Jak podpořit podniky v digitálním věku – digitalizace malých a středních podniků

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Nedostatečná informovanost, málo rozvinutá infrastruktura, vysoké investiční náklady, nedostatky v oblasti dovedností a nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi patří mezi výzvy, které malé a střední podniky řeší, když se snaží těžit z přínosů digitální revoluce. Účastníci konference na téma „Jak podpořit podniky v digitálním věku – digitalizace malých a středních podniků“ se pokusili zjistit potenciální překážky a navrhnout možnosti jejich řešení v budoucnu. Tato akce se konala dne 24. října 2018 v Rakousku ve Vídni.

„Nemůžeme popírat digitální transformaci. Musíme zajistit, aby všechny podniky mohly přínosů tohoto procesu využít,“ prohlásila ve svém zahajovacím projevu Ulrike Rabmer-Koller, místopředsedkyně rakouské Spolkové hospodářské komory a předsedkyně Evropského sdružení řemesel a malých a středních podniků (UEAPME). Vysvětlila, že sdružení UEAPME shromažďuje osvědčené postupy v oblasti digitalizace malých a středních podniků v EU s cílem poskytovat podnikům dostatečné informace.

Předseda skupiny Zaměstnavatelé Jacek Krawczyk poukázal na to, že malé a střední podniky digitalizaci stále více potřebují. Polovina malých a středních podniků ji vnímá jako příležitost k rozšíření své nabídky výrobků a služeb. Stejný podíl podniků se domnívá, že digitalizace podporuje nové obchodní modely. Pro 79 % malých a středních podniků digitalizace umožňuje optimalizovat výrobky.

Ačkoli tyto podniky konstatují změny, které probíhají v souvislosti s digitalizací, řada z nich stále není schopna určit, jaké příležitosti z ní vyplývají konkrétně pro ně. Rychlé tempo digitální revoluce vytváří obrovské možnosti zlepšení ve všech sektorech hospodářské činnosti, což platí v odvětví řemesel a dopravy.

Bylo by užitečné dále zjednodušit elektronickou interakci mezi podniky i mezi nimi a veřejnou správou. V této souvislosti upozornil zástupce Evropské komise na možnosti, jež malým a středním podnikům poskytuje nařízení eIDAS (nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).

Dalším faktorem, který ztěžuje digitalizaci těchto podniků, je nedostatek digitálních dovedností. Tento problém by mohl částečně vyřešit duální systém vzdělávání, který je v Rakousku značně rozvinutý. Podniky a školy mohou tím, že zjistí, jaké nové profese v souvislosti s digitalizací vznikají, a vytvoří odpovídající programy odborného vzdělávání, napomoci uzpůsobit učební osnovy potřebám trhu.

Konferenci uspořádala skupina Zaměstnavatelé Evropského hospodářského a sociálního výboru spolu s rakouskou Spolkovou hospodářskou komorou. (lj)