Tilgængelige sprog:

Leder

Den, som sover i et demokrati, vil vågne op til et diktatur

Demokrati er en lille plante, som skal plejes – en daglig opgave for dem, der mener, at man kan finde løsninger for flertallet gennem debat, kompromis og bred kommunikation. Set ud fra dette synspunkt er demokratiet i Europa i fare

I de seneste 10 år har de politiske ledere kæmpet med kriser, som langt henad vejen er kommet bag på Europa: først kom finanskrisen, dernæst en økonomisk og social krise og til slut – som om dette ikke var nok – den såkaldte "migrationskrise", der varigt har skabt uro i det europæiske samfund.

Kort fortalt

EØSU og Europa-Parlamentet går sammen om at styrke deltagelsen i valget til Europa-Parlamentet

EØSU's og Europa-Parlamentets formænd Luca Jahier og Antonio Tajani har underskrevet en fælles erklæring, hvori de to institutioner forpligter sig til at gennemføre en række fælles aktiviteter for at øge kendskabet til og styrke deltagelsen i valget til Europa-Parlamentet i 2019.

#COP24: EØSU's formand, Luca Jahier, opfordrer til en ny EU-klimastyring

Ikkestatslige og subnationale aktører har hidtil spillet en afgørende rolle i klimaindsatsen, men de står ofte over for uoverstigelige hindringer. På COP 24-klimakonferencen i Katowice, Polen, den 2.-14. december 2018, understregede EØSU's formand, Luca Jahier, at det haster med at tackle klimaændringerne, og at Europa er nødt til at anvende en ny mekanisme for bæredygtighed, som omfatter forvaltning med deltagelse af flere forskellige interessenter.

Euromiddelhavstopmøde: Investeringer i menneskelig kapital er en forudsætning for stabilitet og sikkerhed i regionen

Repræsentanter for civilsamfundsorganisationerne i landene i euromiddelhavsregionen mødtes i Torino den 17.-18. december til det årlige euromiddelhavstopmøde for økonomiske og sociale råd og lignende institutioner, hvor de drøftede almen uddannelse og erhvervsuddannelse i regionen.

Repræsentanter for civilsamfundet opfordrer Montenegro til at optrappe indsatsen inden for migration og mediefrihed

Event banner

Repræsentanter for civilsamfundsorganisationer drøftede i Bruxelles den aktuelle situation for Montenegros tiltrædelsesforhandlinger med EU på det 12. møde i det blandede rådgivende udvalg EU/Montenegro (JCC). En fælles sluterklæring hilste den hurtige vækst i Montenegros økonomi i 2018 samt et fald i ledigheden velkommen.

Det er vigtigt at investere i ren mobilitet

Sikker og ren mobilitet er afgørende for Europas fremtid. På konferencen på højt plan i Wien den 15.-16. november 2018 gjorde EØSU's medlemmer status over situationen, når det gælder mobilitet i EU, og understregede endnu engang, hvor grundlæggende et stærkt engagement på dette område er for den fremtidige udvikling af den europæiske transportpolitik

"Forenet i sorg" - mindeord for Paweł Adamowicz, borgmester i Gdańsk

EØSU's formand Luca Jahier og Isabel Caño, næstformand med ansvar for kommunikation, mindedes Paweł Adamowicz, borgmester i Gdańsk, som mistede livet som følge af de kvæstelser, han havde pådraget sig ved et brutalt overfald den 13. januar 2019 under et offentligt velgørenhedsarrangement. Mindehøjtideligheden fandt sted på Europa-Parlamentets esplanade Solidarność Esplanade i Bruxelles den 15. januar.

Som borgmester i Gdańsk gennem 20 år, som europæer og som fortaler for demokratiske værdier og dialog omdannede han Gdańsk til en dynamisk og åben by. Han bidrog til at opbygge demokratiet i Polen og i Europa. (ehp)

Seminar for journalister forud for valget til Europa-Parlamentet i 2019

I december 2018 afholdt EØSU's presseenhed det kun andet EØSU-seminar for journalister nogensinde, hvis formål var at give journalister fra hele Europa et bedre kendskab til udvalgets arbejde, medlemmer og det bidrag, udvalget yder til de europæiske borgeres dagligdag.

Godt nytår!

Pressetjenesten ønsker godt nytår 2019. Vi håber, det bliver et kreativt år!

"Må 2019 blive fyldt med retfærdighed, solidaritet og lighed" – Isabel Caño Aguilar, næstformand med ansvar for kommunikation

EØSU-nyt

"Fortiden er en god lærer, men ikke et bestemmelsessted for fremtiden"

Frans Timmermans, første næstformand for Kommissionen, talte om retsstatsprincippet og et bæredygtigt Europa på EØSU's plenarforsamling i december.

Uden migranter vil Europas økonomiske og sociale model være i fare, siger EØSU.

