Výzkum a inovace

Výzkum a inovace mají zásadní význam pro zlepšování konkurenceschopnosti, podporu růstu, vytváření pracovních míst a řešení společenských problémů. EHSV si toho je dobře vědom, proto sleduje provádění programu Horizont 2020, rozsáhlého programu EU pro výzkum a inovace. Jsme také úzce zapojeni do diskuse o odpovědném výzkumu a inovacích, což je koncepce, jejímž cílem je začlenit do výzkumu a inovací zainteresované strany, abychom tak společně mohli nalézat udržitelná a inkluzivní řešení společenských problémů, s nimiž se dnes potýkáme.