Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vítá, že Komise uvažuje o rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou do více oblastí sociální politiky. To znamená, že by Rada přijímala návrhy na základě spolurozhodování s Evropským parlamentem.

Ve stanovisku přijatém na zářijovém plenárním zasedání uvedl EHSV, že zapojení Parlamentu do legislativního postupu EU ve stejné míře, jako je zapojena Rada, je v této oblasti obzvláště důležité, jelikož sociální otázky se přímo dotýkají běžných občanů a mají vliv na sociální soudržnost, což je pro další existenci EU klíčové.

V některých oblastech sociální politiky se rozhodnutí přijímají v Radě i nadále jednomyslně.

„Při přijímání rozhodnutí v EU v oblasti sociální politiky by se měl Evropský parlament stát opravdovým a rovnocenným partnerem. Je to důležitý předpoklad pro větší sociální spravedlnost a pro hlubší demokracii. Proč s tím otálet, když nám to Smlouva umožňuje?“ tázal se zpravodaj stanoviska Christian Bäumler.

EHSV argumentuje tím, že EU by při hlasování kvalifikovanou většinou nadále dodržovala zásadu subsidiarity.

Výbor je pro to, aby se hlasování kvalifikovanou většinou plně uplatňovalo v oblastech, jako je zákaz diskriminace, doporučení týkající se sociálního zabezpečení a ochrany pracovníků a také doporučení, která stanoví podmínky zaměstnávání příslušníků třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v EU. (ll)