"Direkte betalinger skal kun gå til aktive landbrugere", siger EØSU i sin efterlysning af særlig støtte til unge landbrugere

EØSU støtter en stærk og velfinansieret fælles landbrugspolitik og en stigning i EU's budget til 1,3 % af BNI på linje med væksten i EU's økonomi. Den fælles landbrugspolitik skal råde over tilstrækkelige midler til at håndtere lave indtægter blandt landbrugere og landbrugsmedarbejdere, inflation og underskud som følge af brexit samt yderligere krav på miljø- og klimaområdet.

"Europæiske landbrugere - familielandbrug, SMV'er, kooperativer og andre traditionelle landbrugssystemer - skal kunne leve af deres landbrugsindtægter. Dette skal sikres gennem rimelige priser og stærke direkte betalinger. Direkte betalinger bør dog kun gå til aktive landbrugere og landbrugsvirksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter i henhold til objektive kriterier og regional praksis, og som leverer offentlige goder. Det er ikke nok blot at være ejer af landbrugsarealer", udtaler Jarmila Dubravská, ordfører for EØSU's udtalelse om Fremtiden for fødevarer og landbrug. "For EU's landbrugere er det afgørende, at lovgivningsforslagene omfatter en reel forenkling af de mest bureaukratiske elementer af den fælles landbrugspolitik", tilføjer John Bryan.

Nærhedsprincippet må ikke underminere den fælles landbrugspolitik eller det indre marked. Det bør kun finde anvendelse på medlemsstaternes planer for realiseringen af den fælles landbrugspolitiks mål, og medlemsstaterne bør have fleksibilitet til at vælge de betalingsmuligheder under den første og anden søjle, der passer bedst til landbrugsmetoderne, strukturerne og vilkårene i de enkelte lande, samtidig med at der tages højde for landenes naturforhold og miljø. EØSU går ikke ind for, at medlemsstaterne overfører midler fra søjle II til søjle I. Udvalget opfordrer derimod til, at der fastsættes et rimeligt niveau for samfinansiering af den anden søjle for alle medlemsstater.

EØSU foreslår desuden, at støtten under den fælles landbrugspolitik til unge landbrugere og generationsfornyelse forhøjes. Endelig er EU nødt til at forfølge en mere sammenhængende strategi mellem den fælles landbrugspolitik og handelspolitikken. (sma)