Skupina Základní práva a právní stát

This page is also available in

Skupina Základní práva a právní stát je horizontálním orgánem v rámci EHSV, jehož úkolem je poskytovat fórum evropským organizacím občanské společnosti, kde se mohou setkávat a vyměňovat si svá hodnocení situace v oblasti základních práv, demokracie a právního státu v členských státech.

Skupina se ve své práci zaměřuje na témata, nikoli na jednotlivé země, a jejím cílem je prosazovat dodržování evropských hodnot uvedených v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, v Listině základních práv Evropské unie a v kontrolním seznamu Benátské komise Rady Evropy týkajícím se právního státu. Usiluje o dodržování kolektivních i individuálních práv a – s ohledem na mandát EHSV – věnuje pozornost rovněž právům hospodářským a sociálním. Tato práva jsou neoddělitelná od práv občanských a politických, a vyžadují zvláštní strategickou pozornost.

Skupina byla zřízena v lednu 2018.