Dostupné jazyky:

Úvodník

Mír je podmínkou růstu, prosperity a budoucnosti

Mír je něco, za co stojí bojovat každý den.

Za primární důvod existence Evropské unie se považuje skutečnost, že EU již sedm desetiletí zaručuje mír mezi svými členy. Dalším pádným argumentem pro Evropu je způsob, jakým pomohla zemím bývalého východního bloku, aby se znovu spojily se Západem bez Unie by k tomu za tak krátkou dobu nikdy nemohlo dojít. Evropská unie dává lidem pocit sounáležitosti a posiluje evropskou identitu.

Poznamenejte si

22.–23. listopadu 2018, Atény, Řecko

12. seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích pořádaný EHSV – Opětovné potvrzení evropských hodnot

28. listopadu 2018, Brusel

EHSV – spotřebitelský summit

12.–13. prosince 2018, Brusel

Plenární zasedání EHSV

Stručně

Delegace EHSV jednala s albánskými partnery o sociálním dialogu a politice týkající se mládeže

Ve dnech 24.–25. září se členové Evropského hospodářského a sociálního výboru setkali v Tiraně se zástupci albánské občanské společnosti, aby jednali o stavu sociálního dialogu v Albánii a o politice týkající se mládeže a její angažovanosti v této zemi.

Pět otázek pro Eleonoru Di Nicolantonio

Paní Eleonora Di Nicolantonio je od 1. října 2018 novou vedoucí odboru EHSV pro komunikaci. Ve funkci vystřídá pana Petera Lindvalda-Nielsena.

#JubelFestival – členové EHSV diskutovali o nových podnětech pro budoucí Evropu

Festival Jubel, příležitost k výměně názorů a zkušeností, první festival evropské demokracie v Belgii, proběhl v sobotu 22. září 2018 v Leopoldově parku v Bruselu. Členové EHSV Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert a Daniel Mareels vedli debatu o budoucnosti Evropy, která byla zvláště důležitá vzhledem k nadcházejícím evropským volbám.

 

Rozumět Evropě v mateřském jazyce

Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá u příležitosti 60. výročí prvního právního aktu Evropské unie, kterým je nařízení č. 1/58 určující jazyky, jež se mají používat v orgánech EU, výstavu s názvem EU mluví vaší řečí. Tato výstava je holdem mnohojazyčné Evropě a její rozmanitosti.

Novinky z EHSV

Projekty z 27 zemí soupeří o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2018

#CivSocPrize @EU_EESC

EHSV obdržel 148 přihlášek do soutěže o Cenu pro občanskou společnost, kterou uděluje a jež letos odmění inovativní iniciativy podporující identity, evropské hodnoty a kulturní dědictví v Evropě

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), který zastupuje organizovanou občanskou společnost na úrovni EU, vyhlásil tuto cenu, se kterou je spojena finanční odměna ve výši 50 000 EUR, v červnu. Soutěž, do níž bylo možné se přihlásit do 7. září, přilákala kandidáty z 27 členských států EU, což ukazuje, že zájem občanské společnosti o tuto cenu od roku 2017 vzrostl, neboť loni bylo zastoupeno pouze 20 zemí.

EHSV podporuje ambiciózny rozpočet EÚ vo výške najmenej 1,3 % HND EÚ

Počas diskusie na septembrovom plenárnom zasadnutí o viacročnom finančnom rámci EÚ na obdobie 2021 – 2027, na ktorej sa zúčastnil aj Günther Oettinger (komisár pre rozpočet a ľudské zdroje), EHSV vyzval – v súlade s pozíciou Európskeho parlamentu – na prijatie ambiciózneho rozpočtu vo výške najmenej 1,3 % HND. Tento objem by EÚ poskytol nástroje na riešenie súčasných i budúcich výziev. Dohoda o stabilnom rozpočte dosiahnutá ešte pred európskymi voľbami v máji 2019 by znamenala dôležitý politický signál a zaistilo by sa, že dôležité výdavkové programy by sa mohli začať bezodkladne vykonávať.

Konference EHSV vyzývá ke skutečné snaze o ambiciózní politiku soudržnosti po roce 2020

Návrhy Evropské komise týkající se politiky soudržnosti po roce 2020 zahrnují mnoho pozitivních aspektů, ale nezacházejí dostatečně daleko. Rozpočet politiky soudržnosti, který byl snížen o 10 % ve srovnání s tím minulým, nebude stačit k uspokojení potřeb současné politické agendy a životního prostředí. Vzhledem k výzvám, kterým EU čelí, musí být dosaženo konečné dohody o rozpočtu EU na období 2021–2027 před evropskými volbami v roce 2019.

