EHSV přichází s novými návrhy, jak zlepšit správu ekonomických záležitostí v EU

EU economic governance

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) v říjnu přijal několik stanovisek týkajících se správy ekonomických záležitostí v EU, v nichž evropským rozhodujícím činitelům poskytl nové podněty do probíhající diskuse o prohloubení hospodářské a měnové unie (HMU) a příštího evropského semestru.

EHSV v těchto stanoviscích uvítal návrhy Komise, jejichž účelem je zřídit v rámci nového rozpočtu EU na období 2021–2027 program na podporu reforem a evropskou funkci investiční stabilizace (EISF). Jednalo by se o přínosný krok, který by zlepšil hospodářskou integraci a správu ekonomických záležitostí v EU.

Bylo by ovšem záhodno sledovat sociální dopad strukturálních reforem, jež budou s pomocí programu na podporu reforem realizovány, a rozšířit tento program na projekty celoevropského významu. Úspěšnost tohoto nového nástroje bude záležet na tom, zda bude upřesněno několik otázek – jde například o definici strukturálních reforem, postupy jejich vyhodnocování a podmínky pro vyplácení prostředků.

EHSV má rovněž obavy ohledně objemu prostředků, jež budou vyčleněny na EISF. V případě otřesů, které zasáhnou dva nebo více členských států, tyto prostředky nemusí být postačující. EHSV se domnívá, že pokud bude jediným kritériem pro poskytnutí podpory míra nezaměstnanosti, může to omezit včasné využití a účinnost tohoto nástroje.

Existují další doplňující kritéria, která jsou s to předpovědět blížící se rozsáhlý otřes ještě dříve, což by umožnilo aktivovat tuto podporu s předstihem. EHSV mimoto doporučuje, aby byla EISF dále rozpracována a aby se posoudilo, zda by bylo možné zavést celounijní pojistný mechanismus.

Co se týče hospodářské politiky eurozóny v roce 2018, požaduje EHSV pozitivní celkové nastavení fiskální politiky eurozóny. Z hlediska hospodářské politiky je nezbytné navýšit v zemích s přebytkem investiční výdaje. Prioritou hospodářské politiky by mělo být také vytvoření prostředí příznivého pro podnikové investice a inovace a snížení pracovní nejistoty, chudoby a nerovností. (jk)