Projev Lucy Jahiera, předsedy EHSV

Tým #vonderleyen dostal zelenou. Začněmě uskutečňovat udržitelnou Evropu v zájmu jejích občanů!

27. 11. 2019

Dnešní hlasování v Evropském parlamentu otevírá Evropě cestu k nové éře. Jsem přesvědčen, že nová předsedkyně Komise Ursula von der Leyen a její tým výkonných místopředsedů, místopředsedů a komisařů propůjčí našemu kontinentu v návaznosti na povzbudivé výsledky květnových voleb do Evropského parlamentu novou dynamiku. Naši občané nám dali pět let na vybudování Evropy zítřka, a tuto příležitost bychom neměli promarnit.

Agenda pro Evropu, kterou předložila nová předsedkyně Komise a jejíž součástí je Zelená dohoda coby naše nová strategie růstu pro udržitelnou Evropu, rovnost žen a mužů a základní práva, věrně odráží priority Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Naše instituce zastupující evropskou občanskou společnost je pevně přesvědčena, že je nejvyšší čas, aby EU přijala a provedla ambiciózní agendu udržitelnosti. To bude vyžadovat změnu našeho myšlení.

EHSV na svém říjnovém plenárním zasedání představil svůj příspěvek k pracovnímu programu Evropské komise na příštích pět let. Zdůraznil v něm, že se EU musí zaměřit na změnu klimatu, digitalizaci, právní stát a globalizaci a že musí zavést nový systém správy, který více zapojí organizace občanské společnosti.

EHSV doporučuje Evropské komisi, aby svůj budoucí pracovní program na období po roce 2020 postavila právě na tomto pilíři. Výbor rovněž vyzývá k vypracování zastřešující unijní strategie pro udržitelnost do roku 2050 s cílem provádět Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje, k jejichž splnění do roku 2030 se EU zavázala.

Musíme jednat na všech úrovních současně a přijmout dynamická opatření k řešení naléhavých environmentálních, hospodářských a sociálních výzev. Prvořadý význam pro spravedlivý přechod má provádění sociálního pilíře. Výbor dále zdůrazňuje, že EU nevyhnutelně potřebuje novou strukturu správy a také nová pravidla a nové nástroje ke koncipování a provádění svých politik. Zejména je zapotřebí posílit úlohu Evropského parlamentu, a zvýšit tak demokratickou odpovědnost.

Cíl udržitelnosti ve všech jejích aspektech vyžaduje značné úsilí a zapojení všech zúčastněných stran. Otevřená demokratická diskuse opírající se o strukturované zapojení občanské společnosti je proto pro zajištění spravedlivého a účinného přechodu zásadní.

Vzali jsme rovněž na vědomí, že se předsedkyně Komise von der Leyen rozhodla dát evropské demokracii nový impuls tím, že bude uspořádána konference o budoucnosti Evropy. Tato konference musí být zorganizována s plným zapojením EHSV jakožto instituce EU, která je nejblíže občanům a je nejlepším ztělesněním participativní demokracie. Závěrem konstatuji, že jsem potěšen skutečností, že je dnes kultura považována za most mezi naší minulostí a budoucností a že tvoří – pod novým názvem – součást portfolia komisařky Mariji Gabriel.

Jsme dnes více než kdy jindy odhodláni podporovat Unii, která si klade vyšší cíle.

Jak řekla nová předsedkyně, dejme se SPOLEČNĚ do práce!