Zdanění digitálního podnikání je třeba řešit na celosvětové úrovni

Digital tax

Všechny varianty zdanění digitálních obchodních modelů navržených na úrovni EU musí být v souladu s obecnou mezinárodní praxí a obecnými mezinárodními dohodami v oblasti zdanění právnických osob, uvedl EHSV ve svém nedávno přijatém stanovisku. Evropská komise však naopak ve svém balíčku právních předpisů zamýšlí zdanit obrat podniků namísto jejich zisku a vybírat daň tam, kde probíhá prodej, nikoli tam, kde se vytváří hodnota.

EHSV má za to, že by tento přístup mohl ohrozit integritu jednotného trhu EU a vést ke dvojímu zdanění. V jeho důsledku by totiž mohla vzrůst složitost mezinárodního daňového systému i nejistota investorů. Vzhledem k těmto obavám vyzývá EHSV Komisi, aby provedla dodatečné posouzení dopadu navrhovaných opatření.

EHSV ve svém stanovisku uvádí, že je velmi důležité vypracovat nové zásady pro přisuzování zisku společností plynoucího z digitálních činností jednotlivým zemím EU a pro jeho zdanění. Podniky působící v oblasti digitálních služeb by stejně jako tradiční podniky měly přispívat do veřejných financí a nést díl daňové zátěže, jež je nezbytná k financování veřejných služeb. Všechna řešení by však měla být spravedlivá a založená na konsenzu a měla by nastolit rovné podmínky pro všechny ekonomiky v EU.

Přes všechny své výhrady však EHSV považuje iniciativy Komise týkající se digitální daně za krok správným směrem a vítá, že Komise usiluje o nalezení globálního řešení. Komise zahájila mezinárodní diskusi a nyní je nanejvýš důležité, aby členské státy dospěly ke společnému postoji a pokročily v probíhajících jednáních, tak aby bylo dosaženo nezbytného globálního řešení na úrovni OECD. (jk)