Den bulgarske sammenslutning NAIA, som er vinder af tredjeprisen, har kæmpet mod vold i hjemmet i små, ugunstigt stillede samfund i 20 år og kører et program for social bistand til mennesker, der lever under kummerlige forhold. NAIA fokuserer – som Svetla Sivcheva fortæller under dette interview – på forebyggelse ved i samarbejde med mindre børn at undersøge, hvordan man kan gøre op med og bekæmpe sociale stereotyper, så de kan få udvidet deres horisont og nå deres fulde potentiale.

EØSU info: Hvad betyder det for dig og din organisation at modtage denne pris?

Svetla Sivcheva: Denne pris er meget vigtig for vores organisation, der i 20 år har arbejdet med bekæmpelse af vold begået mod kvinder og børn, og som samler flere og flere mennesker omkring den opfattelse, at der er tale om et væsentligt socialt problem snarere end et privat problem, og at bekæmpelse af vold mod kvinder er statens, institutionernes og den enkelte borgers ansvar. Vi er en organisation, der arbejder med sårbare grupper fra små byer og landsbyer med mange sociale problemer, såsom fattigdom, arbejdsløshed, skolefrafald og manglende sundhedspleje. I den nuværende situation er det meget vanskeligt at beskytte kvinders rettigheder, give kvinder indflydelse samt inspirere dem til at tro på deres eget potentiale og til at udvikle sig selv på både socialt og økonomisk plan. På trods af disse vanskeligheder har vi fortsat vores arbejde, og denne pris er en anerkendelse af vores vedholdenhed og virkelyst samt vores indsats for at vise, hvor vigtigt og værdifuldt det nu en gang er for samfundet at sikre lige muligheder for kvinder og mænd.

Hvilket råd vil du give andre organisationer, der ønsker at skabe resultater med sådanne aktiviteter og programmer?

Der kan næppe gives nogen råd, da civilsamfundet allerede har gjort en stor indsats på området, selv om dette ikke altid har fået omtale eller opmærksomhed på politisk plan. Ikkestatslige organisationer og individuelle borgere afprøver hele tiden nye idéer og skaber god praksis på EU-plan gennem udveksling af erfaringer og ekspertise. Vi håber, at civilsamfundets arbejde vil føre til iværksættelsen af reelle og effektive nationale politikker, som klart viser, at dette er en prioritet, og at der på højeste niveau vil være en vilje til at fremme og sikre lige muligheder for kvinder og mænd inden for alle områder af det sociale og økonomiske liv. I nogle medlemsstater er der sket en vis tilbagegang med hensyn til forebyggelse af kønsbaseret vold og opnåelse af ligestilling mellem kønnene, hvilket vækker stor bekymring. Vi håber på, at der vil være en klar politisk vilje på EU-niveau og blandt de enkelte regeringer til at værne om de fælles europæiske værdier, herunder lige muligheder for kvinder og mænd.

Hvordan vil I anvende disse midler til at hjælpe lokalområdet yderligere?

Vi vil anvende dem til at opretholde vores ligestillingsprogram. Vores organisation har ikke mange finansielle ressourcer, og bistand til ofre for vold i hjemmet er altid en prioritet og må ikke sættes i bero. Vi har problemer med at finansiere aktiviteter, der har til formål at skabe ligestilling mellem kønnene. Vi vil bruge midlerne til at forebygge vold mod børn, men også til at arbejde med kvindelige iværksættere og fremme en større repræsentation af kvinder inden for politik og beslutningstagning. Med disse finansielle midler vil vi kunne yde information og bistand til flere kvinder fra små og lukkede samfund, hvilket vil være til stor nytte.

Jeres projekt inddrager forældre og børn i førskolealderen. Hvorfor er det vigtigt at tale med mindre børn om ligestilling? Hvordan kan eventyr hjælpe dem med at forstå betydningen af ligestilling mellem mænd og kvinder?

Vi fokuserer på problemet med indlæring af kønsstereotyper i en tidlig alder under indflydelse af forældre, lærere og kammerater. Mange af de kulturelle stereotyper og sociale symboler, som børn lærer i deres tidlige barndom, bliver hos dem i deres voksne liv og bliver normen. Dette hindrer drenge og piger i at udtrykke sig frit og tilskynder dem til at optræde på en måde, der anses for at være socialt accepteret. For at bryde denne onde cirkel er det vigtigt, at børn fra en tidlig alder tilskyndes til at se kvinder og mænd i andre roller end de traditionelle, til at evaluere deres potentiale og færdigheder og til at tro på, at deres viden og kvalifikationer værdsættes i lige høj grad og er lige relevante for samfundet.

Klassiske eventyr er et fremragende værktøj til at tage fat på forskellige spørgsmål, når det gælder mindre børn, herunder ligestilling mellem kvinder og mænd, med en sprogbrug, som de kan forstå og forholde sig til. Vi arbejder med eventyr og deres karakterer for at udvide piger og drenges horisont – egenskaber, interesser og potentiale, som sætter piger og drenge i stand til at udvikle sig i ikke-stereotype roller og blive anerkendt som ligeværdige og betydningsfulde mennesker.