Pohled z místní perspektivy – podcast EHSV

První díl – Co se vlastně stalo s právním státem?

Titel 1

Pohled z místní perspektivy je nová řada podcastů Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Zabývá se aktuálními tématy, o nichž všichni v současné době zjevně diskutují, ale představuje je z pohledu občanské společnosti a přináší příspěvky subjektů na místní úrovni a informace od členů EHSV, kteří v Bruselu zastupují jejich zájmy.

Dostupné jazyky:

Úvodník

„Společnost by byla rovnostářská tehdy, když by neexistovalo slovo „pohlaví“, když by každý mohl být sám sebou,“ prohlásila americká novinářka a feministka Gloria Steinem.

K dosažení tohoto cíle však musíme zdvojnásobit svoje úsilí. Byl sice učiněn určitý pokrok, rovnost žen a mužů však i nadále zůstává snem. EHSV se již řadu let snaží zvyšovat povědomí veřejnosti o této otázce a opakovaně ji zařazovat do svého programu. Nechceme dál slyšet plané fráze o dobrých úmyslech. Chceme, aby byla přijata politická rozhodnutí, díky nimž se rovnost stane realitou.

Musíme se oprostit od sexistických stereotypů. Musíme se postavit proti stereotypům, které šíří některé sdělovací prostředky a náboženské nebo jiné skupiny. Požadujeme, aby se proti nerovnosti žen a mužů aktivně bojovalo ve všech oblastech. Jinak na její dosažení budeme čekat ještě sto let.

Poznamenejte si

19. prosince 2019, Brusel

16. schůze poradní skupiny EU k dohodě o přidružení mezi EU a Střední Amerikou

22. a 23. ledna 2020, Brusel

plenární zasedání EHSV

Stručně

EHSV uspořádal svou první konferenci věnovanou právnímu státu

Konference EHSV Základní práva a právní stát – trendy v EU z pohledu občanské společnosti, jež se konala 5. listopadu v Bruselu, ukázala naléhavou potřebu zapojení občanské společnosti do podpory kultury právního státu v Evropě.

Evropský hospodářský a sociální výbor zavede nové logo

Nové logo s třemi půlkruhy symbolizuje kompromis mezi třemi skupinami Výboru, který je středobodem činnosti EHSV.

Vánoční přání

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

děkujeme Vám za Váš zájem po celý rok 2019, za každý Váš like a retweet, za všechno, co sdílíte a čím nás povzbuzujete.

Všem Vám přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020.

Tým EHSV info

Novinky z EHSV

Nová Evropská komise dostala od Evropského parlamentu zelenou. Činnost zahájí 1. prosince 2019.

Projev Lucy Jahiera, předsedy EHSV

Tým #vonderleyen dostal zelenou. Začněmě budovat udržitelnou Evropu v zájmu jejích občanů!

27. 11. 2019

Dnešní hlasování v Evropském parlamentu otevírá Evropě cestu k nové éře. Jsem přesvědčen, že nová předsedkyně Komise Ursula von der Leyen a její tým výkonných místopředsedů, místopředsedů a komisařů propůjčí našemu kontinentu v návaznosti na povzbudivé výsledky květnových voleb do Evropského parlamentu novou dynamiku. Naši občané nám dali pět let na vybudování Evropy zítřka, a tuto příležitost bychom neměli promarnit.

„Brexit je pouze jednou z fází, nikoli konečným cílem“

Dne 30. října se v rámci plenárního zasedání EHSV uskutečnila diskuse s hlavním vyjednavačem Evropské unie pro jednání o brexitu Michelem Barnierem. Pan Barnier při této příležitosti vyzval k tomu, aby i po vystoupení Spojeného království tato země a EU udržovaly těsné partnerství. Připomněl, že prioritou musí být mír v Irsku a že „o integritě jednotného trhu nelze diskutovat“.

Cenu EHSV pro občanskou společnost získává ...

Evropský hospodářský a sociální výbor vybral pět finalistů z téměř 180 inspirativních projektů, které se přihlásily do soutěže o jeho Cenu pro občanskou společnost za rok 2019, zasvěcenou posílení postavení žen a boji za rovnost žen a mužů.

Práva a občanství EU nejsou na prodej

V posledních letech zavedly některé členské státy EU v návaznosti na finanční krizi režimy udělování občanství a povolení k pobytu investorům, aby tak přilákaly investice a zvýšily své příjmy. EHSV ve svém stanovisku přijatém na říjnovém plenárním zasedání upozornil na to, že tento postup s sebou nese vážná rizika a měl by být ve všech členských státech EU zakázán.

Udržitelný rozvoj musí být nejvyšší prioritou pro budoucnost Evropy

Udržitelný rozvoj musí být středobodem budoucnosti Evropy. V usnesení, které vypracovali Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw a Lutz Ribbe a které bylo přijato na říjnovém plenárním zasedání, doporučuje EHSV Evropské komisi, aby svůj budoucí pracovní plán na rok 2020 a následující období zformulovala právě na základě tohoto pilíře. Výbor vyzývá k vytvoření zastřešující unijní strategie pro udržitelnost do roku 2050 s cílem provádět Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje, které se EU zavázala splnit do roku 2030.

„Geostrategická a historická chyba“

EHSV kritizuje rozhodnutí Rady nezahajovat jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií

Kultura může být hnací silou posilování EU

Na říjnovém plenárním zasedání EHSV proběhla diskuse na téma rEUnesance – Kulturní vize pro Evropu.

