Škrty v rozpočtu politiky soudržnosti vysílají špatný signál

EHSV je pevně přesvědčen, že politika soudržnosti představuje klíčový prvek pro budoucnost Evropy, a je tedy nutné vyčlenit na ni dostatečné zdroje a odpovídajícím způsobem ji zreformovat. Škrty v jejím rozpočtu na programové období 2021–2027 by vyslaly špatný signál veřejnosti a mohly by pro ni být škodlivé. Rozpočet musí zůstat na současné úrovni a na územní spolupráci je potřeba ho navýšit.

EHSV sice v nedávno přijatém balíčku stanovisek kritizuje finanční ustanovení návrhů Komise týkajících se budoucnosti politiky regionálního rozvoje a politiky soudržnosti, vítá však její snahu o zavedení reforem a oceňuje podstatná zlepšení z hlediska zjednodušení, flexibility a účinnosti. Nicméně lituje, že nový soubor pravidel není jednotný pro všechny fondy.

Nové předpisy pro politiku soudržnosti by podle jeho názoru měly být v souladu s novou strategií Evropa 2020. Měly by i nadále přispívat k realizaci cílů udržitelného rozvoje a evropského pilíře sociálních práv a měla by do nich být plně začleněna Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením.

EHSV odmítá návrhy týkající se makroekonomické podmíněnosti, pravidla o zrušení závazku n+2 a snížení míry spolufinancování. V jejich důsledku by vzniklo příliš rigidní hospodářské prostředí a mohlo by dojít k ohrožení investic. Je zapotřebí větší flexibilita, aby bylo možné zohlednit specifické podmínky jednotlivých regionů.

Politika soudržnosti musí umožnit, aby oblasti se strukturálním a trvalým znevýhodněním efektivně řešily své problémy, a EHSV proto vítá navržený mechanismus řešení právních a administrativních překážek v přeshraničních záležitostech. Tento mechanismus musí potenciálním uživatelům zaručit právní jistotu a vyvážit případnou nerovnováhu mezi partnery.

Co se týče cíle Evropské územní spolupráce, navrhuje EHSV zvýšit zapojení mladých lidí. Ve všech programech této spolupráce by měl být kladen přednostní důraz na zmenšování digitální propasti a je třeba zvážit, zda by mezi priority neměla být zahrnuta také civilní ochrana a zmírňování největších rizik.

Více o stanoviscích EHSV se dozvíte zde. (jk)