Evropa musí dělat více pro ochranu žen se zdravotním postižením

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval orgány EU a členské státy, aby zintenzivnily své úsilí v oblasti ochrany žen a dívek se zdravotním postižením, které ve společnosti v EU nadále čelí vícenásobné diskriminaci jak na základě pohlaví, tak kvůli svému postižení, což často vede k jejich sociálnímu vyloučení.

Tato skupina, kterou tvoří 40 milionů žen, sice představuje 16 % celkové ženské populace v Evropě, přesto je však jedním z nejzranitelnějších a nejvíce marginalizovaných segmentů evropské společnosti.

Ve stanovisku přijatém v červenci EHSV uvádí, že EU a jejím členským státům chybí silný právní rámec pro ochranu a zajištění lidských práv všech žen a dívek se zdravotním postižením.

„Ženy se zdravotním postižením potřebují zvláštní podporu, a přece se na ně náležitě nezaměřuje žádná ze strategií EU – ani strategie týkající se žen, ani strategie pro osoby se zdravotním postižením.“ Je to, jako kdyby neexistovaly, jako kdyby byly méně důležité než zbytek obyvatelstva,“ řekla Gunta Anča, zpravodajka tohoto stanoviska.

EHSV vyzval EU a její členské státy, aby se řídily Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, a zejména článkem 6 této úmluvy, který se týká žen se zdravotním postižením.

Zdůraznil, že je nutné, aby země EU přistoupily k Istanbulské úmluvě o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. U žen se zdravotním postižením je totiž třikrát až pětkrát vyšší pravděpodobnost, že se stanou oběťmi násilí, než je tomu u žen bez postižení.

Stanovisko EHSV bude podkladem pro připravovanou zprávu Evropského parlamentu na totéž téma, jež má být zveřejněna na podzim. (ll)