Tilgængelige sprog:

Leder

Demokratiets fremtid i Europa

Kære læsere

Europa hærgedes i mange år af krig. I alle europæiske byer findes der levn fra blodige konflikter eller civile uroligheder. Vi har aldrig før i Den Europæiske Union oplevet en så lang periode uden krig som nu. Steder, der engang var sønderrevet af krig, er nu hjemsted for interregionale og internationale organer, der arbejder for, at den konstruktion, som vi kalder EU, kan fungere så gnidningsløst som muligt. Det har naturligvis en høj symbolværdi, men symbolik er ikke nok.

Vigtige datoer

20/02/2018 - 21/02/2018 Bruxelles
Gennemførelse af den cirkulære økonomi – næste skridt Interessentkonference om den cirkulære økonomi
01/03/2018 - 02/03/2018 Athen
EØSU-konference om Fremtiden for demokratiet i Europa
06/03/2018 - 07/03/2018 Bruxelles
4. migrationsforum
14/03/2018 - 15/03/2018 Bruxelles
EØSU's plenarforsamling
15/03/2018 - 16/03/2018 Bruxelles
Dit Europa, din mening!

Kort fortalt

Er der plads til kultur i fremtidens Europa? Det skal europæiske teenagere fortælle Bruxelles

I løbet af en periode på fem uger besøger medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) skoler i deres medlemsstater for at forberede eleverne til "Dit Europa, din mening!" – en europæisk ungdomsforsamling, der finder sted i Bruxelles den 15.-16. marts 2018.

EØSU's formand, Georges Dassis, mødes med CESE's formand, Patrick Bernasconi

Formanden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), Georges Dassis, og formanden for det franske økonomiske, sociale og miljømæssige råd (CESE), Patrick Bernasconi, mødtes i Bruxelles den 17. januar for at foretage en første evaluering af det styrkede samarbejde mellem deres institutioner og undersøge mulighederne for yderligere fælles aktiviteter.

Formand Georges Dassis deltager i Europa-Parlamentets Silver Rose Award-overrækkelse

Formanden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), Georges Dassis, deltog den 23. januar i den 15. Silver Rose Awards-overrækkelse, som blev afholdt i Europa-Parlamentet af SOLIDAR i samarbejde med Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet og De Europæiske Socialdemokraters Parti. 

EU's menneskerettigheds- og civilsamfundsorganisationer rapporterer om flere vanskeligheder i forbindelse med deres arbejde

Fredag den 19. januar var EØSU sammen med sin kontaktgruppe vært for lanceringen af en rapport fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), som advarer om, at civilsamfundet får stadig mindre råderum til at kæmpe for overholdelsen af menneskerettighederne i EU.

EØSU-nyt

EØSU hører civilsamfundet om cybersikkerhed

EØSU opfordrer EU og medlemsstaterne til at vedtage en model for cybersikkerhed på europæisk niveau, styrke mandatet for EU's Agentur for Cybersikkerhed og endelig etablere en effektiv europæisk certificeringsordning for onlinetjenester og -produkter.

EØSU opfordrer Kommissionen til at præcisere de foreslåede kriterier for indberetning af grænseoverskridende skatteordninger

Tax justice

I sin udtalelse om afskrækkende foranstaltninger mod skatteundgåelse og -unddragelse opfordrer EØSU Kommissionen til at definere den foreslåede indberetningspligt vedrørende grænseoverskridende skatteordninger og -transaktioner mere præcist for at undgå en subjektiv fortolkning fra skatteydernes og skattemyndighedernes side, som kan føre til overdreven indberetning og administrative byrder.

EØSU er vært ved lanceringen af Kommissionens værktøjskasse, der skal rådgive medlemsstaterne om EU-støtte til integration af migranter

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og Kommissionen arrangerede i januar måned i fællesskab lanceringen af Kommissionens nye værktøjskasse, der skal hjælpe medlemsstaterne med at styrke integrationen af folk med indvandrerbaggrund ved at gøre mere effektivt og koordineret brug af tilgængelige EU-støtteinstrumenter.

Landene i det vestlige Balkan har brug for en tydelig køreplan for medlemskab af EU

Dette var hovedbudskabet fra den offentlige høring om økonomisk og social samhørighed og europæisk integration af det vestlige Balkan, som blev afholdt af EØSU i Bruxelles.

"Vi hilser med stor tilfredshed, at det bulgarske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union har valgt Vestbalkan som en af sine prioriteter og har anmodet EØSU om at udarbejde en udtalelse om emnet", sagde Ionut Sibian, formand for EØSU's studiegruppe om Økonomisk og social samhørighed og europæisk integration af det vestlige Balkan. Andrej Zorko, ordfører for EØSU's udtalelse, pointerede, at regionen er yderst kompleks, og at der er behov for mere regionalt samarbejde og en bedre inddragelse af civilsamfundet i den europæiske integrationsproces. 

