EØSU efterlyser mere omfattende foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Money laundering

EØSU bifalder Kommissionens forslag om at ændre Det Europæiske Finanstilsynssystem med henblik på en mere effektiv bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i EU's bank- og finanssektor, men efterlyser mere omfattende foranstaltninger.

Disse udfordringer udgør efter udvalgets mening en stadig større risiko for de finansielle institutioners stabilitet, sikkerhed og omdømme og for sektoren som helhed. Det er derfor meget vigtigt at iværksætte yderligere foranstaltninger.

"Den seneste række af bankskandaler har vist, at de forudgående forbedringer af lovrammen ikke har styrket systemet tilstrækkeligt til at håndtere de hurtige teknologiske forandringer og finansielle innovationer, der giver de kriminelle nye værktøjer til at udnytte systemet til kriminelle formål. Vi glæder os derfor over Kommissionens fleksible svar på denne udfordring", sagde Petr Zahradník,der er ordfører for udtalelsen om emnet.

Den foreslåede trinvise tilgang til gennemførelsen af nye foranstaltninger vil være at foretrække, men Kommissionens forslag er ikke vidtrækkende nok, og flere aspekter skal afklares, herunder rækkevidden af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) mandat. Der er brug for mere omfattende foranstaltninger, så problemet kan bekæmpes effektivt.

EØSU understreger ligeledes, at koordineringen mellem tilsynsmyndighederne ikke alene bør styrkes og procedurerne strømlines, men at aktiviteterne også bør koordineres med de øvrige relevante aktører.

Petr Zahradník sagde: "Dette problem får stadig større betydning set i relation til tredjelande. Vi opfordrer indtrængende Kommissionen til at præcisere, hvordan det nye forhold mellem Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og EU's øvrige tilsynsmyndigheder samt de nationale og ikke mindst tredjelandes tilsynsmyndigheder skal se ud."

Endelig skal den interne og eksterne kommunikation være mere effektiv. En forbedring af den eksterne kommunikation kan have en forebyggende virkning. (jk)