EHSV nesouhlasí se snížením v rámci fondu ESF+, který je hlavním fondem EU pro investice do lidí

EHSV se staví velmi kriticky k návrhu snížit o 6 % příděly pro nový Evropský sociální fond plus, v němž se v novém dlouhodobém období financování 2021–2027 sloučí několik stávajících fondů a programů, jejichž cílem je posílení sociálního rozměru Unie.

EHSV nesouhlasí se zrušením povinného minimálního podílu prostředků přidělených pro ESF+ v rámci nadcházejícího rozpočtu pro politiku soudržnosti, které jsou nyní stanoveny na 23,1%, a rovněž nesouhlasí s návrhem na snížení míry evropského spolufinancování fondu.

EHSV požaduje, aby bylo na fond ESF+ vyčleněno 30 % prostředků na politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti, a doporučuje, aby 30 % prostředků fondu ESF+ bylo přiděleno na opatření v oblasti sociálního začleňování.

 „Snížení o 6 % je vzhledem k trvale vysoké míře chudoby v EU přesahující 23 % nepřijatelné“, uvedl Krzysztof Balon, který byl zpravodajem stanoviska EHSV k návrhu Komise týkajícího se ESF+.

EHSV i přes nesouhlas se snížením finančních prostředků návrh vítá, mimo jiné z důvodu sladění s evropským pilířem sociálních práv a proto, že slučuje stávající fondy s cílem zlepšit boj proti chudobě, sociálnímu vyloučení a nezaměstnanosti.

EHSV se domnívá, že ESF+ by měl cíleně věnovat určitou část prostředků na zaměstnanost mladých lidí a na budování kapacit organizací občanské společnosti. Do plánování a provádění projektů ESF+ by měla být plně zapojena občanská společnost. (ll)