"Made in Europe" skal have de samme vilkår som konkurrenter på det europæiske marked

Protektionisme er ikke en mulighed for Europa. På den anden side kan EU ikke tillade, at dets indre marked oversvømmes af produkter, som overtræder Unionens sociale og miljømæssige standarder og skader dens industri. Sådan lyder EØSU's advarsel i en rapport om en samlet industripolitik i EU, som blev vedtaget på udvalgets plenarforsamling i januar.

EØSU opfordrer til en hurtig vedtagelse af Kommissionens forslag om sikring af konkurrencen inden for lufttransport

EØSU støtter Kommissionens forslag med den længe ventede revision af forordningen om sikring af konkurrencen inden for lufttransport. I en udtalelse, der blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling i januar, opfordrer udvalget Europa-Parlamentet og Rådet til hurtigt at vedtage den reviderede forordning, så forvridningerne i den internationale konkurrence kan tackles på effektiv vis.

EØSU bakker fuldt ud op om det første bulgarske EU-formandskabs prioriteter

"Formandskabets succes afhænger ikke af landets størrelse, men derimod af den politiske vilje til at presse på for at få gennemført politikker, der er afgørende for Europas fremtid," sagde EØSU's formand Georges Dassis i sin velkomsttale til Bulgariens viceminister for beskæftigelses- og socialpolitik Zornitsa Roussinova ved EØSU's plenarforsamling i januar.

EØSU opfordrer til en finansiel forsikring, så ofrene for cybersvindel kan få erstatning

Forbedret samarbejde mellem medlemsstaterne i kampen mod cybersvindel er et skridt i den rigtige retning, har EØSU for nylig tilkendegivet i en udtalelse, hvori Kommissionens udkast til direktiv om Bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter evalueres. EØSU efterlyser imidlertid flere garantier for at beskytte brugere af digitale betalingsmidler og ønsker obligatoriske forebyggende foranstaltninger for at advare om IT-kriminelles arbejdsmetoder.

Et finanspolitisk bidrag er afgørende for en videreførelse af euroområdets økonomiske genopretning i 2018

Image
Doz Orrit, ECO 444

EØSU er uenig med Kommissionens forslag om en generelt neutral finanspolitisk kurs og går i stedet ind for en moderat positiv finanspolitisk kurs på omkring 0,5 % af BNP. Ifølge udvalgets udtalelse om Den økonomiske politik i euroområdet 2018 bør budgetindsatsen primært løftes af lande med overskud på betalingsbalancens løbende poster og finanspolitisk råderum.

Køre- og hviletider, arbejdstid og udstationering af arbejdstagere

EØSU's udtalelse "Køre- og hviletider, arbejdstid og udstationering af arbejdstagere" blev vedtaget på den 531. plenarforsamling den 18. januar 2018 med 173 stemmer for, 89 imod og 17 hverken for eller imod. Ordfører var Tanja Buzek fra Sektionen for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet (TEN). (mp)

Nyt fra grupperne

Sociale rettigheder og trafiksikkerhed

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Under plenarforsamlingen i januar blev der vedtaget en udtalelse om transportens vigtige rolle som nøglesektor i EU's økonomi. Udtalelsen behandler vigtige spørgsmål såsom hvileperioder og udstationering af arbejdstagere. Udvalget gør opmærksom på, at de foreslåede ændringer af lovgivningen som led i mobilitetspakken ikke giver mulighed for effektivt at løse de mange problemer, der er konstateret, og at ændringerne efter Arbejdstagergruppens mening ikke giver nogen garanti for en vellykket bekæmpelse af social dumping inden for vejtransport. Med henblik på at sikre en bedre grænseoverskridende håndhævelse af reglerne opfordrer EØSU desuden til at etablere et EU-agentur for vejtransport.

EØSU delt om udstationeringen af arbejdstagere inden for transport. Arbejdsgivergruppen imod EØSU's udtalelse

Af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Arbejdsgivergruppen støttede ikke EØSU's udtalelse om køre- og hviletidsperioder, arbejdstid og udstationering af arbejdstagere. Gruppen fandt ikke, at udtalelsen i tilstrækkelig grad afspejlede de forskellige synspunkter i udvalget med hensyn til Kommissionens forslag om udstationering af arbejdstagere

Civilsamfundet i EU: fremtidige scenarier for 2030 – Gruppen Andre Interesser afholder et ekstraordinært møde

ved Gruppen Andre Interesser i EØSU

Efter februar-plenarforsamlingens anden dag afholder Gruppe III et ekstraordinært møde om "Civilsamfundet i EU: fremtidige scenarier for 2030" i EØSU's hovedbygning (JDE62).