Odstranění propasti v digitálních dovednostech žen a mužů by zvýšilo HDP Evropy o 16 miliard EUR

Propast v digitálních dovednostech žen a mužů je důsledkem diskriminace žen, která začíná již v raném dětství. EHSV doporučuje víceúrovňový přístup a holistické politiky umožňující řešit různé příčiny nerovnosti.

Přiměřená sociální ochrana by měla být zajištěna zaměstnancům ve všech pracovněprávních vztazích

Přístup k sociální ochraně je klíčovým prvkem spravedlivější společnosti. Pro mnoho lidí na evropském trhu práce, zejména pro osoby v nových formách zaměstnání nebo pro osoby samostatně výdělečně činné, je však tento přístup stále více nedostačující, tolik varování Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) uvedené ve stanovisku k návrhu doporučení o přístupu k sociální ochraně, který předložila Evropská komise.

V EHSV byla představena evropská občanská iniciativa Minority SafePack

Na plenárním zasedání EHSV dne 20. září prezentovali organizátoři evropské občanské iniciativy Minority SafePack svůj návrh, jehož cílem je zlepšit ochranu národnostních a jazykových menšin v Evropě

Pravidla pro ochranu spotřebitelů by měla chránit spotřebitele a zároveň pomáhat obchodníkům čelit obtížím souvisejícím s prudkým nárůstem elektronického obchodu v Evropě

Na plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru dne 20. září zástupci evropských podniků a spotřebitelů společně vlažně uvítali návrh Komise týkající senové politiky pro spotřebitele. Výbor zaujal k balíčku stanovisko a položil si otázku, zda tato nová politika naplní očekávání a přispěje k tomu, že právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele v Evropě budou vhodné pro digitální věk. Podle názoru EHSV bylo nutné se prioritně zaměřit na skutečné prosazování stávajících pravidel na ochranu spotřebitelů.

EHSV volá po umělé inteligenci, která podporuje začlenění a řadí při zavádění inteligentních technologií na pracoviště na první místo pracovníky

EU potřebuje zajistit, aby revoluce v oblasti umělé inteligence neohrozila kvalitu práce v Evropě. Interakce mezi pracovníky a stroji musí být regulována takovým způsobem, aby se z lidí nikdy nestali posluhovači strojů, uvádí Evropský hospodářský a sociální výbor ve stanovisku, které přijal na zářijovém plenárním zasedání.

Veškeré nekalé obchodní praktiky v potravinovém dodavatelském řetězci musí být zakázány a je třeba chránit všechny hospodářské subjekty

Nekalé obchodní praktiky mají negativní hospodářské, sociální a environmentální dopady. Jak shledala Komise, potravinový řetězec je k nekalým obchodním praktikám obzvláště náchylný. Její návrh směrnice o nekalých obchodních praktikách v potravinovém dodavatelském řetězci však nezachází dostatečně daleko.

EHSV žádá závazná opatření pro on-line platformy k boji proti dezinformacím

Platformy sociálních médií by měly být zodpovědnější a dodržovat přísná pravidla. Výbor souhlasí s Evropskou komisí, že by to znamenalo značný krok vpřed v boji proti dezinformacím. Návrh Komise však postrádá praktické kroky k dosažení těchto cílů. Ve stanovisku, které vypracoval Martin Siecker a které bylo přijato na plenárním zasedání EHSV dne 19. září 2018, EHSV naléhavě žádá Komisi, aby schválila závazná opatření.

Nový návrh Komise k digitálnímu trhu bude chránit malé a střední podniky

Nové nařízení o jednotném digitálním trhu, které navrhla Evropská komise, bude chránit nejen spotřebitele využívající elektronický obchod, ale vůbec poprvé i malé a střední podniky. Podniky využívající on-line platformy a vyhledávače budou moci řešit případné spory mimosoudně. Jde o pokrok, který vyzdvihlo stanovisko, jež vypracoval Marco Vezzani a jež bylo přijato na plenárním zasedání EHSV dne 19. září 2018.

