Poslední výzva k přihlášení projektů do soutěže o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2019 na téma rovnosti žen a mužů

Termín pro podání přihlášek: 6. září

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) zve organizace občanské společnosti a jednotlivce z celé Evropské unie, aby se přihlásili do soutěže o jeho stěžejní Cenu pro občanskou společnost. V letošním roce budou oceněny iniciativy, jež bojují proti genderovým stereotypům prosazováním rovných příležitostí žen a mužů a rovného zacházení ve všech oblastech hospodářského a společenského života.

Uzávěrka přihlášek je v 10:00 dne 6. září 2019.

EHSV, jenž je hlasem odborových svazů, nevládních organizací a organizací zaměstnavatelů na úrovni EU, vyhlásil tuto cenu, se kterou je spojena finanční odměna v celkové výši 50 000 EUR, v červnu. Cena bude udělena nejvýše pěti vítězům na slavnostním předávání cen, které se bude konat 12. prosince 2019 v Bruselu.

O Cenu EHSV pro občanskou společnost se mohou ucházet organizace občanské společnosti, jež mají sídlo v Evropské unii a působí na místní, regionální, národní či evropské úrovni. Přihlásit se mohou i jednotlivci. Požadavkem je, aby iniciativy nebo projekty již byly realizovány nebo stále probíhaly.

Kompletní popis požadavků a přihlašovací formulář on-line naleznete na našich internetových stránkách – http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

VÍCE O TÉMATU LETOŠNÍ CENY

EHSV letos udělí Cenu pro občanskou společnost mimořádným projektům a iniciativám, které se týkají alespoň jedné z těchto oblastí:

  • boj proti genderovým stereotypům, diskriminačnímu sociálnímu chování a předsudkům ve všech oblastech hospodářského a společenského života nebo zvyšování povědomí o nich,
  • zvyšování povědomí o důsledcích genderových stereotypů vytvářených mediálním obsahem,
  • podpora zapojení žen do zaměstnání, v nichž tradičně převládají muži, jako jsou obory STEM a IKT, a boj proti genderové segregaci ve vzdělávání,
  • boj proti rozdílům v odměňování a rozdílům ve výši důchodů žen a mužů,
  • podpora podnikání žen, rovnosti v rozhodovacím procesu, ekonomické nezávislosti žen a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem,
  • řešení specifických problémů zranitelných žen, jako jsou matky samoživitelky, ženy se zdravotním postižením, migrantky, ženy z etnických menšin nebo pracovnice s nízkou kvalifikací.

O CENĚ PRO OBČANSKOU SPOLEČNOST

EHSV Cenu pro občanskou společnost udílí již jedenáctým rokem a jejím smyslem je ocenit a podpořit iniciativy a výsledky činnosti organizací občanské společnosti či jednotlivých osob, které podstatnou měrou přispěly k prosazování společných hodnot, jež posilují evropskou soudržnost a integraci. Cena pro občanskou společnost za rok 2018 se zaměřila na identity, evropské hodnoty a kulturní dědictví v Evropě.

Prosíme vás, abyste organizace občanské společnosti ve své zemi vybídli k účasti v soutěži o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2019, a přičinili se tak o to, aby se hodnotným projektům dostalo uznání.

Work organisation

Downloads

PR 37/2019: Last call to enter projects for the EESC's 2019 Civil Society Prize on gender equality