Press Release - YEYS 2016 school visit - FYROM

This page is also available in

Ученици од Скопје ќе учествуваат на дебатата Европска младина

На 12 февруари ќе се одржи промоција со посета на училиштето од страна на ЕКЕСП

Downloads

YEYS 2016 school visit - FYROM