Akční plán Evropské komise v oblasti životního prostředí nemá dostatek ambicí ani prostředků

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) upozornil na to, že akční plán v oblasti životního prostředí, který předložila Evropská komise a jehož cílem je zlepšit nedostatečné a nerovnoměrné provádění právních předpisů a správy v oblasti životního prostředí v celé EU, je velmi málo ambiciózní a bylo na něj vyčleněno velmi málo prostředků a navržená opatření jsou příliš slabá, než aby bylo možné odpovídajícím a jednotným způsobem postihovat nerespektování předpisů ze strany členských států.

EHSV podporuje návrhy Komise týkající se investování do inteligentní, bezpečné a udržitelné mobility

Předseda EHSV Luca Jahier a evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulc se na plenárním zasedání EHSV dne 20. září 2018 zúčastnili živé diskuse na téma mobility. Se členy EHSV hovořili zejména o vhodném regulačním rámci pro řádně fungující jednotný evropský dopravní prostor, o digitalizaci v technologii pozemní dopravy, o zlepšení interoperability mezi různými existujícími elektronickými systémy pro výběr silničních poplatků a o investicích do čisté elektrické energie.

EHSV se vyslovuje pro posílení Nástroje pro propojení Evropy po roce 2020

Vyšší rozpočet, větší součinnost mezi jednotlivými sítěmi, soustavně poskytovaná technická podpora, opětovně zdůrazněné odhodlání investovat do projektů v oblasti elektrické energie a dvojí využívání infrastruktury k civilním a vojenským účelům. Ve svém stanovisku, které vypracovali Aurel Laurențiu Plosceanu a Graham Watson a jež bylo přijato na plenárním zasedání dne 19. září 2018, EHSV jednoznačně podpořil nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy na období 2021–2027 a upozornil na to, v jakých ohledech by se dalo vylepšit.

Novinky ze skupin

Evropský sociální model – můžeme si ho ještě v globalizovaném světě dovolit?

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Úspěch v sociální oblasti jde ruku v ruce s úspěchem hospodářským. Aby byl evropský sociální model i nadále udržitelný, musíme zlepšit jeho účinnost a zvýšit produktivitu Evropy. Takové byly hlavní závěry debaty s názvem „Evropský sociální model – můžeme si ho ještě v globalizovaném světě dovolit?“, která se konala v polském městě Sopoty dne 27. září 2018.

Jak zvrátit euroskepticismus

skupina Zaměstnanci v EHSV

Skupina Zaměstnanci se tento měsíc sešla ve Vídni, aby jednala o rakouském předsednictví, o hrozbách, jimž čelí pracovníci a občané v Evropě, a o strategiích odborů, jak hrozby řešit.

Proti populismu musí bojovat každý z nás

autor: skupina Různorodá Evropa v EHSV

Hospodářský pokrok a sociální stabilita – to jsou dva vynikající prostředky na obranu proti euroskepcitismu, jež však samy o sobě nestačí. Na konferenci, jež byla uspořádána ve spolupráci s Komorou pracujících spolkové země Vorarlbersko dne 11. října 2018 v rakouském Feldkirchu, se skupina Různorodá Evropa v EHSV zabývala tím, jak a proč se v EU začal šířit populismus, a zdůraznila při tom klíčovou úlohu, již v boji proti populismu může sehrát občanská společnost.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Upevnění evropských hodnot

Úloha občanské společnosti v ochraně, prosazování a posilování našich společných tradičních hodnot vzhledem k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu

Evropský hospodářský a sociální výbor se na svém 12. semináři občanské společnosti o sdělovacích prostředcích, který se bude konat ve dnech 22. a 23. listopadu v Athénách, bude zabývat evropskými hodnotami jakožto součástí evropského dědictví.

Edvard Stepančič a konstruktivismus překračující hranice

Ve spojitosti s říjnovým plenárním zasedáním proběhne ve atriu v 6. patře výstava obrazů nazvaná „Edvard Stepančič a konstruktivismus překračující hranice“. Výstavu, na níž bude možné si prohlédnout soukromou sbírku 21 originálních uměleckých děl, zahájí ve středu 17. října v 13:00 předseda EHSV Luca Jahier.

„Food for Thought“

V listopadu se v EHSV uskuteční výstava s názvem „Food for Thought“, během níž bude k vidění 25 olejomaleb na plátně z dílny známého umělce Bruce Thurmana. Výstava bude mít podobu jakési „ilustrované kuchařky“ a prostřednictvím řady evropských receptů provede návštěvníky různými kulturami stravování.