Nejvíce hlasů na akci Vaše Evropa, váš názor 2019 získal povinný studijní program „Bez vzdělání nelze volit“ určený evropským studentům a věnovaný záležitostem týkajícím se Evropské unie

This page is also available in

Participants in YEYS 2019

Na akci pro mládež Vaše Evropa, váš názor (YEYS) 2019, kterou uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve dnech 21.–22. března 2019, se návrhem s největším počtem hlasů stal povinný studijní program věnovaný evropským politikám, jehož účelem je zlepšit znalosti občanů před volbami. Tato iniciativa a tři další vybrané návrhy zaměřené na využívání nových technologií a sociálních médií ke zvýšení účasti v evropských volbách budou zaslány Evropskému parlamentu k posouzení.

Po dvou dnech živých jednání a diskusí na závěrečném plenárním zasedání předložilo 99 středoškolských studentů ve věku od 16 do 17 let, kteří byli vybráni, aby se zúčastnili akce Vaše Evropa, váš názor v roce 2019, deset doporučení. Středem pozornosti byla otázka vzdělávání a sociálních médií a řada projektů doporučovala kombinovat on-line platformy se setkáními naživo, aby občanská společnost (znovu) navázala kontakt s tvůrci politik. Čtyři návrhy, které získaly nejvíce hlasů:

1. Bez vzdělání nelze volit: návrh povinného studijního programu pro školy v celé Evropě, který má tři části - praktickou, během níž se uskuteční návštěvy orgánů EU, teoretickou, která spočívá v testech a prezentacích, a interaktivní platformu s kvízy a videi.

2. EU&U.EU: internetová stránka shrnující informace o EU a o volbách do Evropského parlamentu, jejímž účelem je zvýšit transparentnost a informovanost občanů intenzivním využíváním sociálních médií a multimediálního obsahu.

3. Europe E-VOTE (se stejným počtem hlasů): návrh vyhlásit den voleb za státní svátek a prosazovat elektronické hlasování a iniciativu From You to EU, jejímž cílem je propojit sociální hnutí s politiky a umožnit jim společně hledat řešení.

Ostatní návrhy, které studenti předložili:

#Insta (nt) vote: návrh na zlepšení účtů EU na sociálních médiích tím, že budou nabízet vysoce kvalitní obsah zacílený na mladé lidi, jako jsou krátké videonahrávky a komentáře vlivných uživatelů, čímž se zvýší informovanost a angažovanost.

Síť mladých Evropanů: projekt, jehož cílem je informovat o činnosti a limitech EU, propojovat různé lidi v celé Evropě a podněcovat diskuse prostřednictvím internetové platformy s cílem organizovat projekty a zveřejňovat jejich výsledky.

Najít svůj hlas: projekt sestávající ze dvou částí – vrcholné setkání třikrát do roka, během nějž by probíhaly osobní dialogy a konaly se různé činnosti, jichž by se účastnili mladí lidé a politici z EU, a internetová stránka s interaktivním obsahem a informacemi.

Vytvářej svou budoucnost – vyjádři svůj názor: projekt, který spočívá ve vytvoření internetové stránky zaměřené na mladé lidi do 26 let, která by umožnila zveřejňovat názory na různá témata. Uživatelé by mohli názory hodnotit pozitivně či negativně a ty nejpopulárnější by byly prezentovány v Evropském parlamentu.

SharEU: aplikace, která by se dala využít k navázání kontaktu mezi sociálními hnutími a orgány EU a jejímž prostřednictvím by zvláštní moderátoři předkládali Evropskému parlamentu každý měsíc zprávy o zaslaných iniciativách, čímž by se vytvořila užší vazba s občany.

Názory, které stojí za to vyslechnout: platforma, která by mohla podporovat iniciativy a projevy s cílem povzbudit voliče k tomu, aby se angažovali a prosazovali své nápady. Účastníci by vybírali iniciativy, které by byly předloženy Evropskému parlamentu.

Studenty přivítal předseda EHSV Luca Jahier, který prohlásil: „Musíme se inspirovat příkladem Grety Thunberg, která svým jasným a srozumitelným vyjadřováním dokázala v krátké době zmobilizovat ohromné množství lidí. Připojte se k této iniciativě a buďte odvážní, protože bojujete nejen za svou vlastní budoucnost, ale i za naši budoucnost.“ Místopředsedkyně EHSV pro komunikaci Isabel Caño na závěr uvedla: „Jsme hrdí na to, že v instituci, jako je EHSV, kde se všichni učíme při diskusích dosáhnout shody, sdílíme stejné přesvědčení, stejné sny, stejné nadšení a prosazujeme stejná řešení. Členka EHSV Irini Pari, která akci Vaše Evropa, váš názor v roce 2010 zahájila, dodala: „ Každá výzva je zároveň příležitostí a vy jste nám to dokázali. Nenechte se ovládnout strachem, stačí jen roztáhnout křídla. Evropa i celý svět patří vám.“

Souvislosti:

Studenti byli pozváni, aby se podělili o své názory na evropské volby v roce 2019 a předložili návrhy ke konkrétním důležitým otázkám:

  • Jak můžeme v budoucnu posílit zastupitelskou demokracii?
  • Existují kromě voleb do Evropského parlamentu i jiné druhy politické angažovanosti? Jakým způsobem byste se do ní zapojili?
  • Co by se podle vás mělo učinit, aby se zvýšila účast ve volbách do Evropského parlamentu?

Prostřednictvím generátoru náhodného výběru bylo určeno 33 škol, které se této iniciativy zúčastnily. Za každý z 28 členských států EU a za každou z pěti kandidátských zemí (Albánie, Republika Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko) se zúčastnila jedna škola. U příležitosti 10. výročí bylo podáno rekordních 1 038 přihlášek.

Tuto akci s názvem Vaše Evropa, váš názor organizuje EHSV, jenž na evropské úrovni zastupuje občanskou společnost. Jedná se o stěžejní akci Výboru věnovanou mládeži. EHSV se prostřednictvím této iniciativy snaží zajistit, aby byly při tvorbě politik EU zohledňovány postoje, zkušenosti a nápady mladé generace. EHSV si přeje zachovat a rozvíjet své vztahy s britskou občanskou společností i po brexitu, a proto se rozhodl zapojit do této diskuse i britskou mládež, i když se s největší pravděpodobností nebude v roce 2019 účastnit voleb do Evropského parlamentu.

Další podrobnosti ohledně YEYS 2019 naleznete na oficiálních internetových stránkách této akce.

Downloads

PR 15/2019: Nejvíce hlasů na akci Vaše Evropa, váš názor 2019 získal povinný studijní program „Bez vzdělání nelze volit“ určený evropským studentům a věnovaný záležitostem týkajícím se Evropské unie