Podle komisaře Stylianidese je rescEU teprve prvním krokem na cestě k vylepšení mechanismu civilní ochrany

V souvislosti s dramatickými dopady změny klimatu vyzval EHSV k tomu, aby orgány EU do svého návrhu týkajícího se nástroje rescEU zahrnuly další společná opatření a strategie s cílem zajistit účinnější a efektivnější zvládání katastrof.

Dne 18. října představil EHSV evropskému komisaři pro humanitární pomoc a řešení krizí Christosovi Stylianidesovi své návrhy, jak posílit odezvu EU v oblasti civilní ochrany „rescEU“.

Pan Stylianides vyzdvihl význam stanoviska EHSV k tomuto tématu, neboť odráží názory evropských občanů, a upozornil na to, že „nový nástroj rescEU je teprve prvním krokem na cestě k vylepšení civilní ochrany v EU a měl by napravit nedostatky ve stávajícím systému reakce na mimořádné události a položit důraz na prevenci. Jeho účelem je doplnit vnitrostátní systémy, nikoli je nahradit.“

Komisař souhlasil s tím, že návrh se nesmí zabývat pouze překonáváním následků katastrof, ale také připraveností na ně.

Prohlásil, že rescEU je cenným nástrojem pro přiblížení se k evropským občanům, jelikož je projevem solidarity v rámci Evropy.

„Zkušenosti z uplynulých let ukazují, že stávající mechanismus civilní ochrany v EU, který je založen na dobrovolných příspěvcích ze strany členských států, není postačující k tomu, aby bylo možné reagovat na závažné nouzové situace,“ uvedl zpravodaj EHSV Dimitris Dimitriadis. „Musíme poučit a připravit obyvatelstvo všech věkových skupin počínaje dětmi tak, aby bylo schopno se s těmito situacemi vypořádat. Kromě toho musí existovat společný mechanismus pro celou Evropu.“

EHSV se domnívá, že je nutné formulovat obecné zásady a pokyny, aby byl vytvořen komplexní a moderní legislativní rámec pro systémy včasného varování, dobrovolnickou činnost a institucionalizované zapojení na všech úrovních orgánů civilní ochrany. Je rovněž třeba stanovit, jaký podíl prostředků ve vnitrostátních rozpočtech bude vyčleněn na preventivní opatření. (sma)