Tilgængelige sprog:

Leder

Kære læsere

Det er med stolthed, at jeg indleder det nye år med at præsentere vores nye, fuldt ud digitale EØSU info på 23 sprog for alle jer rundt omkring i Europa! I vil kunne læse det på jeres smartphone, tablet, laptop eller arbejdscomputer. Det kan man kalde moderne medier! I modsætning til den tendens med "ét sprog for alle", som er fremherskende på nettet, vil I også frit kunne vælge, hvilket sprog I vil læse det på.

Vigtige datoer

02/02/2018 Bruxelles
Offentlig høring om socialøkonomiske virksomheders bidrag til integration af migranter
08/02/2018 Rom, Italien
Offentlig høring om effektiviteten af EU-politikker for SMV'er
13/02/2018 - 15/02/2018 Bruxelles
EØSU's plenarforsamling

Kort fortalt

Fremtiden tilhører en værdibaseret økonomi

2nd Open Eyes Economy Summit in Krakow

Til det andet "Open Eyes Economy Summit" i Krakow den 14. og 15. november blev alle interessenter opfordret til at debattere og vurdere økonomiske fremgangsmåder og tankegange samt fremtidens udfordringer og måder at sikre bæredygtighed på.

 

 

Civilsamfundet ønsker at være i forreste linje, når det drejer sig om at forme Europas fremtid.

I betragtning af den voksende ulighed bør enhver fremtidig strategi for Europa som centrale prioriteter have skabelse af tillid og tiltro og sikring af en fair omstilling for alle. Civilsamfundet ønsker at blive involveret i udformningen, styringen og gennemførelsen af en sådan langsigtet strategi. Dette var hovedbudskabet fra et stort arrangement tilrettelagt af EØSU's styringsgruppe, en konference benævnt Europas omstilling til tiden efter 2020, der blev organiseret i Budapest den 27.-28. november.

På konferencen "Web Summit" i Lissabon talte EØSU-medlem Catelijne Muller for "human-in-command"-strategien i håndteringen af kunstig intelligens

Hvad hvis det snart er algoritmer, som vurderer hvem, der kan få et lån, en sundhedsforsikring, et job eller endda en hjertetransplantation? Vil du så ikke gerne være sikker på, at de data, som beslutningen er taget på baggrund af, er sikre, fuldkomne, fordomsfrie og hacker-sikrede?

Investeringer i landbrugs- og fødevareuddannelse kan hjælpe med til at forme den fremtidige udvikling i Middelhavsområdet

Den 16. november foretog præsidiet for EØSU's Sektion for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø (NAT) en studietur til IAMZ-CIHEAM (det agronomiske institut for Middelhavsområdet) i Zaragoza og til lokale landbrugskooperativer i Aragon, Spanien. 

 

"Unity": Estlands digitale kuppel i EØSU's hovedbygning

En blå installation med en kuppelformet top kaldet "Unity" blev udstillet på stueplan i EØSU's hovedbygning i december måned 2017. De besøgende kunne træde ind i det lukkede rum og opleve motiver og landskaber fra adskillige EU-lande – Estland, Grækenland, Letland, Litauen og Slovakiet – som ved hjælp af mere end ti projektorer blev vist på kuplen i form af 360°-billeder. Installationen, der viste Estlands digitale udvikling og fremadskuende tilgang, var et af de arrangementer, som EØSU havde stablet på benene i forbindelse med det estiske formandskab. (ck)

Nye publikationer

EØSU fremlægger sit bidrag til det bulgarske formandskab

EØSU har udgivet en brochure, der i detaljer redegør for udvalgets prioriteter under det bulgarske EU-formandskab. Brochuren kan downloades (her)

EØSU-nyt

Det europæiske civilsamfund belønner ægte iværksætterånd og forkæmpere for kvalitetsbeskæftigelse

Initiativer fra Tyskland, Grækenland, Belgien, Italien og Spanien vinder civilsamfundsprisen 2017.

Det tyske projekt Discovering hands, hvor blinde og svagsynede kvinder lærer at bruge deres ekstremt veludviklede følesans til at blive bedre til at opdage brystkræft på et tidligt stadie, blev tildelt 14.000 EUR. De fire andre initiativer fra Grækenland, Belgien, Italien og Spanien vandt hver 9.000 EUR.