Den 13. december vedtog Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) en initiativudtalelse om omkostningerne ved manglende indvandring og manglende integration. Den fokuserer på, hvordan indvandring og migranters integration har indflydelse på dagligdagen i de europæiske samfund.

Civilsamfundet bør gå forresten i indsatsen for at forsvare de europæiske værdier, som i øjeblikket er truet

Tolv talere, herunder journalister og akademikere fra 12 EU-lande, deltog i EØSU's 12. medieseminar for civilsamfundet om Konsolidering af EU's værdier, der blev afholdt i Athen den 22.-23. november.

EØSU slår til lyd for et klimafinansieringsforum for ikkestatslige aktører

EU spiller en afgørende rolle i forbindelse med koordinering og finansiering af den nationale og regionale indsats for at bekæmpe klimaforandringerne. Unionen støtter en bundstyret klimaindsats på globalt plan, men der kan gøres langt mere i Europa. I en udtalelse med titlen Fremme af ikkestatslige aktørers adgang til klimafinansiering, udarbejdet af Cillian Lohan, kortlægger EØSU de forskellige problemer, som forskellige grupper står over for, når de skal skaffe finansiering til deres klimaprojekter, og udvalget foreslår mulige løsninger.

 

Gennemførelsen af EU's miljølovgivning skal prioriteres

Dårlig, fragmenteret og uens gennemførelse af EU's miljølovgivning i medlemsstaterne underminerer borgernes tillid til lovgivningens effektivitet. EU og medlemsstaterne er nødt til at prioritere en korrekt gennemførelse af lovgivningen.

EØSU efterlyser mere omfattende foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Money laundering

EØSU bifalder Kommissionens forslag om at ændre Det Europæiske Finanstilsynssystem med henblik på en mere effektiv bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i EU's bank- og finanssektor, men efterlyser mere omfattende foranstaltninger.

Industri 5.0 vil skabe et nyt paradigme for samarbejdet mellem mennesker og maskiner

Selv om Industri 4.0 stadig er et relativt nyt koncept, taler mange eksperter allerede om en femte industriel revolution, som vil skabe et nyt paradigme for samarbejdet og samspillet mellem mennesker og maskiner. Dette er en af de vigtigste konklusioner fra konferencen om Industri 5.0, som blev afholdt af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer den 22. november.

Rumæniens EU-formandskab: samhørighed som en europæisk værdi

Rumænien har formandskabet for Rådet i første halvår af 2019, hvor en række vigtige sager er på EU-dagsordenen: debatten om Europas fremtid, som kulminerer på topmødet i Sibiu, den nye flerårige finansielle ramme (FFR), brexit og - sidst men bestemt ikke mindst - valget til Europa-Parlamentet.

Nyt fra grupperne

Kvinder: den største disruptive kraft i erhvervslivet

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Europa taber 370 mia. EUR om året på grund af den kønsbetingede forskel i beskæftigelsesfrekvensen. Endvidere er det statistisk påvist, at virksomheder med bedre kønsfordeling i bestyrelserne leverer bedre resultater. Så hvorfor skal det tage yderligere 217 år at neutralisere den økonomiske kønskløft på globalt plan, således som anslået af World Economic Forum? Den 17. december mødtes højniveautalere fra erhvervslivet, den politiske verden og NGO'er med medlemmer af Arbejdsgivergruppen for at diskutere, hvordan man kan udnytte det enorme potentiale, som kvinderne kan bibringe europæisk økonomi.

Den internationale dag for migranter

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Den internationale dag for migranter den 18. december er en god anledning til nye overvejelser med udgangspunkt i en forståelse af migration som en almindelig faktor i alle samfund.

 

Bedre formidling af "Europa" ved hjælp af solid dokumentation

af Gruppen Diversitet Europa under EØSU

Gruppen Diversitet Europa under EØSU mødtes for nylig med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Eurostat for at få et indblik i de underbyggede fakta og oplysninger, der er nødvendige for at forklare EU-medlemsskabets fordele for nationale og regionale organisationer og de europæiske borgere. Ved at sikre at både borgere og vores demokratiske institutioner har adgang til pålidelige oplysninger af høj kvalitet, er det muligt at udforme politikker på et informeret grundlag, foregribe fremtidige samfundsmæssige udfordringer og skabe innovation.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Europaparlamentsvalget i 2019: Europas unge giver deres mening til kende under YEYS

Treogtredive skoler fra hele Europa kommer til Bruxelles til marts til en debat om deres synspunkter, håb og forventninger forud for det kommende europaparlamentsvalg. De vil fremsætte tre forslag til, hvad deres generation mener, at Europa-Parlamentet bør have som sine vigtigste prioriteter. EØSU vil sørge for, at disse forslag når frem til lovgiverne.

Fotoudstilling hos EØSU sætter fokus på handicap

EØSU's kulturprogram 2018 blev afsluttet med en fotoudstilling Together for Inclusion bestående af 10 prisvindende fotos, der på optimistisk vis portrætterer personer med handicap, der lever et selvstændigt og aktivt liv.