Investiční plán musí naplnit ambice Zelené dohody pro Evropu

This page is also available in

Evropská organizovaná občanská společnost vyzývá k úpravě EGDIP a FST

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) naléhavě vyzývá všechny orgány a členské státy EU, aby nadále jednotným způsobem rychle a solidárně reagovaly na koronavirovou pandemii a přijaly další opatření na podporu udržitelných investic v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu. Členské státy by se měly urychleně dohodnout na víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027, který bude v souladu s ambicemi Zelené dohody.

EHSV dne 10. června 2020 přijal balíček stanovisek k financování Zelené dohody pro Evropu, což je plán EU pro udržitelné hospodářství. Výbor ve svých stanoviscích uvádí, že pro dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN a cílů Zelené dohody mají zásadní význam rozpočtové prostředky vyčleněné na Zelenou dohodu, soukromé a veřejné investice a účinnost reakce EU na koronavirus. EHSV proto vyzývá k tomu, aby byly vyčleněny odpovídající rozpočtové prostředky, byl vytvořen komplexní podpůrný rámec pro udržitelné investice a EU nadále řešila situaci koronaviru na základě solidarity.
 
Zpravodaj stanoviska EHSV k investičnímu plánu Zelené dohody pro Evropu (EGDIP) Carlos Trias Pintó uvedl: Koronavirová pandemie bude mít silný dopad na naše hospodářství, na plnění cílů udržitelného rozvoje a cílů Zelené dohody a na rozpočet EU. Úsilí o oživení by se tedy mělo soustředit právě na tyto cíle. Zelená dohoda se musí stát pilířem našeho hospodářství.

EHSV požaduje posílený rozpočet EU na období 2021–2027

Výbor považuje EGDIP za první komplexní strategické opatření, jehož účelem je splnit velmi ambiciózní cíle Zelené dohody, ale nehledě na možný dopad koronavirové krize na budoucí víceletý finanční rámec je znepokojen tím, jaké rozpočtové prostředky jsou vyčleněny na Zelenou dohodu v rámci budoucího dlouhodobého rozpočtu.

Rozpočtová ustanovení pro Zelenou dohodu v rámci nového víceletého finančního rámce jsou nedostatečná, prohlásil Petr Zahradník, spoluzpravodaj stanovisek EHSV k EGDIP a k Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) a změnám nařízení o společných ustanoveních. Příští rozpočet EU musí odpovídat ambicím Zelené dohody a plánu oživení. Měl byl být posílen a strop pro výdaje by měl být dočasně navýšen na 2 %. Podle EHSV by tak byly zajištěny potřebné finanční zdroje a podpořilo by se vydávání unijních dluhopisů v rámci rozsáhlého plánu oživení.

Ester Vitale, zpravodajka stanoviska EHSV k FST a ke změnám nařízení o společných ustanoveních, vysvětlila: Rozpočet by mohl být navýšen buď zavedením nových vlastních zdrojů, nebo zvýšením příspěvků členských států.

Kromě těchto dočasných solidárních opatření na zmírnění dopadu koronavirové pandemie je podle EHSV nutné posílit evropskou funkci investiční stabilizace (EISF) a ihned zavést rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost (BICC), na který musí být v příštím VFR vyčleněn větší objem finančních prostředků. Stejně důležité je navýšit rozpočtové prostředky pro mechanismus pro spravedlivou transformaci, který zahrnuje FST.

Občanská společnost navrhuje opatření k podnícení investic do spravedlivé transformace

EHSV je toho názoru, že finanční rámec FST musí být jasnější. Rozpočtová ustanovení fondu budou muset být kompenzována převody z Evropského fondu pro regionální rozvoj či z Evropského sociálního fondu plus, které budou spolufinancovány členskými státy a prostřednictvím rozsáhlých soukromých investic, a také z úvěrového nástroje pro veřejný sektor, který spravuje EIB. Musí být zaručena doplňkovost těchto nástrojů.

EHSV si je vědom toho, že úspěch EGDIP a FST závisí na novém druhu společenského partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, pokud jde o financování a sdílení odpovědnosti. Výbor tedy vítá nové navrhované pobídky pro veřejné a soukromé udržitelné investice a financování a zasazuje se o zlepšení fiskálního řízení EU.

Co se týče dalšího zvýšení investic, Petr Zahradník uvedl: Stimulační politiku je navíc nutné doplnit zavedením vhodného daňového zacházení pro poskytovatele skupinového financování a dárce. Důležitou úlohu by rovněž mohly hrát integrovaná unie kapitálových trhů a bankovní unie. EHSV proto podporuje dokončení hospodářské a měnové unie.

Ester Vitale uvítala navrhovanou flexibilitu pro pravidla státní podpory a uvedla: Státní podpora by měla napomáhat přechodu k zelenější a inkluzivnější ekonomice. Měla by být využívána na podporu zaměstnanosti osob, které se často nacházejí mimo otevřený trh práce. Veřejné investice v oblasti ochrany životního prostředí a změny klimatu by měly být vyloučeny z omezení stanovených Paktem o stabilitě a růstu.

Podpůrný rámec pro investice by měl také umožnit rovný přístup k informacím, lepší veřejné statistické údaje a podporu pro zjišťování, strukturování a provádění udržitelných projektů za účelem dalšího posílení udržitelných soukromých investic a společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Další úsilí by rovněž mohla usnadnit standardizace taxonomie a nefinanční informace ve veřejném a soukromém sektoru.

Občanská společnost musí mít možnost se ke spravedlivé transformaci vyjádřit

EHSV uznává a podporuje důležitou úlohu regionů při plánování, řízení a provádění FST. Doporučuje však zohlednit různou míru připravenosti členských států a regionů, odlišný potenciál pro výrobu čisté energie v EU a různorodé postoje jednotlivců a regionů k aktivnímu přispívání k ochraně klimatu.

Sociální partneři a organizace občanské společnosti by mohli prosazovat výdaje, které umožňují zvyšování odolnosti vůči změně klimatu, a proto by měli být zapojeni do přípravy a provádění politik a strategií. To by zahrnovalo aktivní a skutečné zapojení do územního plánování, do všech specifických programů FST a do evropského semestru. Evropský semestr by se měl zaměřit na cíle udržitelného rozvoje a na Zelenou dohodu a měl by uplatňovat komplexnější taxonomii EU.
 

Klíčový význam pro přechod na spravedlivou a zelenou ekonomiku mají vzdělávání a odborná příprava

Je třeba zvýšit prostředky politiky soudržnosti, které mají posílit a podpořit středoškolský a univerzitní vzdělávací systém, a značná část prostředků FST by měla být vyčleněna na potřebné investování na pomoc pracovníkům při změně zaměstnání.

Členské státy by měly rovněž posílit programy finančního vzdělávání tím, že do nich zahrnou otázku udržitelného financování, řekl Carlos Trias Pintó. To by mohlo dále povzbudit orgány veřejné správy, aby zavedly daňové pobídky pro veřejné a soukromé investice do ekologických iniciativ, které jsou ve veřejném zájmu a mají pozitivní sociální dopad, a aby zajistily informovaná investiční rozhodnutí soukromých a veřejných investorů.

EHSV na závěr poukazuje rovněž na to, že je nezbytné investovat v oblasti životního prostředí a klimatu na podporu opatření mimo EU, zejména v rámci strategie zaměřené na Afriku.

See also