EØSU delt om udstationeringen af arbejdstagere inden for transport. Arbejdsgivergruppen imod EØSU's udtalelse

Af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Arbejdsgivergruppen støttede ikke EØSU's udtalelse om køre- og hviletidsperioder, arbejdstid og udstationering af arbejdstagere. Gruppen fandt ikke, at udtalelsen i tilstrækkelig grad afspejlede de forskellige synspunkter i udvalget med hensyn til Kommissionens forslag om udstationering af arbejdstagere

"Anvendelsen af udstationeringsreglerne inden for international vejtransport udgør protektionisme og begrænser den fri bevægelighed. Desværre afspejler det dokument, EØSU vedtog, ikke disse negative følgevirkninger. Det går i alvorlig grad ud over EU's indre marked, og tusinder af SMV'er, der opererer i transportsektoren rundt omkring i EU, vil lide", sagde Jacek P. Krawczyk, formand for Arbejdsgivergruppen.

Under debatten fremhævede medlemmer af Arbejdsgivergruppen en lang række problemer i Kommissionens forslag om udstationering af chauffører. Uden en passende infrastruktur ville strengere regler være kontraproduktive og ikke forbedre arbejdsvilkårene.

Medlemmerne understregede, at de foreslåede regler ville skabe usikkerhed og yderligere papirarbejde både for chauffører og virksomheder. De henledte opmærksomheden på unøjagtige definitioner i lovgivningen, som kunne føre til absurde situationer.

Gruppen fremsatte en række ændringsforslag til udtalelsen, men disse fik hverken opbakning fra ordføreren eller fra et flertal af EØSU's medlemmer. Udtalelsen blev vedtaget den 18. januar 2018 på EØSU's plenarforsamling med 193 stemmer for, 89 imod og 17 hverken for eller imod.(lj)