Jsou naléhavě zapotřebí další opatření ke snížení objemu úvěrů v selhání

NPLs

EHSV vítá návrhy, které předložila Evropská komise v souvislosti s úvěry v selhání. Ačkoli Výbor doporučuje, aby bylo provedeno posouzení dopadu navrhovaného nařízení, domnívá se, že návrhy přispějí k posílení HMU a dosažení pokroku na cestě k dokončení bankovní unie.

Ke snížení objemu úvěrů v selhání a k zabránění tomu, aby se v budoucnu hromadily, jsou na úrovni EU zapotřebí dodatečná opatření. Je také nezbytné odstranit z rozvah finančních institucí úvěry se sníženou hodnotou, aby se zabránilo důsledkům předlužení v budoucnu, a umožnit bankám zaměřit se na poskytování úvěrů podnikům a občanům. Úvěrové instituce by do budoucna měly zajistit odpovědné poskytování úvěrů.

Stanovisko EHSV k návrhům Komise vyjadřuje pochybnosti ohledně univerzálního přístupu a harmonogramu zajištění rezerv pro nové úvěry v selhání v rámci navrhovaných povinných obezřetnostních jištění. Při uplatňování tohoto jištění by se měly vzít v úvahu rozdíly mezi vnitrostátním občanským právem a délkou řízení u občanskoprávních soudů. Navrhovaný harmonogram by mohl banky donutit, aby nové úvěry v selhání rychle odprodaly, což by bylo pro dotčené podniky nevýhodné.

Proto EHSV důrazně doporučuje posoudit potenciální dopady navrhovaného nařízení na banky, poskytování úvěrů domácnostem, malé a střední podniky a růst HDP, aby bylo možné zjistit, zda je toto nařízení vhodné a účinné.

Návrhy Komise podporují rozvoj sekundárních trhů s úvěry v selhání. EHSV se domnívá, že by regulační orgány neměly podporovat prodej úvěrů v selhání, neboť existuje riziko, že se tyto úvěry budou na sekundárních trzích prodávat za nižší cenu, než je hodnota, jíž by mohly dosáhnout prostřednictvím vymáhání v rámci bank. (jk)