Dostupné jazyky:

Úvodník

Opětovné potvrzení evropských hodnot

Vážení čtenáři,

necelých sedm měsíců před volbami do Evropského parlamentu stojí Evropa na rozcestí.

S tím, co se před pár lety zdálo nemožné, se nyní potýkáme každý den: hovořím o zpochybňování EU a ohrožování jejích hodnot. Demokracie, svoboda, rovnost, respektování lidské důstojnosti a lidských práv či právní stát – naše hodnoty jsou zpochybňovány v mnoha částech Unie. Avšak právě hodnoty jsou základním kamenem EU, a jsou-li v ohrožení, otřásá se její samotná podstata.

Poznamenejte si

22.–23. listopadu 2018, Atény, Řecko

12. seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích pořádaný EHSV – Opětovné potvrzení evropských hodnot

28. listopadu 2018, Brusel

EHSV – spotřebitelský summit

30. listopadu 2018, Brusel

Řešení problému předčasného zastarávání výrobků v Evropě

12.–13. prosince 2018, Brusel

Plenární zasedání EHSV

Stručně

Gianluca Brunetti, nový generální tajemník Evropského hospodářského a sociálního výboru

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) jmenoval s platností od 14. listopadu 2018 novým generálním tajemníkem pana Gianlucu Brunettiho, který zde dříve působil jako ředitel pro lidské zdroje a finance.

EHSV je fanouškem evropského filmu

23. října se v bruselském centru BOZAR uskutečnila premiéra filmu Studená válka Pawla Pawlikowského, který v roce 2015 získal Oscara za snímek Ida a v roce 2018 byl v Cannes oceněn jako nejlepší režisér. EHSV byl jedním z partnerů této akce, jež byla uspořádána ve spolupráci s Evropskou komisí (Kreativní Evropa), Evropským parlamentem (Filmová cena Lux) a centrem BOZAR. Na premiéru se dostavilo pět set diváků. Místopředsedkyně EHSV pro komunikaci Isabel Caño ve svém úvodním proslovu zdůraznila, že kultura, a zejména pak dialog mezi různými kulturami, má pro občanskou společnost mimořádný význam. Po promítání následovala diskuse s kreativní producentkou společnosti OPUS FILM Ewou Puszczyńskou. Diskuse, již moderoval bývalý zpravodaj deníku Gazeta Wyborcza Robert Sołtyk, byla věnována svobodě projevu a tvůrčí činnosti v totalitních režimech a jejím hlavním závěrem bylo to, že „kultura překračuje hranice rychleji než lidé“.(ehp)

Na fotografii: Juliette Duret, Bozar, Isabel Caño, místopředsedkyně EHSV, Lucía Recalde, dílčí program MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa, Ewa Puszczyńska, kreativní producentka společnosti OPUS FILM

Luca Jahier: „Evropa musí být udržitelná, nebo prostě přestane existovat“

Na konferenci na vysoké úrovni věnované cílům udržitelného rozvoje a iniciativám zaměřeným na udržitelné globální hodnotové řetězce, kterou uspořádal EHSV spolu s Evropskou komisí a Hospodářskou a sociální radou Nizozemska, Luca Jahier prohlásil, že není žádná jiná alternativa než udržitelné hospodářství: „Evropa musí být udržitelná, nebo prostě přestane existovat“.

Organizace občanské společnosti vyzvaly Srbsko k posílení právního státu

Na 7. schůzi smíšeného poradního výboru EU-Srbsko, jež proběhla 23. října v Bělehradě, se organizace občanské společnosti obou stran zabývaly současným stavem procesu přistoupení Srbska k EU.

EHSV vítá první úvěr určený sociální ekonomice podle Junckerova plánu

Evropská investiční banka (EIB) poskytla španělskému podniku sociální ekonomiky ILUNION úvěr 35 milionů EUR. Úvěr je uznáním potenciálu sociální ekonomiky, který EHSV již dlouho oceňuje. Očekává se, že úvěr vytvoří 725 nových pracovních míst.