Předseda EHSV Luca Jahier ve svém úvodním projevu vyzdvihl skutečnost, že se Emmanuel Macron ztotožnil s jeho myšlenkou evropské renesance. „Neměli bychom zapomínat na to, že předtím, než náš kontinent spojila politická myšlenka, spojovala ho kultura. A takový prostor společné kultury není ze své podstaty homogenní, ale vyvíjí se a vzkvétá díky rozmanitosti a pohybu.“

EHSV vyzývá k zavedení iniciativ, jimiž by se podchytily obrovské příležitosti růstu modré bioekonomiky

Potenciál modré bioekonomiky je v EU stále nevyužitý. EHSV proto doporučuje vytvoření celoevropských pilotních projektů zapojujících místní zainteresované strany a vědeckou obec.

EHSV navrhuje zavést osvědčení EU pro důvěryhodné produkty umělé inteligence

EHSV navrhuje, aby bylo vytvořeno osvědčení EU pro důvěryhodnost umělé inteligence, které by vydával nezávislý orgán po otestování produktů na základní požadavky, jako je odolnost, bezpečnost a neexistence předsudků, předpojatosti nebo diskriminace. Návrh byl předložen ve dvou nedávných stanoviscích EHSV, která se zabývala hodnocením etických pokynů Evropské komise pro umělou inteligenci. EHSV navrhuje, aby bylo vytvořeno osvědčení EU pro důvěryhodnost umělé inteligence, které by vydával nezávislý orgán po otestování produktů na základní požadavky, jako je odolnost, bezpečnost a neexistence předsudků, předpojatosti nebo diskriminace. Návrh byl předložen ve dvou nedávných stanoviscích EHSV, která se zabývala hodnocením etických pokynů Evropské komise pro umělou inteligenci.

Technologie blockchain: EU by se podle EHSV měla stát světovou jedničkou

Technologie blockchain má potenciál od základů změnit společnost. Je však zapotřebí zajistit právní srozumitelnost a jistotu, a zaujmout tedy i společný přístup EU. To je hlavní poselství stanoviska z vlastní iniciativy, které EHSV přijal dne 30. října. Dále v něm vyzývá Evropskou komisi, aby zahájila komplexní iniciativu, díky níž by se Evropská unie stala v této oblasti vzorem pro celý svět.

EHSV vyzývá k vytvoření takové společné zemědělské politiky, která zajistí generační obměnu

Spolupráce a partnerství mezi EU, vládami členských států a občanskou společností bude mít zásadní význam pro podporu generační obměny v zemědělství.

Evropský semestr: cyklus roku 2020 se musí zaměřit na udržitelný růst podporující začlenění

EHSV poukazuje na to, že v roce 2020 musí vést koordinace hospodářských politik ve všech členských státech k odvrácení rizika recese a k nasměrování hospodářství EU k udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. Mělo by to obnášet zvýšené reformní úsilí, investice, dodržování postupu při makroekonomické nerovnováze, jakož i strukturovanější zapojení občanské společnosti do procesu evropského semestru.

Železnice by měla být vzorem hladkého a inkluzivního přechodu k digitálnímu věku

Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV) vyzvala ve svém stanovisku z vlastní iniciativy, které bylo přijato v říjnu, k inkluzivnímu přechodu k digitalizovanému železničnímu sektoru a navrhla realizovat potřebné investice ve výši 100 miliard EUR prostřednictvím cílené iniciativy Komise.

Novinky ze skupin

Podniky mohou podpořit udržitelnost

Autor: skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Udržitelnost je prioritou pro podniky i zaměstnavatele, kteří hrají klíčovou úlohu hnací síly rozvoje. Nezbytným předpokladem udržitelného rozvoje je zdravé a spolehlivé hospodářství. Musíme najít řešení, která budou přínosem z ekonomického, sociálního i environmentálního hlediska. Přestože se různé zainteresované strany poměrně shodují ve vnímání udržitelnosti, často se liší v názorech na to, jak jí dosáhnout.

Udržitelnost v pracovním programu Evropské komise na rok 2020

Autor: skupina Zaměstnanci v EHSV

Digitalizace, změna klimatu, demografie a globalizace – to jsou čtyři hlavní priority pro nové funkční období Evropského parlamentu a Komise. Jejich řešení vyžaduje nový, udržitelný průmyslový model, který zajistí spravedlivý přechod na oběhové a zelené hospodářství. Zkušenosti z minulosti (např. s hnutím žlutých vest) nám ukazují, že tato naléhavá opatření nezískají podporu veřejnosti, pokud budou přehlížet pracovníky, resp. pokud jen oni sami ponesou celé břemeno.

Nové vzory pro společnost v Evropě

autor: skupina Různorodá Evropa v EHSV

Vzhledem k tomu, že je rovnost žen a mužů jednou z priorit nově zvolené předsedkyně Evropské komise a že směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob vstupuje do své prováděcí fáze, je nezbytné přezkoumat vzájemné působení mezi rovností žen a mužů, rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem, rodičovstvím, současnými rodinami, pečovateli, pomocí zdravotně postiženým členům rodiny, stárnutím a demografií.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Kulturní činnost EHSV v roce 2019 zakončí výstava fotografií a promítání filmu

Kulturní program EHSV v roce 2019 zakončí výstava fotografií jednoho z nejvýznamnějších míst chorvatského průmyslového dědictví a podnětný film o tom, že odlišnost je nový standard.