EHSV v roce 2019 zaměří svoji stěžejní Cenu pro občanskou společnost na posílení postavení žen a boj za rovnost žen a mužů

This page is also available in

CSP 2019 logo

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyhlásil Cenu pro občanskou společnost za rok 2019. Tématem letošního ročníku je Více žen v evropské společnosti a ekonomice. Cenou budou vyznamenány inovativní iniciativy a projekty, jejichž cílem je bojovat za rovné příležitosti žen a mužů a rovné zacházení ve všech oblastech hospodářského a společenského života.

O Cenu EHSV pro občanskou společnost se mohou ucházet organizace občanské společnosti, jež mají sídlo v Evropské unii a působí na místní, regionální, národní či evropské úrovni. Přihlásit se mohou i jednotlivci. Požadavkem je, aby iniciativy nebo projekty již byly realizovány nebo stále probíhaly.

Bude vybráno až pět vítězů, mezi něž bude rozdělena částka v celkové výši 50 000 EUR. Přihlášky je třeba zaslat nejpozději do 6. září 2019 do 10:00, slavnostní předání cen se pak uskuteční v Bruselu dne 12. prosince 2019.

VÍCE O TÉMATU LETOŠNÍ CENY

EHSV, jenž je hlasem evropských odborových svazů, nevládních organizací a organizací zaměstnavatelů na evropské úrovni, opakovaně upozorňuje na přetrvávající genderovou segregaci a diskriminaci na evropských trzích práce a v evropské společnosti. Šedesát let poté, co se EU v Římské smlouvě zavázala odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů, jsou tyto rozdíly, jejichž výše je okolo 16 %, stále patrné, zatímco rozdíl ve výši důchodů žen a mužů dosahuje závratných 38 %.

Ženy představují 51 % obyvatel EU, avšak pracuje pouze 67 % z nich. Mezi podnikateli je pouze 31 % žen. Vzhledem k jejich povinnostem při péči o domácnost je pravděpodobnější, že budou pracovat na částečný úvazek nebo v nejistém zaměstnání, a budou tak vydělávat méně. Jsou stále výrazně nedostatečně zastoupeny v politických a hospodářských rozhodovacích orgánech, jako jsou správní rady společností.

Genderové stereotypy jsou všudypřítomné ve všech oblastech života. Sdělovací prostředky často udržují genderové role, stereotypy nebo normy, či dokonce ženy vykreslují ponižujícím způsobem. V souvislosti s poslední silnou reakcí proti právům žen v Evropě a pochmurnými odhady, že se ženy nedočkají stejného zacházení jako muži dříve než za sto let, EHSV nedávno vyzval k přijetí politického závazku dosáhnout v Evropě rovnosti žen a mužů.

EHSV letos udělí Cenu pro občanskou společnost mimořádným projektům a iniciativám, které se týkají alespoň jedné z těchto oblastí:

  • boj proti genderovým stereotypům, diskriminačnímu sociálnímu chování a předsudkům ve všech oblastech hospodářského a společenského života nebo zvyšování povědomí o nich,
  • zvyšování povědomí o důsledcích genderových stereotypů vytvářených mediálním obsahem,
  • podpora zapojení žen do zaměstnání, v nichž tradičně převládají muži, jako jsou obory STEM a IKT, a boj proti genderové segregaci ve vzdělávání,
  • boj proti rozdílům v odměňování a rozdílům ve výši důchodů žen a mužů,
  • podpora podnikání žen, rovnosti v rozhodovacím procesu, ekonomické nezávislosti žen a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem,
  • řešení specifických problémů zranitelných žen, jako jsou matky samoživitelky, ženy se zdravotním postižením, migrantky, ženy z etnických menšin nebo pracovnice s nízkou kvalifikací.

Kompletní popis požadavků a přihlašovací formulář on-line naleznete na našich internetových stránkách – http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

O CENĚ PRO OBČANSKOU SPOLEČNOST

EHSV Cenu pro občanskou společnost udílí již jedenáctým rokem a jejím smyslem je ocenit a podpořit iniciativy a výsledky činnosti organizací občanské společnosti či jednotlivých osob, které podstatnou měrou přispěly k prosazování společných hodnot, jež posilují evropskou soudržnost a integraci. Cena pro občanskou společnost za rok 2018 se zaměřila na identity, evropské hodnoty a kulturní dědictví v Evropě.

Prosíme vás, abyste organizace občanské společnosti ve své zemi vybídli k účasti v soutěži o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2019, a přičinili se tak o to, aby se hodnotným projektům dostalo uznání.

Downloads

Č. 28/2019 - EHSV v roce 2019 zaměří svoji stěžejní Cenu pro občanskou společnost na posílení postavení žen a boj za rovnost žen a mužů

See also