Novinky z EHSV

Podle komisaře Stylianidese je rescEU teprve prvním krokem na cestě k vylepšení mechanismu civilní ochrany

V souvislosti s dramatickými dopady změny klimatu vyzval EHSV k tomu, aby orgány EU do svého návrhu týkajícího se nástroje rescEU zahrnuly další společná opatření a strategie s cílem zajistit účinnější a efektivnější zvládání katastrof.

 

EHSV si přeje, aby občanská společnost hrála významnější roli v rámci vnější činnosti EU

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová se dne 17. října 2018 zúčastnila plenárního zasedání EHSV s cílem projednat hlavní vnější hrozby a výzvy, jimž EU čelí. Předseda EHSV Luca JAHIER upozornil na významnou úlohu EU jako předního poskytovatele humanitární pomoci a poukázal na to, že „organizace občanské společnosti chtějí být součástí tohoto úsilí“.

Na změnu klimatu by mělo být vyčleněno 40 % rozpočtu EU

EHSV si přeje prostřednictvím svého stanoviska k Evropskému paktu o financování opatření v oblasti klimatu zajistit financování změn nezbytných k tomu, aby se naše ekonomika stala ekologičtější. Poukazuje na to, že na boj proti změně klimatu a jejím důsledkům by mělo být vyčleněno 40 % rozpočtu EU.

EHSV se domnívá, že silná a plně finančně pokrytá společná zemědělská politika (SZP) je zásadní

EHSV se domnívá, že silná a plně finančně pokrytá společná zemědělská politika je zásadní a odmítá jakékoli škrty v rozpočtu SZP. Vítá legislativní návrhy týkající se SZP, jež mají nové zaměření na větší ambice v oblasti životního prostředí a změny klimatu, subsidiarity a zjednodušení, chce však být ujištěn, že SZP zůstane společnou politikou se silným jednotným trhem.

EHSV přichází s novými návrhy, jak zlepšit správu ekonomických záležitostí v EU

EU economic governance

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) v říjnu přijal několik stanovisek týkajících se správy ekonomických záležitostí v EU, v nichž evropským rozhodujícím činitelům poskytl nové podněty do probíhající diskuse o prohloubení hospodářské a měnové unie (HMU) a příštího evropského semestru.

Škrty v rozpočtu politiky soudržnosti vysílají špatný signál

EHSV je pevně přesvědčen, že politika soudržnosti představuje klíčový prvek pro budoucnost Evropy, a je tedy nutné vyčlenit na ni dostatečné zdroje a odpovídajícím způsobem ji zreformovat. Škrty v jejím rozpočtu na programové období 2021–2027 by vyslaly špatný signál veřejnosti a mohly by pro ni být škodlivé. Rozpočet musí zůstat na současné úrovni a na územní spolupráci je potřeba ho navýšit.

EHSV vyzývá k rychlému, ale postupnému přechodu k udržitelnému hospodářství

EU se zavázala, že kromě sociálních cílů bude usilovat o nízkouhlíkové hospodářství, které účinněji využívá zdroje a je udržitelné. Financování těchto závazků za zohlednění environmentálních, sociálních a správních kritérií představuje obrovskou investiční výzvu.

EHSV podporuje testování cenných papírů zajištěných státními dluhopisy na trzích, avšak vyzývá k vytvoření silnějšího podpůrného rámce pro tento nový finanční nástroj

SBBS

Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy (SBBS) mohou přispět k větší diverzifikaci portfolia státních cenných papírů v držení bank a jiných finančních subjektů a ke snižování rizika, jež s nimi souvisí. To by mohlo mít pozitivní dopad na stabilitu a odolnost finančního systému a zlepšit integraci finančního trhu.

Nové fondy pro migraci a správu hranic by měly být klást důraz na začlenění migrantů

EHSV podporuje nový Azylový a migrační fond a Nástroj pro správu hranic a víza. Ve svém stanovisku, jehož zpravodajem byl Giuseppe Iuliano a které bylo přijato na říjnovém plenárním zasedání, Výbor uvítal rozhodnutí Komise navýšit rozpočet na obě tyto politické oblasti. Prohlásil však, že v názvu fondu pro migraci by mělo zůstal slovo „integrační“ a že je třeba přijmout ustanovení pro zajištění legálních možností vstupu do EU.

