Vzhledem k nárůstu flexibilních a nestandardních forem zaměstnání v EU je nyní prvořadým úkolem zajistit všem pracovníkům transparentnější a předvídatelnější pracovní podmínky, čehož lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na vnitrostátní úrovni – tolik stanovisko EHSV k návrhu Komise týkajícímu se směrnice o transparentních pracovních podmínkách.

EHSV tuto směrnici označil za konkrétní krok směrem k provádění evropského pilíře sociálních práv a k přizpůsobení budoucího světa práce. Upozornil však také na to, že by zaměstnavatelům mohla vzniknout administrativní zátěž, pokud by byla některá ustanovení směrnice uplatňována ve stávající podobě, a doporučil, aby byly vyjasněny některé z jejích aspektů a určité záležitosti byly ponechány v působnosti členských států.

„Směrnice o transparentních pracovních podmínkách je skvělou příležitostí, jak začít vytvářet sociální Evropu,“ prohlásil zpravodaj stanoviska EHSV Christian Bäumler a dodal, že práce na zavolanou jakožto forma zaměstnání nemůže existovat bez toho, aniž by bylo stanoveno odpovídající referenční období a odpovídající lhůta pro oznámení pracovníkům.

Spoluzpravodajka Vladimíra Drbalová poukázala na to, že stávající návrh obsahuje několik nejasných ustanovení, která by mohla vyvolat právní nejistotu na trhu práce. Návrh vyžaduje mírné vylepšení, poněvadž ještě není dostatečně propracován.(ll)