Všeobecné podmínky pro účast na akci „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS)

This page is also available in

Follow us on


ÚVOD

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) pořádá akci „Vaše Evropa, váš názor“ již od roku 2010. Tato akce umožňuje studentům středních škol z 28 členských států EU a z 5 kandidátských zemí (Albánie, Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko) dozvědět se něco o EHSV a jeho úloze, vyměnit si názory a navrhnout doporučení ke konkrétnímu tématu. Podrobnější informace naleznete na našich internetových stránkách.

1.Registrace

1.1 Podmínky účasti

Aby se škola mohla zúčastnit, musí:

 • být střední školou se studenty ve věku 16 až 18 let;
 • se nacházet v členském státě EU nebo v jedné z kandidátských zemí;
 • být uznána orgány odpovědnými za oblast vzdělávání v jednom nebo ve více členských státech nebo kandidátských zemích;
 • mít počítač (ke čtení a tisku souborů ve formátu PDF) s přístupem k internetu a e-mailem;
 • vybrat jednoho učitele a tři studenty (starší 16 let) z předposledního ročníku jakéhokoli typu střední školy (včetně středních odborných škol), kteří jsou schopni se vyjadřovat v angličtině;
 • se zavázat k tomu, že se před příjezdem do Bruselu bude zabývat tématy dané akce a bude o nich diskutovat na hodinách;
 • se zavázat, že pozve jednoho z členů EHSV na informační schůzku o EU a EHSV, předběžně v lednu či únoru (výdaje za cestu a ubytování tohoto člena uhradí EHSV). Tento člen navštíví vybranou školu a setká se se třemi studenty a učitelem, kteří se mají akce v Bruselu zúčastnit. Během své návštěvy přednese prezentaci (o EU, EHSV a o této akci) v jedné nebo více třídách vybrané školy;
 • informovat vybrané studenty, jejich spolužáky a případně všechny studenty dané školy o možnosti sledovat přípravy akce a akci samotnou na sítích Facebook, Twitter a Instagram na třech adresách uvedených na konci tohoto dokumentu v sekci „Další informace“.

1.2 Postup registrace

Škola, která se chce této akce zúčastnit, musí vyplnit on-line registrační formulář na internetových stránkách EHSV, a to ve stanovené lhůtě. Registrace bude možná až do tohoto data.

Před zaregistrováním škola určí doprovázejícího učitele, který musí být schopen komunikovat anglicky, neboť bude pro EHSV – v případě, že bude škola vybrána – jedinou kontaktní osobou během přípravné fáze před akcí. Ředitel školy musí tuto volbu potvrdit v příslušné sekci on-line registračního formuláře.

V registračním formuláři škola zadá svůj celý název a adresu, jméno a kontaktní údaje ředitele a doprovázejícího učitele a e-mailovou adresu, na kterou lze zasílat veškeré zprávy určené doprovázejícímu učiteli. Je nutné si pravidelně kontrolovat doručenou poštu, neboť školy budou kontaktovány především e-mailem.

1.3K čemu se škola registrací zavazuje?

Tím, že se škola zaregistruje, se zavazuje dodržovat všeobecné podmínky týkající se losování, přípravy a účasti na akci v Bruselu. Platné zaregistrování ve stanovené lhůtě zaručuje pouze to, že škola bude zařazena do losování. Nezaručuje účast na akci.

Školy, které budou vylosovány, se zavazují k tomu, že:

 1. vyberou a zaregistrují tři studenty, kteří jsou schopni se vyjadřovat v angličtině a rozumět jí a kteří se zúčastní akce v Bruselu za doprovodu jednoho učitele;
 2. pozvou jednoho z členů EHSV na informační schůzku ve škole;
 3. si pročtou dokument navržený EHSV a budou o něm diskutovat;
 4. se podělí o výsledky své práce během akce v Bruselu tím, že se aktivně zapojí do debat;
 5. zašlou fotografii prostor školy (například hlavního vchodu) a skupinovou fotografii se třemi vybranými studenty a doprovázejícím učitelem, spolu s povolením použít tyto fotografie v publikacích EHSV a zveřejnit je na internetových stránkách a intranetu EHSV a sociálních sítích;
 6. souhlasí s tím, aby jména studentů a učitele a jejich fotografie pořízené během návštěvy člena EHSV ve škole byly použity v publikacích EHSV a zveřejněny na internetových stránkách a intranetu EHSV a příslušných sociálních sítích. Upozornění: neurčí-li škola jinak, bude se toto povolení vztahovat na všechny osoby, budovy a předměty viditelné na fotografiích;
 7. souhlasí s tím, aby jména studentů a učitele a jejich fotografie pořízené během jejich návštěvy v Bruselu byly použity v publikacích EHSV a zveřejněny na internetových stránkách a intranetu EHSV a příslušných sociálních sítích;
 8. poskytnou veškeré výňatky z tisku týkající se návštěvy člena EHSV ve škole nebo účasti školy na akci;
 9. budou okamžitě informovat pořadatele v EHSV o jakékoli změně (např. co se týče doprovázejícího učitele, účastnících se studentů či e-mailové adresy);
 10. podniknou návazné kroky k této akci na místní úrovni, a to ve škole i jinde (budou např. informovat o přijatých doporučeních a šířit informace o akci obecně).

