Almindelige betingelser for deltagelse i "Dit Europa, din mening!"

This page is also available in

Follow us on


INDLEDNING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har afholdt arrangementet "Dit Europa, din mening!" siden 2010. Arrangementet giver elever på de gymnasiale uddannelser i de 28 EU-lande og 5 kandidatlande (Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) mulighed for at lære mere om EØSU og dets rolle, udveksle synspunkter og foreslå anbefalinger vedrørende et bestemt emne. Du kan finde flere oplysninger på vores website.

1.Tilmelding

1.1Betingelser for deltagelse

For at kunne deltage skal skolerne:

 • tilbyde en gymnasial uddannelse for elever mellem 16 og 18 år
 • være beliggende i et EU-land eller et af kandidatlandene
 • være anerkendt af undervisningsmyndighederne i et eller flere medlemslande eller kandidatlande
 • have en computer (så de kan læse og printe PDF-filer) med internetadgang og e-mail
 • vælge én lærer og tre elever i deres næstsidste år på en gymnasial uddannelse, som også kan omfatte erhvervsuddannelser (fra 16 år og opefter), som er i stand til at kommunikere på engelsk
 • forpligte sig til at beskæftige sig med og diskutere emnerne for arrangementet i deres klasse, inden de tager til Bruxelles
 • påtage sig at tage imod besøg fra et EØSU-medlem til et informationsmøde om EU og EØSU, formentlig i januar eller februar 2019 (EØSU betaler EØSU-medlemmets rejse- og opholdsudgifter). Medlemmet besøger den udvalgte skole og mødes med de tre elever og deres lærer, som er udvalgt til at tage til Bruxelles. Under besøget giver han eller hun en præsentation (af EU, EØSU og arrangementet) for en eller flere klasser på den udvalgte skole
 • orientere de udvalgte elever, deres klassekammerater og eventuelt alle elever på skolen om muligheden for at følge det forberedende arbejde forud for arrangementet og selve arrangementet på Facebook, Twitter og Instagram på de tre adresser, der er angivet sidst i dette dokument under "Yderligere oplysninger".

1.2 Tilmeldingsprocedure

Skoler, der ønsker at deltage, skal udfylde den elektroniske tilmeldingsformular på EØSU's hjemmeside inden ansøgningsfristen. Tilmeldingen kan foretages når som helst frem til denne dato.

Inden skolen tilmelder sig, skal den udnævne en lærer til at ledsage eleverne. Læreren skal kunne kommunikere på engelsk og er den eneste kontaktperson for EØSU – hvis skolen udvælges – under arrangementets forberedende fase. Skolens inspektør skal bekræfte valget af lærer i det relevante afsnit af den elektroniske tilmeldingsformular.

På tilmeldingsformularen skal skolen angive sit fulde navn og adresse, navn og kontaktoplysninger for skoleinspektøren og den ledsagende lærer samt en e-mailadresse, der kan bruges til al korrespondance med den ledsagende lærer. E-mailen skal tjekkes regelmæssigt, da skolerne overvejende vil blive kontaktet pr. e-mail.

1.3 Hvad forpligter skolen sig til ved tilmelding?

Ved tilmelding skal skolen acceptere de almindelige betingelser for lodtrækningen, det forberedende arbejde og deltagelsen i Bruxelles. En gyldig tilmelding inden fristens udløb garanterer blot, at skolen kan deltage i lodtrækningen. Det er ikke en garanti for deltagelse i arrangementet.

De skoler, der udvælges ved lodtrækning, forpligter sig til at:

 1. vælge og tilmelde tre elever, som kan tale og forstå engelsk, og som skal deltage i arrangementet i Bruxelles ledsaget af en lærer
 2. invitere et EØSU-medlem til et informationsmøde på skolen
 3. beskæftige sig med og diskutere et dokument, som EØSU fremsender
 4. formidle resultaterne af deres arbejde under arrangementet i Bruxelles ved at deltage aktivt i diskussionerne
 5. sende et billede af skolen (f.eks. hovedindgangen) og et gruppebillede af de 3 valgte elever og den ledsagende lærer samt give tilladelse til, at disse billeder må bruges i EØSU's publikationer og på EØSU's hjemmeside, intranet og sociale netværk
 6. give tilladelse til, at elevernes og lærerens navn og billeder, der tages under EØSU-medlemmets besøg på skolen, må bruges i EØSU's publikationer og på EØSU's hjemmeside, intranet og relaterede sociale netværk. Bemærk at, hvis skolen ikke angiver andet, gælder tilladelsen alle personer, bygninger og genstande på billederne
 7. give tilladelse til, at elevernes og lærerens navn og billeder, der tages under deres deltagelse i arrangementet i Bruxelles, må bruges i EØSU's publikationer og på EØSU's hjemmeside, intranet og relaterede sociale netværk
 8. fremsende eventuelle presseklip vedrørende EØSU-medlemmets besøg på skolen eller skolens deltagelse i arrangementet
 9. øjeblikkeligt orientere arrangørerne i EØSU om eventuelle ændringer (f.eks. udskiftning af den ledsagende lærer eller deltagende elever eller ændring af e-mailadresse)
 10. sikre lokal opfølgning af arrangementet, både på skolen og andre steder (f.eks. information om de vedtagne anbefalinger og formidling af information om arrangementet generelt).

