Interní poradní skupina EU–Vietnam

This page is also available in

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem vstoupila v platnost dne 1. srpna 2020. Součástí dohody je kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji (kapitola 13), jejímž cílem je podporovat udržitelný rozvoj zejména tím, že budou v pracovní a environmentální oblasti prosazovány aspekty související s obchodem a investicemi. Kapitola obsahuje závazky EU a Vietnamu týkající se prosazování pracovních práv, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v souladu s mezinárodními nástroji, jako jsou úmluvy Mezinárodní organizace práce a mnohostranné environmentální dohody včetně Pařížské dohody. Pokrývá rovněž oblasti, jako je sociální odpovědnost podniků, biologická rozmanitost, udržitelné lesnictví a obchod s produkty lesního hospodářství a udržitelné řízení živých mořských zdrojů a produktů akvakultury.

Kapitola věnovaná obchodu a udržitelnému rozvoji stanoví, že obě strany vytvoří interní poradní skupiny složené z reprezentativních organizací občanské společnosti, což zajišťuje vyvážené zastoupení zainteresovaných stran působících v hospodářské, sociální a environmentální oblasti, mimo jiné organizací zaměstnavatelů, zaměstnanců, sdružení podniků a environmentálních organizací.

Interní poradní skupinu EU podle dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem tvoří členové Evropského hospodářského a sociálního výboru a dalších evropských organizací občanské společnosti.

Hlavním úkolem interní poradní skupiny EU je na základě vyjádření a doporučení poskytovat poradenství stranám týkající se provádění kapitoly věnované obchodu a udržitelnému rozvoji.