1.4 Co se stane, pokud škola své závazky nedodrží?

Jakékoli nesplnění těchto podmínek povede k tomu, že škola a její studenti budou z akce okamžitě vyloučeni.

2.Výběr škol

Ze všech škol, které se zaregistrovaly ve stanovené lhůtě, budou do konce roku vylosovány účastnící se školy. Vybraná škola se v roce následujícím po její účasti na akci v Bruselu nesmí znovu přihlásit. Může se přihlásit teprve po dvou letech. Školy budou vylosovány za přítomnosti místopředsedy EHSV, který zajistí, že losování proběhne v souladu s pravidly. Z každé země bude vybrána jedna škola. Vybrané školy budou o tom, že byly vylosovány, informovány jednotlivě e-mailem a jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách EHSV.

3. Výběr a registrace studentů, kteří se zúčastní akce v Bruselu

Účastnící se školy vyberou tři studenty, kteří se zúčastní workshopů v Bruselu. Tito studenti by měli být v předposledním ročníku jakéhokoli typu střední školy (starší 16 let) a měli by být schopni se vyjadřovat v angličtině.

3.1 Kritéria výběru

Školy samy vyberou studenty, kteří je budou zastupovat. Mohou si určit vlastní kritéria výběru, jež musejí být jasná, spravedlivá a nediskriminační. V zájmu rovného zastoupení dívek a chlapců by vybraní studenti neměli být všichni stejného pohlaví (s výjimkou čistě chlapeckých či dívčích škol).

3.2 Účast studentů se zdravotním postižením

Školy musí zajistit, aby se akce mohli zúčastnit rovněž studenti se zdravotním postižením. Prostory EHSV jsou vybaveny tak, aby byly přístupné pro osoby se zdravotním postižením. Pokud je nutné přijmout zvláštní opatření, musí o tom školy včas informovat pořadatele v EHSV.

3.3 Registrace studentů

Vylosované školy zaregistrují tři studenty, které vybraly k účasti na akci YEYS. Před zaregistrováním studentů musejí školy získat písemný souhlas (schvalovací formulář) od jejich rodičů nebo zákonných opatrovníků. Lhůta pro registraci bude zveřejněna na internetových stránkách YEYS.

3.4 Schvalovací formulář

Školy účastnící se akce budou muset předložit schvalovací formulář za každého studenta. Tento formulář bude k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Musí jej podepsat rodiče nebo zákonní opatrovníci studenta a ředitel školy. Poté musí být zaslán EHSV spolu s kopiemi platných občanských průkazů všech studentů, a to poštou nebo e-mailem. Lhůta pro doručení všech požadovaných dokladů bude uvedena v e-mailu, který obdržíte od týmu YEYS. Před zasláním kopií doporučujeme ověřit, zda jsou čitelné.

Poštovní adresa:          

Comité économique et social européen
VMA 05/00
Rue Belliard 99
1040 Bruxelles (BELGIQUE)

E-mail:
youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

 

Ve schvalovacím formuláři rodiče nebo zákonní opatrovníci studenta a ředitel školy potvrdí, že:

 • student má povoleno jet do Bruselu na danou akci;
 • jméno studenta může být zveřejněno v publikacích EHSV, na internetových stránkách a intranetu EHSV a příslušných sociálních sítích spolu s fotografiemi studenta a/nebo videozáznamem z akce;
 • na studenta bude během jeho cesty a pobytu v Bruselu dohlížet doprovázející učitel.

Student se smí akce zúčastnit pouze tehdy, pokud EHSV ve stanovené lhůtě obdrží schvalovací formulář a kopii jeho občanského průkazu.

3.5 Ochrana osobních údajů

EHSV zaručuje ochranu všech obdržených osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2018/1725. Na akci YEYS budou pořizovány videozáznamy a fotografie za účelem propagace.

4. Příprava na akci ve školách

Každou z vybraných škol navštíví jeden z členů EHSV. Tento člen poskytne studentům a učitelům informace o EHSV a jeho pracovních metodách, představí jim pracovní dokument týkající se této akce a prodiskutuje jej s nimi. Výdaje za cestu a ubytování tohoto člena uhradí EHSV. EHSV bude rovněž provádět tiskové aktivity. Tiskové oddělení EHSV bude spolupracovat se školami a členy EHSV s cílem pobídnout sdělovací prostředky, aby akci sledovaly a případně se jí zúčastnily. Ocenili bychom, kdybyste tuto činnost podpořili.

Veškeré podstatné informace o této akci budou zveřejněny na internetových stránkách EHSV. Žádáme tedy dotčené učitele, aby naše stránky pravidelně sledovali.

