Vaše Evropa, váš názor 2018 – podnětné nápady, jak nalézt jednotu v rozmanité evropské kultuře

This page is also available in

Mladí Evropané soudí, že poskytnutí větších příležitostí ke studiu cizích jazyků prostřednictvím cestování, zajištění lepší dostupnosti evropských kulturních památek a ochrana naší kultury díky tradiční kuchyni a řemeslům jednotlivých států může mládež v Evropě podnítit k objevování různých kultur a lepšímu obeznámení se s naším společným kulturním dědictvím. To jsou doporučení, jež politickým činitelům EU adresovalo 99 žáků z celé Evropy, kteří se zúčastnili každoroční akce pro mladé lidi Vaše Evropa, váš názor 2018. Jednalo se již o devátý ročník této akce, kterou pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) v Bruselu.

Vítězné návrhy ohledně evropské kultury

Ve dnech 15. a 16. března přivítal EHSV žáky 33 středních škol z 28 členských států EU a 5 kandidátských zemí. Vzhledem k tomu, že rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví, byla i akce Vaše Evropa, váš názor zaměřena na kulturu a její téma znělo Jednotná v rozmanitosti – mladá budoucnost evropské kultury.

Místopředseda EHSV Gonçalo Lobo Xavier upozornil na to, jak důležité je naslouchat mladým lidem a zohledňovat jejich návrhy. „Tento úžasný projekt nesoucí název Evropa patří všem, všichni se na něm podílejí a všichni se mohou vyjádřit. A právě to je účelem vaší návštěvy,“ prohlásil pan Lobo Xavier ve svém uvítacím proslovu na této akci.

Během živých diskusí a workshopů se žáci zamýšleli nad tím, jak ochránit evropské kulturní dědictví a zvýšit jeho přitažlivost pro mladé Evropany. Jejich nápady se týkaly zásadních otázek, o nichž se v Evropě rozsáhle debatuje, jako je například rovnost, bezpečnost a integrace, jež by se daly posílit pomocí kulturních aktivit. Výsledkem bylo 10 konkrétních doporučení politickým činitelům EU, z nichž byly hlasováním vybrány tři nejzajímavější návrhy:

  1. Možnost poznávat jiné kultury prostřednictvím cestování Dle tohoto návrhu by měl být vytvořen speciální program výměnných studijních pobytů zahrnujících jazykové kurzy, v jehož rámci by žáci byli ubytováni v rodinách a poznávali by nové kultury. „Jestliže cestujete a přicházíte do kontaktu s jinými kulturami, začnete si jich mnohem více vážit a být hrdí na to, že jste Evropany,“ uvedla kyperská žákyně, která toto doporučení předložila.
  2. Zachování kultury, minulé zkušenosti a jejich využití při utváření budoucnosti Cílem tohoto doporučení je zřídit v každém členském státě Dům tradičních specialit zemí Evropské unie. „Pokud byste si objednali určitý národní pokrm, obdrželi byste rovněž informace o historických okolnostech, za nichž tento pokrm původně vznikl. Posílila by se tím vzájemná tolerance mezi jednotlivými národy,“ sdělila žákyně ze Slovinska. Skupina studentů kromě toho navrhla, aby byl vytvořen program na podporu malých obchodů prodávajících tradiční rukodělné řemeslné výrobky s cílem ochránit naši tradiční lidovou kulturu.
  3. Experimentování s kulturou Účelem tohoto návrhu je přiblížit kulturu a kulturní dědictví všem lidem tím, že budou pořádány putovní tematické festivaly a zamezí se soustřeďování muzeí ve velkých městech. „Jedná se o ideální stav, jehož bychom se měli snažit dosáhnout, jelikož nás to může obohatit. Je mnohem zajímavější být otevřený vůči jiným kulturám. Nejsem si ovšem jistá, zda je evropská kultura v současnosti hmatatelná a dostupná,“ prohlásila žákyně zastupující Francii.

Kultura – srdce Evropy

Mladí Evropané měli možnost popovídat si o významu ochrany a podpory našeho kulturního dědictví se členy EHSV, experty a umělci.

„Jestliže chceme budovat Evropu, musíme naši kulturu a naše kulturní dědictví posunout více do středu pozornosti. Po příliš dlouhou dobu byla Evropa budována především prostřednictvím hospodářství, finančnictví a trhu,“ uvedla Sneška Quaedvlieg-Mihailović, generální tajemnice Europa Nostra, což je organizace zabývající se ochranou kulturního a přírodního dědictví v Evropě. „Jedná se o nesmírně důležité nástroje pro přiblížení ekonomik a společnosti. Srdcem a duší Evropy je však její kultura a kulturní dědictví,“ dodala.

Paní Quaedvlieg-Mihailović mimoto zdůraznila, že má-li Evropa společné kulturní dědictví, pak nesou občané společnou odpovědnost za jeho ochranu.

Předseda EHSV Georges Dassis poukázal na to, že mnozí Evropané se dnes mají dobře, a připomněl, že tomu tak není všude v Evropě a ani v minulosti tomu tak vždy nebylo. „Je skutečně důležité vybízet mladé lidi k tomu, aby vzali odpovědnost do vlastních rukou a dozvěděli se, co už bylo uskutečněno, ale také, jak docílit ještě lepších výsledků. Musíme navzájem spolupracovat, a obzvláště s mladými lidmi, protože bez vás ničeho nedosáhneme,“ řekl pan Dassis.

EHSV tyto tři návrhy, které získaly největší počet hlasů, zahrne do svých doporučení určených orgánům formulujícím právní předpisy EU. Generální tajemnice organizace Europa Nostra paní Quaedvlieg-Mihailović vyjádřila přání, aby byla tato doporučení prezentována také na Evropském summitu pro kulturní dědictví, který se bude konat v létě v Berlíně.

EHSV každým rokem náhodně vybírá 33 škol (po jedné z každého členského státu a kandidátské země) a zve jejich zástupce k účasti na této jedinečné výroční akci pro mladé lidi. Akce Vaše Evropa, váš názor má stále větší popularitu, a proto místopředseda EHSV pan Lobo Xavier navrhl, aby byla vytvořena síť sdružující žáky a učitele z minulých i stávajících ročníků této akce.

Podrobnější informace o akci Vaše Evropa, váš názor naleznete na stránkách https://www.eesc.europa.eu/cs/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018

Downloads