EHSV vyzývá k rychlému, ale postupnému přechodu k udržitelnému hospodářství

EU se zavázala, že kromě sociálních cílů bude usilovat o nízkouhlíkové hospodářství, které účinněji využívá zdroje a je udržitelné. Financování těchto závazků za zohlednění environmentálních, sociálních a správních kritérií představuje obrovskou investiční výzvu.

EHSV se domnívá, že členské státy musí vybudovat společný evropský rámec udržitelnosti, aby byla zajištěna podpora finančního systému pro přechod k udržitelnému hospodářství. Proto důrazně podporuje akční plán Komise týkající se financování udržitelného růstu, a doporučuje jeho rychlé, ale postupné provádění. Navrhovaný rámec by byl důležitým motorem pro obnovení důvěry ve finanční trhy a propojení úspor a udržitelných investic do reálné ekonomiky.

EHSV uznává klíčovou úlohu účastníků finančního trhu v rámci přechodu, ale zdůrazňuje, že pokud má být systém proveditelný, musí do něj být zapojena celá společnost.

Bylo by smysluplné zahájit přechod vytvořením taxonomie EU v oblasti udržitelnosti a vytvořením referenčních hodnot pro nízkouhlíkové investice. Taxonomie by měla být dynamická a měla by brát v úvahu obchodní realitu. Konečným cílem by měla být podpora taxonomie po celém světě a její jednotné a simultánní začlenění do práva EU ve všech členských státech. Je třeba zavést opatření, aby se zajistila její pravidelná revize a aktualizace.

Přestože EHSV souhlasí s tím, že zpočátku bude nastaven a zaveden omezený počet oblastí a právních závazků, a to v první řadě environmentálních faktorů, vítá zavedení minimálních sociálních a správních záruk od samého počátku. Pak by bylo důležité rozšířit původní taxonomii a právní závazky na sociální udržitelnost a správní cíle do budoucna.

EHSV rovněž vítá navrhovanou fiduciární povinnost pro účastníky finančního trhu. Tom umožní koncovým investorům, aby sladili svá rozhodnutí v oblasti investic se svými preferencemi v oblasti udržitelnosti.

Pro více informací: ECO/456 ECO/466 ECO/467 (jk)