EHSV nesouhlasí se snížením v rámci fondu ESF+, který je hlavním fondem EU pro investice do lidí

EHSV se staví velmi kriticky k návrhu snížit o 6 % příděly pro nový Evropský sociální fond plus, v němž se v novém dlouhodobém období financování 2021–2027 sloučí několik stávajících fondů a programů, jejichž cílem je posílení sociálního rozměru Unie.

 

Třetí balíček opatření v oblasti mobility by měl zahrnovat všechny druhy dopravy

Komise musí ve svém novém návrhu jít ještě dále a zohlednit veškeré druhy dopravy. Důraz by měl být položen na intermodalitu přepravy zboží a cestujících. Ve svém stanovisku, které připravila Giulia Barbucci a jež bylo přijato na říjnovém plenárním zasedání, EHSV třetí balíček opatření Komise v oblasti mobility podpořil, vyslovil se však pro vypracování ambicióznějšího projektu.

EHSV vzkazuje Komisi: digitalizace musí být inkluzivní

Program Digitální Evropa, který sestavila Komise, představuje krok správným směrem, neboť uznává klíčovou úlohu, již hrají digitální dovednosti, mohl by však být těsněji spjatý se situací ve společnosti. EHSV ve stanovisku, které vypracovali Norbert Kluge a Ulrich Samm a které bylo přijato na říjnovém plenárním zasedání, podpořil návrh Komise a zdůraznil, že digitalizace v Evropě musí být inkluzivní a že vznikající „digitální výnosy“ musejí být spravedlivě přerozdělovány prostřednictvím vhodných politických opatření.

Spotřebitelé středobodem finančního odvětví

Přeshraniční digitální finanční služby nejsou u evropských spotřebitelů příliš oblíbené. Ještě stále je upřednostňován osobní kontakt, který nabízejí vnitrostátní retailové banky. Je zapotřebí větší úsilí, aby evropští spotřebitelé měli lepší výběr, jasně srozumitelné produkty a finančně dostupné služby, a zároveň je nutné zajistit větší bezpečnost a lepší ochranu přeshraničních transakcí. To byly hlavní závěry diskuse, která se uskutečnila dne 26. září v EHSV.

Novinky ze skupin

Spěje EU konečně k vybudování sociální Evropy?

skupina Zaměstnanci

Pracovní zasedání dne 12. října 2018 v Sankt Pöltenu věnované evropskému pilíři sociálních práv
 

Svobodná povolání 4.0 – udržitelná změna charakteristik těchto profesí

skupina Různorodá Evropa Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

Skupina Různorodá Evropa v EHSV uspořádá akci zaměřenou na svobodná povolání, jež se bude soustředit na udržitelnou změnu charakteristik těchto profesí. Cílem této akce je získat nové poznatky, aby bylo možné vytvořit definici svobodných povolání v digitalizovaném světě práce, jež bude platná i v budoucnu.

Jak podpořit podniky v digitálním věku – digitalizace malých a středních podniků

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Nedostatečná informovanost, málo rozvinutá infrastruktura, vysoké investiční náklady, nedostatky v oblasti dovedností a nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi patří mezi výzvy, které malé a střední podniky řeší, když se snaží těžit z přínosů digitální revoluce. Účastníci konference na téma „Jak podpořit podniky v digitálním věku – digitalizace malých a středních podniků“ se pokusili určit možné překážky a navrhnout možnosti jejich řešení v budoucnu. Tato akce se konala dne 24. října 2018 v Rakousku ve Vídni.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Vaše Evropa, váš názor 2019: dejte svůj hlas budoucnosti!

Vaše Evropa, váš názor, stěžejní akce Evropského hospodářského a sociálního výboru, jež dává mladým lidem slovo při tvorbě evropských politik, oslaví v příštím roce 10. výročí existence. Rok 2019 bude rokem volebním. Nový Evropský parlament čekají velmi důležitá rozhodnutí, a to v době, kdy se vše – od hospodářství po komunikaci, od politiky po sociální trendy – zásadním způsobem mění.