20/03/2018 Sofia, Bulgarien
Europæisk forbrugerdag
10/04/2018 Bruxelles
Europæisk borgerinitiativdag 2018: Samarbejde
18/04/2018 - 19/04/2018 Bruxelles
EØSU's plenarforsamling

Kort fortalt

Forenet i mangfoldighed: en yngre fremtid for europæisk kultur

EU's motto optræder i titlen på den niende udgave af "Dit Europa, din mening!", som finder sted den 15.-16. marts. EØSU's ungdomsarrangement omhandler det europæiske år for kulturarv.

Fremtiden for demokratiet i Europa er direkte knyttet til et fredeligt og føderalt Europa

Fremtiden for demokratiet i Europa blev drøftet på en todages europæisk konference, som blev afholdt af EØSU's formand, Georges Dassis, på Akropolis-museet i Athen den 1.-2. marts. I et lokale fuldt af aktivt engagerede deltagere fra EU-institutionerne, den græske regering, civilsamfundsorganisationer og universiteter argumenterede Georges Dassis klart for et føderalt og fredeligt Europa, som arbejder for solidaritet og de europæiske borgeres velfærd.

 

EU-lovgivningen bør omfatte flere foranstaltninger til sikring af rettighederne for kvinder med handicap

Kvinder med handicap bør kunne træffe beslutninger om spørgsmål, som vedrører dem, og bør repræsenteres på rimelig vis i offentlige institutioner, hvilket blev fremført af handicaporganisationer på Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs konference om "Kvinder med handicap i EU: situation og vejen frem".

EØSU-nyt

Tyrkiets rolle i flygtningekrisen er af stor betydning, men der er plads til forbedring

I en udtalelse, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i februar, anerkendte EØSU Tyrkiets indsats for at huse mere end tre mio. flygtninge, men understregede behovet for, at landet giver flygtningene den ikkediskriminerende beskyttelse, de har krav på i henhold til international ret.

EØSU er blevet opfordret til at deltage i Emmanuel Macrons planlagte høring af de europæiske borgere

EØSU har en yderst vigtig rolle at spille i forbindelse med de offentlige høringer, der foreslås af den franske præsident. De initiativer, som dagligt tages af EØSU, og som giver civilsamfundet en stemme på højeste niveau med hensyn til, hvordan Europa skal udformes, er nemlig helt grundlæggende i tråd med tanken bag høringerne. Det var det budskab, den franske minister for europæiske anliggender Nathalie Loiseau havde med til EØSU's plenarforsamling i Bruxelles den 15. februar.

Erfaringerne fra sparepolitikken gør en politikændring tvingende nødvendig

Lessons learned

Der bør i fremtidige krisestyringsscenarier tilstræbes en bedre balance mellem finansøkonomiske og sociale målsætninger for at undgå negative virkninger på den økonomiske kapacitet, arbejdsmarkedet og de sociale beskyttelsessystemer i de berørte lande. EØSU opfordrer i sin initiativudtalelse om Erfaringer fra krisen: hvordan undgås de hårde virkninger af EU's sparepolitik til, at EU-institutionerne fremfor en restriktiv sparepolitik tilstræber økonomisk samarbejde, vækst og solidaritet.

 

EØSU fremsætter forslag om at gøre cybersikkerhed til en realitet

EU bør udvide ENISA's mandat, så det også kommer til at udgøre EU's Agentur for Cybersikkerhed, fastlægge en certificeringsramme på europæisk niveau og fokusere på uddannelse og beskyttelse af internetbrugere.

Reformerne af ESFS er et vigtigt skridt imod fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen

Financial integration

EØSU slår til lyd for en hurtig oprettelse af kapitalmarkedsunionen og bakker op om Kommissionens forslag om at reformere Det Europæiske Finanstilsynssystems (ESFS) organer ved at give dem flere beføjelser og forbedre forvaltningen og finansieringen heraf.

EØSU efterlyser mere offentlig investering for at fremme den økonomiske vækst i EU

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) påpegede i sin nylige udtalelse om Kommissionens årlige vækstundersøgelse for 2018 det økonomiske semesters strategiske betydning. EØSU er desuden fortaler for, at semesteret udvides målrettet med henblik på at sikre, at EU's makroøkonomiske politikker ikke blot er økonomisk og socialt, men også miljømæssigt bæredygtige.

EU må skride til handling i sektoren for medicinsk teknologi

EU-institutionerne bør gå forrest i indsatsen for at optimere Europas sektor for medicinsk teknologi, idet sektorens resultater for øjeblikket påvirkes negativt af en for stor fragmentering og et øget konkurrencepres, sagde EØSU på sin plenarforsamling den 14. februar.

