EHSV naléhá na to, aby nedílnou součástí nové strategie EU byla i politika soudržnosti

This page is also available in

Evropská unie naléhavě potřebuje novou, ambiciózní a jasnou strategii pro svou budoucnost. Její nedílnou součástí musí být politika soudržnosti. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve svém průzkumném stanovisku Budoucnost politiky soudržnosti, které si vyžádalo rumunské předsednictví Rady, naléhavě žádá, aby byly v rámci nových předpisů týkajících se politiky soudržnosti po roce 2020 vyhrazeny dostatečné prostředky a aby byla zaručena lepší účinnost a viditelnost této politiky.

Politika soudržnosti po roce 2020 potřebuje strategickou vizi

Výbor se domnívá, že politika soudržnosti musí být nedílnou součástí nové, ambiciózní a jasné evropské strategie, která bude v souladu s Agendou OSN 2030 a jejími cíli udržitelného rozvoje a dalšími mezinárodními závazky EU. Tato nová strategie by rovněž poskytla vizi pro samotnou budoucí politiku soudržnosti. Diskusní dokument Evropské komise o udržitelnější Evropě do roku 2030 již spustil diskuse na toto téma.

EHSV je pevně přesvědčen, že politika soudržnosti, která obstojí i v budoucnu, musí být otevřená všem regionům a poskytovat nezbytné nástroje k řešení budoucích výzev, jako je zavádění nových technologií, dosažení vysoké úrovně konkurenceschopnosti a řízení přechodu k udržitelnému rozvoji za současného vytváření kvalitních pracovních míst, uvedl zpravodaj EHSV Stefano Mallia.

Výbor ve svém nedávném stanovisku zdůrazňuje, že je důležité vypracovat politiku soudržnosti na období 2021–2027, požaduje však, aby neupadly v zapomnění specifické současné výzvy: sociální (marginalizace a diskriminace menšin a konkrétních etnických skupin či domácí násilí), hospodářské (přístup k financování a zvyšování dovedností) a environmentální.

V souvislosti s přípravou nové politiky připomněl spoluzpravodaj Ioannis Vardakastanis, že EHSV nemůže akceptovat návrh Evropské komise na snížení rozpočtu. EHSV považuje politiku soudržnosti za jeden z hlavních pilířů pro přiblížení EU jejím občanům a pro zmírnění rozdílů mezi regiony EU a nerovností mezi lidmi, uvedl. Z tohoto důvodu a také s ohledem na nově se objevující výzvy by rozpočet měl zůstat přinejmenším na úrovni předchozího období.

Stanovisko, které bylo přijato na březnovém plenárním zasedání EHSV, v tomto ohledu rovněž zdůrazňuje, že o dopadu politiky soudržnosti je potřeba účinněji informovat. Musí se tedy zásadním způsobem posílit stávající povinnosti týkající se propagace financovaných projektů, aby občané zřetelněji vnímali přidanou hodnotu celého procesu evropské integrace a zejména politiky soudržnosti.

Budoucí politika soudržnosti musí řešit územní potřeby pomocí individualizovaného přístupu

Výbor žádá, aby byl uplatňován regionálně diferencovaný přístup k investicím a politickým opatřením. Regionálně diferencovaný přístup přispěje k nalezení řešení, která budou lépe uzpůsobena územním potřebám. Jeho prostřednictvím budeme moci zároveň podporovat nejizolovanější a nejřídčeji osídlené oblasti a pro obyvatele atraktivní funkční městské oblasti, které však stojí před řadou výzev vysvětlil Stefano Mallia.

Cílem silného územního přístupu by mělo být vybavit každý region nástroji nezbytnými pro udržitelné zvyšování jeho konkurenceschopnosti a pokračovat v podpoře přeshraniční spolupráce.

Úsilí o soudržnost na vnitrostátní a evropské úrovni musí jít ruku v ruce

Stanovisko EHSV rovněž vyzývá k větší soudržnosti a návaznosti mezi evropskými a vnitrostátními strategiemi reforem, například pokud jde o investice. Finanční prostředky EU nesmí nahrazovat vnitrostátní úsilí, ale musí ho doplňovat a členské státy by měly zvážit pokračování úspěšných projektů financovaných EU. EHSV rovněž navrhuje propojit doporučení pro jednotlivé země předložená v procesu evropského semestru s politikou soudržnosti s cílem podpořit strukturální reformy na vnitrostátní úrovni.

Podle EHSV je možné další zjednodušení

Pokud jde o návrhy Komise na zjednodušení předpisů, EHSV se domnívá, že je možné zajít ještě dále. Postupy se musí přizpůsobit rozsahu operačních programů, vysvětlil Ioannis Vardakastanis. Požadujeme diferencovanější přístup pro malé a velké projekty. Kromě zjednodušeného přístupu k finančním prostředkům by Komise měla prozkoumat další možnosti, jak usnadnit zapojení menších subjektů, dodal.

Stěžejní význam má strukturální partnerství s organizacemi občanské společnosti a dalšími zúčastněnými stranami

Evropská komise a členské státy musí zajistit silné a smysluplné zapojení organizací občanské společnosti do všech fází přípravy a provádění politiky soudržnosti.

Výbor dále doporučuje Komisi, aby za účelem strukturovaného zapojení do monitorování provádění politiky soudržnosti na úrovni EU zřídila fórum evropské občanské společnosti pro soudržnost. Toto fórum by mohlo být rámcem pro každoroční konzultace v budoucnu.

Podle Výboru může silný územní přístup, větší soudržnost a návaznost mezi evropskými a vnitrostátními strategiemi a výraznější zjednodušení a zapojení občanské společnosti přispět k větší účinnosti této politiky.

See also