Propast v digitálních dovednostech žen a mužů je důsledkem diskriminace žen, která začíná již v raném dětství. EHSV doporučuje víceúrovňový přístup a holistické politiky umožňující řešit různé příčiny nerovnosti.

„Vzdělávací systém je hlavní oblastí politiky, kterou je třeba se zabývat. Je nutné řešit kulturní a jazykové stereotypy, přičemž zejména ke druhé z uvedených oblastí můžeme přispět všichni,“ říká Giulia Barbucci. „Dívkám (i chlapcům) je třeba poskytovat různé vzory. V 21. století máme nejvyšší čas, abychom se začali genderovými stereotypy zabývat a řešili jejich nejhlubší sociální a kulturní příčiny.“

Je nutné zajistit počítačovou gramotnost a vzdělávání pro všechny, takže učitelé a školitelé musí být velmi dobře obeznámeni s informačními a komunikačními technologiemi.

Musí být posílen zájem dívek a žen o přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematiku (obory STEM), a to například prezentací ženských vzorů v digitální oblasti a úspěšných podnikatelek, jakož i informováním o možnostech a příležitostech úspěšné profesní kariéry, jež se díky větším znalostem v oblasti STEM otevírají. Je to tím nezbytnější, že roste význam vzdělávání v oblasti IKT a průřezových, podnikatelských, digitálních a sociálních dovedností, např. empatie, tvořivosti a řešení složitých problémů, což jsou dovednosti připisované zejména ženám.

K předcházení vyloučení z trhu práce je zásadní celoživotní učení, a to zvláště u žen. Klíčová je zde úloha sociálních partnerů. „Sociální partneři musí obecně hrát ústřední roli v úsilí o zaručení spravedlivých pracovních podmínek a přístupu k sociální ochraně. To je nezbytné i s ohledem na tzv. ƒ‚gig economy‘,“ konstatuje paní Barbucci. (sma)