Det politiske niveau og samfundet har et fælles ansvar for at bekæmpe radikalisering af unge

På trods af eksisterende kvalitetsinitiativer bliver der ikke gjort nok for at forhindre unge i at blive forført af voldelig ekstremisme, advarer EØSU

EU har brug for en omfattende fødevarepolitik

Den nuværende EU-ramme er ikke tilstrækkelig for en overgang til mere bæredygtige fødevaresystemer. Der er et akut behov for en omfattende fødevarepolitik for at skabe større sammenhæng mellem fødevarerelaterede politikområder, sikre øget værdsættelse af fødevarer samt sikre effektiv gennemførelse af FN's mål for bæredygtig udvikling.

EU-samarbejdet om forsvar er nøglen til europæernes sikkerhed

EØSU tilskynder til, at EU's medlemsstater styrker forsvarssamarbejdet og støtter lanceringen af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIDP) og Den Europæiske Forsvarsfond (EDF) som vigtige drivkræfter for såvel Europas økonomi som integrationen af denne.

EØSU bifalder den nye pakke om balance mellem arbejdsliv og privatliv

Kommissionens forslag til et direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner, som blev behandlet i EØSU's udtalelse, indeholder den første lovgivningsmæssige foranstaltning under den europæiske søjle for sociale rettigheder. Forslaget omfatter fædreorlov på minimum ti arbejdsdage i forbindelse med barnets fødsel, en firemåneders forældreorlov, som ikke kan overføres forældrene imellem, og fem omsorgsdage om året for arbejdstagere med syge eller omsorgskrævende pårørende.

Medlemsstaterne bør lovgive om de nye beskæftigelsesformer

Digitaliseringen har medført betydelige forandringer på arbejdsmarkedet, og arbejdstagere, som arbejder under nye beskæftigelsesformer, er ofte udelukket fra sociale sikringsordninger. I en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i december, opfordrer EØSU medlemsstaterne til at lovgive om de nye arbejdsformer og sikre, at disse "nye arbejdstagere" har adgang til pension, sundhedsydelser og arbejdsløshedsforsikring.

Usikre ansættelsesforhold for indeboende plejere trods mangel på plejepersonale

EØSU tager på landebesøg for at få et førstehåndsindtryk af sektoren for indeboende pleje i Europa

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) afholdt sit første "going local"-møde om fremtiden for indeboende plejere i Europa den 29. november i London med det formål at undersøge disse arbejdstageres usikre arbejdsforhold.

Målene for bæredygtig udvikling skal være en rettesnor for EU's fremtidige handelsdagsorden

Peel - Quarez

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse om Handels og investeringers centrale rolle i forbindelse med opfyldelse og gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling på sin plenarforsamling i december (ordfører: Jonathan Peel (Arbejdsgivergruppen, UK), medordfører: Christophe Quarez (Arbejdstagergruppen, FR)).

Civilsamfundet efterlyser stærkere socioøkonomiske rettigheder i Middelhavsområdet

Mere end 100 civilsamfundsrepræsentanter fra landene i Middelhavsunionen mødtes den 13.-14. december i Madrid for at drøfte udfordringerne i regionen. 2017-udgaven af Euro-Middelhavs-topmødet for økonomiske og sociale råd og lignende institutioner satte fokus på økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, social beskyttelse og en ny generation af kvinders rettigheder i Middelhavsområdet.

Det bulgarske rådsformandskab: en udfordring og en mulighed

Image

Det bulgarske rådsformandskab: en udfordring og en mulighed

ved Dilyana Slavova, formand for REX-sektionen

Bulgarien overtager rådsformandskabet for første gang i en svær tid for Europa. Denne opgave bliver en stor prøvelse for landets politiske, administrative og diplomatiske evner. Bulgarien har en meget ansvarlig tilgang til sit første rådsformandskab og er klar over, at dets beslutninger vil få afgørende betydning for Europas fremtid. Det vil søge at finde den rette balance og tilstræbe bred konsensus om prioriterede spørgsmål. Bulgarien har en realistisk og pragmatisk tilgang til sit rådsformandskab. Det har sat sig som mål at udarbejde en handlingsplan med hver enkelt land, hvori der fastsættes konkrete skridt, men ikke skabes urealistiske forventninger.