Klimaforanstaltninger: vi må sende et stærkt signal til de ikkestatslige aktører

I sin udtalelse Fremme af ikkestatslige aktørers klimaforanstaltninger foreslår EØSU en europæisk dialog med det overordnede formål at gøre det mere attraktivt for de forskellige ikkestatslige aktører at engagere sig i klimaindsatsen, således at dette bliver det nye business as usual.

EØSU mener ikke, at Kommissionens forslag om fri udveksling af andre data end personoplysninger i EU er ambitiøst nok.

Kommissionens forslag har ladet vente for længe på sig og er ikke ambitiøst nok. Der mangler sammenhæng og overbevisende mekanismer, som kan sikre en effektiv gennemførelse.

Ingen må lades i stikken: EØSU er fast besluttet på at gøre cirkulær økonomi til "business as usual"

Ved åbningen af interessentkonferencen om cirkulær økonomi, som blev afholdt hos Kommissionen den 20. februar, sagde EØSU's formand Georges Dassis: "Overgangen til en cirkulær økonomi udgør en stor mulighed for civilsamfundet. Det sker allerede i praksis.... Vi er imidlertid nødt til at sikre, at der er bred opbakning til denne omstilling. Ingen må lades i stikken er et af målene for interessentplatformen for cirkulær økonomi, der er et vigtigt forum for udformningen af en fælles vision for overgangen til en cirkulær og bæredygtig europæisk økonomi.

EØSU opfordrer EU's medlemsstater til at fremskynde fuldførelsen af ØMU'en

Medlemsstaterne bør omgående søge at skabe en stabil, fremgangsrig og mere modstandsdygtig ØMU. Der bør derfor træffes yderligere foranstaltninger på europæisk og nationalt plan: det var en af hovedkonklusionerne af den offentlige debat om fuldførelsen af ØMU'en, som EØSU for nylig var vært for.

Europæisk industridag i EØSU

"Den europæiske industri står over for ekstraordinære udfordringer, som ingen medlemsstater kan klare alene. Samtidig er mulighederne enorme, og vi er nødt til at udnytte dem, hvis vi skal bevare den førerposition, vi har inden for mange sektorer, og generobre den på de områder, hvor vi er ved at miste den til konkurrenter."

Nyt fra grupperne

Arbejdsgivergruppen skal drøfte, hvordan man kan slå bro over kvalifikationskløften

af Arbejdsgivergruppen

Arbejdsgivergruppen afholder i samarbejde med større bulgarske arbejdsgiversammenslutninger en konference i Sofia (Bulgarien) den 22. marts under overskriften "Slå bro over kvalifikationskløften til fordel for vækst og jobskabelse – erhvervslivets perspektiv". Paneldeltagerne vil få mulighed for at udveksle bedste praksis og drøfte konkrete løsninger på kvalifikationskløften. Arrangementet afholdes inden for rammerne af det bulgarske rådsformandskab.

Gabriele Bischoff om den internationale kvindedag

På den internationale kvindedag fejres kvinder, ikke kun for at huske, hvad vi har opnået, men også med tanke på det, der venter forude. I år fokuserer Arbejdstagergruppen især på mænd. Hvorfor så fokusere på mænd på en dag, der fejrer kvinder? Fordi ligestilling mellem mænd og kvinder ikke kun er et kvindeanliggende. Hvis mænd ikke inddrages, vil vi aldrig opnå reel ligestilling.

EØSU's Gruppe Andre Interesser efterlyser innovation i civilsamfundet

af Gruppen Andre Interesser i EØSU

et ekstraordinært møde i Gruppen Andre Interesser den 15. februar blev undersøgelsen Den fremtidige udvikling af civilsamfundet i Den Europæiske Union frem mod 2030 præsenteret. EØSU havde bestilt undersøgelsen hos Centre for information service, cooperation and development of NGOs (CNVOS - Slovenien) og European Network of National Civil Society Associations (ENNA). 

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Det kyrilliske alfabet – det nye alfabet i Den Europæiske Union

I forbindelse med det bulgarske EU-formandskab er EØSU vært for udstillingen "Det kyrilliske alfabet – det nye alfabet i Den Europæiske Union", der finder sted fra den 15. marts til den 24. maj 2018. Udstillingen består af en række plakater, som studerende fra afdelingen for bøger og grafik på Bulgariens nationale kunstakademi har udarbejdet i 2007 i anledning af landets tiltrædelse af EU. (ck)