 

1.4 Hvad sker der, hvis en skole ikke opfylder sine forpligtelser?

Hvis disse betingelser ikke opfyldes, vil skolen og eleverne med det samme blive udelukket fra arrangementet.

2. Udvælgelse af skoler

De deltagende skoler vælges ved lodtrækning inden årets udgang blandt alle de skoler, der har ansøgt om at deltage inden fristens udløb. En udvalgt skole kan ikke søge igen året efter, at den har deltaget i arrangementet i Bruxelles (men kan søge igen efter to år). Lodtrækningen sker under overværelse af EØSU's næstformand, som sikrer, at den foregår efter reglerne. Der bliver udvalgt én skole fra hvert land. De valgte skoler får direkte besked herom pr. e-mail, og navnene offentliggøres på EØSU's hjemmeside.

3. Udvælgelse og registrering af elever, der skal til Bruxelles

De deltagende skoler skal vælge tre elever til at deltage i workshopperne i Bruxelles. Disse elever skal være i deres næstsidste år på en gymnasial uddannelse (fra 16 år og opefter) og kunne kommunikere selvstændigt på engelsk.

3.1 Udvælgelseskriterier

Det er skolerne selv, der vælger de elever, der skal repræsentere dem. De kan selv fastlægge udvælgelseskriterierne, forudsat at de er klare, rimelige og ikkediskriminerende. Af hensyn til ligestilling bør de valgte elever ikke alle være af samme køn (med mindre der er tale om en ren pige- eller drengeskole).

3.2 Deltagelse af elever med handicap

Skolerne skal sikre, at også elever med handicap kan deltage i arrangementet. EØSU's bygninger er indrettet således, at de også er tilgængelige for personer med handicap. Hvis der er behov for særlige foranstaltninger, skal skolerne orientere arrangørerne i EØSU i god tid.

3.3  Registrering af elever

De udvalgte skoler skal registrere de tre elever, de har valgt til deltagelse i Dit Europa, din mening!-arrangementet. Inden eleverne registreres, skal skolerne indhente skriftlig tilladelse (tilladelsesformularen) fra deres forælder/forældre eller en juridisk værge. Registreringsperioden vil blive oplyst på arrangementets hjemmeside

3.4 Tilladelsesformular

De skoler, der deltager i arrangementet, skal for hver elev fremsende en tilladelsesformular. Formularen er tilgængelig på alle de officielle EU-sprog. Den skal underskrives af elevens forælder/forældre eller juridisk værge/værger og af skolens inspektør. Derefter skal den sendes pr. post eller e-mail til EØSU sammen med en kopi af et gyldigt ID-dokument for hver elev. Fristen for at indsende alle de nødvendige dokumenter angives i den e-mail, I modtager fra teamet bag arrangementet. Sørg venligst for, at kopien er læselig.

Pr. post til:

European Economic and Social Committee
VMA 05/00
Rue Belliard 99
1040 Brussels (Belgium)

Pr. e-mail til:
youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

Med deres underskrift på formularen bekræfter forælderen/forældrene eller den juridiske værge og skolens inspektør, at

 • eleven har tilladelse til at rejse til arrangementet i Bruxelles
 • elevens navn må offentliggøres i EØSU's publikationer, på EØSU's hjemmeside, intranet og relaterede sociale netværk sammen med billeder af eleven og/eller videooptagelser fra møderne
 • eleven er under opsyn af den ledsagende lærer under rejsen til og fra og opholdet i Bruxelles.

 

Eleven kan ikke deltage i arrangementet, hvis ikke tilladelsesformularen og en kopi af vedkommendes ID-dokument er modtaget inden den angivne frist.

3.5  Beskyttelse af personoplysninger

EØSU garanterer, at alle de modtagne personoplysninger beskyttes i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725. Dit Europa din mening! vil blive optaget, og der vil blive taget billeder til PR-formål.

4. Skolernes forberedelser inden arrangementet

Et EØSU-medlem vi besøge den udvalgte skole og fortælle om udvalget og dets arbejdsmetoder samt præsentere og diskutere det arbejdsdokument, der skal bruges til arrangementet. EØSU betaler for medlemmets rejse- og opholdsudgifter. EØSU tager også kontakt til medierne. EØSU's pressekontor vil arbejde sammen med skolerne og EØSU-medlemmer om at skabe interesse i medierne for at følge og eventuelt deltage i besøget. Vi vil sætte pris på jeres hjælp i den forbindelse.

