Sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO)

Sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO) je jednou ze šesti sekcí EHSV. Jejím primárním úkolem je vypracovávat a navrhovat k přijetí plenárním shromážděním EHSV stanoviska, jež odrážejí názory organizované občanské společnosti v následujících oblastech tvorby politik EU:

  • oblasti hospodářské a měnové unie (HMU) se sekce ECO zabývá koordinací hospodářských a fiskálních politik v rámci evropského semestru, iniciativami zaměřenými na prohloubení a dokončení struktury HMU v návaznosti na hospodářskou krizi a dalšími tématy souvisejícími s hospodářskou správou, jejichž cílem je zajistit stabilitu, růst a zaměstnanost.
  • Sekce ECO je kompetentní v otázkách rozpočtu EU (víceletého finančního rámce) včetně vlastních zdrojů, jakož i v otázkách statistiky.
  • Sekce ECO je odpovědná za řešení témat souvisejících se spravedlivým a efektivním daňovým systémem, včetně politiky boje proti praní peněz.
  • Řeší rovněž otázky týkající se stability, fungování a integrace finančních a kapitálových trhů.
  • V kompetenci sekce ECO jsou také otázky soudržnosti a regionální a městské politiky, jež se věnují zmenšování hospodářských, sociálních a územních rozdílů v EU a podpoře růstu a zaměstnanosti.

Vedle přípravy stanovisek sekce pravidelně pořádá veřejná slyšení a tematické diskuse o aktuálních otázkách v oblastech své působnosti. Členové sekce ECO se kromě toho často podílejí na různých akcích v Bruselu a v celé EU, takže udržují úzké kontakty mezi subjekty s rozhodovací pravomocí a zástupci občanské společnosti.

Dvanáct členů tvoří předsednictvo sekce ECO, které odpovídá za koordinaci její činnosti. Sekce vytvořila tematickou studijní skupinu pro přípravu konkrétních stanovisek týkajících se správy ekonomických a fiskálních záležitostí v eurozóně.

Činnost členů sekce ECO podporuje sekretariát sekce ECO.

Downloads

ECO priorities for 2023 and beyond
End of mandate report 2020–2023 – Stefano Palmieri, ECO section president