Účastnící se školy obdrží pracovní dokument s otevřenými otázkami, které studentům a jejich učitelům pomohou zformulovat si myšlenky a připravit se na debatu v Bruselu. Studenti a učitelé musejí tyto otázky prodiskutovat a pokusit se na ně na hodině odpovědět, aby byli připraveni na diskuse naživo v Bruselu.

5. Akce v Bruselu

5.1 Odpovědnost

Účastnící se školy zastoupené doprovázejícím učitelem nesou plnou odpovědnost za své studenty a učitele během jejich pobytu v Bruselu a cesty na akci a zpět.

Studenti a doprovázející učitel s sebou musí mít nezbytné cestovní doklady (např. platný cestovní pas nebo občanský průkaz).

Musí také mít evropský průkaz zdravotního pojištění (k dispozici zdarma u místních pojišťoven a/nebo zdravotních pojišťoven) nebo dočasné náhradní osvědčení, pokud není možné vystavit průkaz včas (podrobnější informace naleznete na stránkách https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=cs).

Studenti a učitelé z kandidátských zemí si musejí ověřit v rámci svého vnitrostátního systému zdravotní péče nebo u soukromé pojišťovny, jaké krytí mají v zahraničí.

Účastnící se školy a/nebo rodiče účastnících se studentů musejí uzavřít cestovní pojištění. Toto pojištění si hradí samotní účastníci (některé školy by mohly mít pojištění pokrývající školní výlety do zahraničí nebo by studenti již mohli být kryti pojistnou smlouvou své rodiny). Účastnící se učitelé by rovněž měli mít cestovní pojištění.

Všichni studenti a učitelé jsou pojištěni ze strany EHSV proti úrazům, k nimž by mohlo dojít v Belgii během akce.

EHSV zařídí a uhradí cestu a ubytování studentů a doprovázejícího učitele z každého členského státu a kandidátské země v souladu s níže stanovenými podmínkami.

5.2 Organizační informace týkající se akce

Studenti přijedou do Bruselu v den zahájení akce a vrátí se domů následující den po jejím zakončení.

Účastnící se školy budou předem informovány o podrobnostech, co se týče data příjezdu a odjezdu, letenek a jména hotelu.

Uvítáme, pokud školy navrhnou kulturní příspěvek za danou zemi (např. předvedení tradičních tanců a/nebo hudby v délce trvání 2 až 3 minut, nikoli powerpointovou prezentaci) pro večeři na rozloučenou.

5.3Pracovní jazyky

Jednání pracovních skupin bude probíhat v angličtině, na plenárním zasedání bude zajištěno tlumočení z/do angličtiny a francouzštiny. Jak již bylo zdůrazněno, v zájmu zajištění hladkého průběhu diskusí v rámci pracovních skupin musí být studenti a doprovázející učitel schopni se vyjadřovat v angličtině. Pro učitele budou uspořádány paralelní aktivity.

5.4 Výdaje

EHSV hradí tyto výdaje studentů a jejich učitele:

 • výdaje za ubytování v Bruselu (2 noclehy – budou platit určité výjimky –, včetně snídaní);
 • výdaje za letecké či železniční spojení z jejich země do Bruselu (v případě potřeby včetně návazných letů nebo přípojných dálkových vlaků). Cestuje se letadlem nebo vlakem, v závislosti na zemi původu účastníků. Účastnící se školy dostanou přesné informace;
 • upozorňujeme, že rezervaci dopravy a hotelu a úhradu odpovídající faktury provede přímo a pouze EHSV prostřednictvím své smluvní cestovní kanceláře. EHSV neodpovídá za žádné další ubytování ani neuhrazené účty;
 • dopravu z nádraží nebo letiště v Bruselu do hotelu a zpět;
 • obědy a večeře v oba dny konání akce.

Účastníci ručí za to, že se na nádraží nebo letiště dostaví v dostatečném předstihu před plánovaným odjezdem či odletem do Bruselu. Pokud zmeškají vlak nebo let z jiných důvodů, než je vyšší moc, pak jim EHSV neposkytne žádnou náhradu a/nebo kompenzaci a nebude hradit náklady na zakoupení nové jízdenky či letenky nebo na změnu rezervace vystavené jízdenky či letenky ani dodatečné výdaje za ubytování a stravu.

Upozornění: EHSV nebude hradit ani proplácet výdaje za cestu na nádraží nebo letiště v domovské zemi a poté zpět. To znamená, že cestu na nádraží nebo letiště v domovské zemi a poté zpět si účastníci hradí sami.

DALŠÍ INFORMACE

Obecné informace o EHSV jsou k dispozici na internetových stránkách EHSV: www.eesc.europa.eu/cs

Veškeré informace o akci jsou k dispozici na internetových stránkách „Vaše Evropa, váš názor“: www.eesc.europa.eu/yeys2020

V případě dotazů se rovněž můžete obrátit na pořadatele v EHSV zasláním e-mailu na adresu: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

Downloads

Všeobecné podmínky pro účast na akci „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS)