Spolupráce a partnerství mezi EU, vládami členských států a občanskou společností bude mít zásadní význam pro podporu generační obměny v zemědělství.

„Problém generační obměny se zdaleka netýká pouze snížení průměrného věku zemědělců v EU. V podstatě je třeba přehodnotit celou strategii tak, aby zemědělská profese byla pro mladší lidi přitažlivá, a oživil se tím venkov,“ zdůraznila Piroska Kállay, zpravodajka stanoviska EHSV na toto téma, které bylo přijato na říjnovém plenárním zasedání EHSV.

Spoluzpravodaj John Bryan uvedl: „Je zapotřebí, aby mezi opatřeními SZP, vnitrostátními právními rámci a daňovou politikou byla větší soudržnost, a usnadnil se tak převod podniků.“

Mezi největší obavy mladých zemědělců v EU patří zajištění příjmů, byrokracie, nekalá hospodářská soutěž, financování, dostupnost půdy, přístup k různým způsobům předávání praktických znalostí, chybějící základní služby, jako je širokopásmové připojení, a sociální izolace. Úspěšné zvládnutí generační obměny je jednou z největších výzev naší doby, ale je zároveň i příležitostí.

Je proto zcela zásadní zohlednit všechny tyto úkoly v rozpočtu SZP na období 2021–2027, aby byly k dispozici potřebné finanční prostředky pro náležitou podporu generační obměny. Z tohoto důvodu EHSV navrhuje vyčlenit alespoň 2 % rozpočtu SZP (první a druhý pilíř) na podporu mladých zemědělců. (mr)