Třetí balíček opatření v oblasti mobility by měl zahrnovat všechny druhy dopravy

Komise musí ve svém novém návrhu jít ještě dále a zohlednit veškeré druhy dopravy. Důraz by měl být položen na intermodalitu přepravy zboží a cestujících. Ve svém stanovisku, které připravila Giulia Barbucci a jež bylo přijato na říjnovém plenárním zasedání, EHSV třetí balíček opatření Komise v oblasti mobility podpořil, vyslovil se však pro vypracování ambicióznějšího projektu.

EHSV návrh Komise podporuje, jelikož se jedná o další krok směrem k udržitelné dopravě v Evropě. Paní Barbucci nicméně prohlásila: „Vybízíme Komisi k tomu, aby se nevěnovala pouze silniční dopravě. Abychom skutečně dosáhli udržitelnosti a bezpečnosti, musí být vzaty v potaz všechny dostupné druhy dopravy. Potřebujeme ambicióznější vizi, která bude zahrnovat intermodalitu veřejné a soukromé dopravy jakožto způsob, jak uskutečnit cíle týkající se účinnosti, kvality života a bezpečnosti.“

Mimoto Výbor Komisi vyzval, aby na tento program vyhradila dostatečné prostředky. Dále podpořil strategické akční plány pro bezpečnost silničního provozu a pro baterie a upozornil Komisi na problémy, jež může vyvolat úplná automatizace vozidel a přechod na elektromobily.

V květnu 2018 zveřejnila Evropská komise třetí balíček s názvem „Evropa v pohybu“, který je jejím nejnovějším příspěvkem k modernizaci evropské dopravy. Balíček je zaměřen na silniční dopravu, zejména pak na automobilovou dopravu, a také na tyto tři důležité aspekty: bezpečnost, propojenost a automatizaci a na čistou dopravu. (mp)