Sekce Vnější vztahy (REX)

Sekce Vnější vztahy (REX) EHSV má za úkol monitorovat vnější činnosti EU prostřednictvím dialogu s organizacemi občanské společnosti ze zemí a regionů mimo EU, s nimiž EU udržuje oficiální vztahy. Tato sekce rovněž aktivně sleduje politiky EU v oblasti obchodu a rozvoje.

  1. Sekce REX disponuje řadou monitorovacích výborů, v nichž zasedají členové EHSV. Tyto výbory sledují vývoj a řídí činnost sekce REX v příslušných oblastech.
  2. Smíšené poradní výbory (SPV) tvoří členové EHSV a organizace občanské společnosti zemí, s nimiž EU podepsala dohodu o přidružení či podobnou dohodu. Jejich úkolem je přijímat doporučení zástupců občanské společnosti k různým aspektům souvisejícím s bilaterálními vztahy. Poradní výbory mají obdobnou úlohu, avšak vztahují se na skupinu zemí, a nikoli pouze na jednu zemi.
  3. Platformy občanské společnosti jsou podobné smíšeným poradním výborům, ale mezi jejich členy z EU patří kromě EHSV další evropské organizace občanské společnosti. Tyto plaformy jsou zřizovány na základě dohod o přidružení s východními partnery.
  4. EHSV se účastní kulatého stolu s Hospodářskou a sociální radou Číny.
  5. Interní poradní skupiny jsou orgány,které byly zřízeny v rámci dohod o volném obchodu či kapitol týkajících se volného obchodu v rámci dohod o přidružení. Jejich úkolem je poskytovat poradenství GŘ Komise pro obchod ohledně kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji v dohodách o volném obchodu. Nejedná se o bilaterální orgány; partneři dohod o volném obchodu s EU mají své vlastní interní poradní skupiny, které radí vládám svých zemí. Interní poradní skupiny EU i interní poradní skupiny jejich partnerů mohou pořádat společné schůze těchto skupin. EHSV (sekce REX) zastává funkci sekretariátu interních poradních skupinEU.

Downloads

External Relations Section - Presentation
REX Working Programme 2024
Rapport fin de mandat REX 2020-2023

View the complete list of the REX section bodies