Alle de vigtigste informationer om arrangementet vil blive offentliggjort på EØSU's hjemmeside. De involverede lærere bedes derfor regelmæssigt holde øje med vores hjemmeside.

De deltagende skoler vil modtage et arbejdsdokument med nogle åbne spørgsmål, der skal hjælpe eleverne og deres lærere med at formulere idéer og forberede sig på debatten i Bruxelles. Eleverne og lærerne skal diskutere og forsøge at besvare spørgsmålene i klassen, så de er klar til diskussionerne i Bruxelles.

5. Arrangementet i Bruxelles

5.1 Ansvar

De deltagende skoler repræsenteret ved den ledsagende lærer bærer det fulde ansvar for deres elever og lærer under opholdet i Bruxelles og under rejsen til og fra arrangementet.

Eleverne og den ledsagende lærer skal medbringe de nødvendige rejsedokumenter (dvs. gyldigt pas eller ID-kort).

De skal også have et europæisk sygesikringskort (der kan fås gratis fra lokale syge- og sundhedsforsikringer) eller en midlertidig attest, hvis kortet ikke kan udstedes i tide (flere oplysninger kan findes her: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559).

Elever og lærere fra kandidatlandene skal tjekke med deres nationale sundhedssystemer eller private forsikringer, at de er dækket i udlandet.

De deltagende skoler og/eller de deltagende elevers forældre skal være dækket af en rejseforsikring. Det er deltagerne selv, der skal sørge for dette (nogle skoler kan have tegnet forsikring, der dækker skolerejser til udlandet, og/eller eleverne kan være dækket af en allerede tegnet familieforsikring). De deltagende lærere bør også være dækket af en rejseforsikring.

Alle elever og lærere er af EØSU forsikret mod ulykker, der indtræffer i Belgien under arrangementet.

EØSU arrangerer rejse og ophold for elever og lærere fra de enkelte medlemsstater og kandidatlande og betaler udgifterne hertil i overensstemmelse med betingelserne nedenfor.

5.2 Nærmere oplysninger om arrangementet

Eleverne ankommer til Bruxelles på dagen for arrangementet og rejser hjem igen dagen efter arrangementets afslutning.

De deltagende skoler får besked om de nærmere rejseplaner forud for arrangementet med hensyn til ankomst- og afrejsedato, flybilletter og hotel.

De deltagende skoler opfordres til at foreslå et nationalt kulturelt indslag (f.eks. traditionel dans og/eller musik, ikke en Powerpoint-præsentation – på højst 2-3 minutter) til afskedsmiddagen.

5.3 Arbejdssprog

Arbejdsgrupperne arbejder på engelsk, mens der er tolkning til/fra engelsk og fransk under plenarforsamlingerne. Som fremhævet ovenfor skal eleverne og deres ledsagende lærer kunne kommunikere på engelsk af hensyn til diskussionerne i arbejdsgrupperne. Der vil blive arrangeret sideløbende aktiviteter for lærerne.

5.4 Udgifter

EØSU betaler følgende udgifter for eleverne og deres lærer:

 • opholdsudgifter i Bruxelles (2 nætter (der kan forekomme undtagelser) inkl. morgenmad)
 • rejseudgifter til fly eller tog fra deres hjemland til Bruxelles (herunder eventuelt tilsluttende fly og/eller fjerntog). Rejserne foregår med fly eller tog afhængig af, hvor deltagerne kommer fra. De deltagende skoler får besked om de nærmere rejseplaner
 • bemærk, at billetter og hotel reserveres og betales direkte og udelukkende af EØSU gennem dets rejsebureau. EØSU påtager sig intet ansvar for ekstra overnatninger og ubetalte regninger
 • transport mellem Bruxelles' lufthavn/togstation og hotellet
 • frokost og middag begge arrangementets dage

Deltagerne bør sørge for, at de ankommer til stationen/lufthavnen i god tid inden deres planlagte tog- eller flyafgang til Bruxelles. Hvis de ikke når deres tog/fly af anden årsag end force majeure, yder EØSU ingen refundering og/eller godtgørelse og betaler ikke udgifterne til en ny billet eller til ændring af billetter og dækker heller ikke opholds- og leveomkostninger.

NB: EØSU betaler/godtgør ikke udgifterne til transport til/fra afrejsestationen eller -lufthavnen i hjemlandet. Det vil sige, at deltagerne selv skal afholde udgifterne til transport til/fra afrejsestationen eller -lufthavnen i hjemlandet.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

 • Generel information om EØSU kan findes på EØSU's hjemmeside: www.eesc.europa.eu.
 • Al information om arrangementet kan findes på hjemmesiden for Dit Europa, din mening!: www.eesc.europa.eu/yeys2020
 • Du kan også sende spørgsmål til arrangørerne i EØSU pr. e-mail til: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

Downloads

Almindelige betingelser for deltagelse i "Dit Europa, din mening!"