EU-platform for forandringer lanceret i EØSU

EØSU's formand Georges Dassis og EU-kommissæren for transport Violeta Bulc lancerede officielt EU-platformen for forandringer på en stor konference, der blev holdt i EØSU i Bruxelles den 27. november 2017. Platformen har til hensigt at øge kvinders beskæftigelse og ligestilling inden for transportsektoren.

EØSU vært for platformen for romaernes integration

Den 27. og 28. november 2017 var EØSU vært for den 11. europæiske platform for romaernes integration, der organiseres af Kommissionen med fokus på unge romaers overgang fra uddannelse til beskæftigelse.

Er der plads til kultur i fremtidens Europa? Det skal europæiske teenagere fortælle Bruxelles

33 skoler fra hele Europa gæster Bruxelles i marts næste år for at fortælle EU-institutionerne, hvilken rolle, de mener, kulturen kommer til at spille i fremtidens EU. De unge skal brainstorme, debattere og stemme om tre forslag, som EU-institutionerne vil tage med i deres politiske beslutninger.

EØSU-seminar om det europæiske civilsamfunds rolle i en verden af global kommunikation

Temaet for EØSU's 11. medieseminar for civilsamfundet, der fandt sted i Madrid den 24.-25. november 2017 var The EU in a globalised communication world (EU i en verden af global kommunikation).

Alle områder gennemsyres af globalisering og kommunikation. Kommunikation og kommunikationsteknologi er en forudsætning for globaliseringen. Vores verden har ændret sig radikalt som følge af de internationaliserede medier, det globale mediemarked, der domineres af nogle få store multinationale netværkscentre (inden for teknologi, IT og telekommunikation), og brugen af algoritmer og sociale medier.

EØSU's prioriteter for 2018 sætter EU's borgere i centrum for Europas fremtid

Den 13.-14. november mødtes EØSU's præsidium EØSU's præsidium – udvalgets politiske ledelse i Sofia, Bulgarien, hvor EØSU's politiske prioriteter blev fastsat for 2018. Disse prioriteter danner grundlag for de initiativudtalelser, der skal vedtages af EØSU i 2018, foruden dem, der udarbejdes på specifik anmodning fra EU’s lovgivere.

Nyt fra grupperne

EØSU's gruppe Andre Interesser drøfter idéer til et "Europæisk manifest for udøvere af liberale erhverv"

EØSU's gruppe Andre Interesser fremlagde officielt planen om et "Europæisk manifest for udøvere af liberale erhverv" ved en konference med overskriften "De liberale erhverv, en løftestang for Europas udvikling: et europæisk manifest for udøvere af liberale erhverv", som blev afholdt på Campidoglio i Rom den 1. december 2017 i samarbejde med Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (udvalget for de liberale erhverv).

Arbejdsgiverne diskuterer handel med kommissær Cecilia Malmström

Arbejdsgiverne mener, at erhvervslivet har en central rolle at spille for udbredelsen af et positivt budskab om handel og udlægningen af, hvad man kan opnå med en ambitiøs handelspolitik. Det er erhvervslivet, der kan fortælle historien om de konkrete fordele ved handelsaftaler. Dette var det budskab, medlemmerne af Arbejdsgivergruppen afleverede til Cecilia Malmström, EU's kommissær med ansvar for handel, under mødet den 6. december 2017.

Den europæiske søjle for sociale rettigheder – hvad nu? ved EØSU's Arbejdstagergruppe

Arbejdstagergruppen har arbejdet målrettet hen imod at nå målene for den europæiske søjle for sociale rettigheder. Nyligt vedtagne EØSU-udtalelser, der er udarbejdet af medlemmerne af Arbejdstagergruppen, indeholder konkrete forslag til, hvordan man kan sætte skub i opbygningen af et socialt Europa inden for rammerne af søjlen.