Dostupné jazyky:

Úvodník

Léto a dovolená jsou tady. Tento čas je ideální pro to, abychom nabrali nové síly. Ale je i vhodnou příležitostí k tomu, abychom si rozšířili horizonty, cestovali za hranice, seznamovali se s novými kulturami, učili se novým jazykům a nalézali zdroje inspirace.

Po našem návratu na nás čeká řada nových perspektiv, jako je ustavení nového Evropského parlamentu a nové Evropské komise.

Poznamenejte si

Stručně

Cena pro občanskou společnost za rok 2019 je zaměřená na posílení postavení žen

EHSV věnuje svoji stěžejní Cenu pro občanskou společnost v roce 2019 posílení postavení žen a boji za genderovou rovnost

Přihlášky pro rok 2019 už je možné podávat

 

EHSV uspořádala schůzi EU a Číny týkající se norem bezpečnosti výtahů

Na podnět člena EHSV Antonella Pezziniho přivítal Výbor dne 9. července 2019 delegaci zástupců regulačních orgánů Čínské lidové republiky.

 

Nové publikace

Úspěchy EHSV v roce 2018 – ohlédnutí a perspektivy

Brožura Úspěchy EHSV v roce 2018 – ohlédnutí a perspektivy popisuje některé z nejvýznamnějších bodů činnosti Evropského hospodářského a sociálního výboru v roce 2018.

Novinky z EHSV

Finské předsednictví EU předložilo program zaměřený na udržitelnost a dobré životní podmínky

Dne 18. července se 18. plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) zúčastnila finská ministryně sociálních věcí a zdravotnictví Aino-Kaisa Pekonen, která představila program finského předsednictví EU. Tento program se specificky zaměřuje na udržitelnost a dobré životní podmínky občanů. Paní Pekonen rovněž prohlásila, že mezi další priority předsednictví patří i prosazování právního státu a hodnot EU. 

Conny Reuter: „Musíme podpořit občanský dialog o progresivní a inkluzivní Evropě.“

Na plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) proběhla diskuze s Connym Reuterem, spolupředsedou styčné skupiny EHSV pro evropské organizace a sítě občanské společnosti.

Pan Reuter prezentoval závěry a doporučení ze Dnů občanské společnosti 2019, které se konaly v polovině června v Bruselu a zabývaly se udržitelnou demokracií. Rovněž hovořil o úloze styčné skupiny, která vznikla v roce 2004 a je jediným orgánem v rámci EU, jenž byl zřízen proto, aby zajišťoval stálý dialog mezi orgány a institucemi EU a evropskou sítí organizací občanské společnosti na úrovni EU.

Bez silného evropského odvětví baterií by výrobci automobilů mohli opustit EU

EHSV podporuje akční plán EU pro baterie, který vypracovala Evropská komise, zdůrazňuje však, že vyžaduje větší podporu a rychlé provedení.

Reálně hrozí, že velmi velká část evropského automobilového průmyslu přesune svou výrobu do oblastí, které jsou blízko výrobnám bateriových článků, zejména do Asie. EHSV ve svém stanovisku, které vypracoval Colin Lustenhouwer a jež bylo přijato na červencovém plenárním zasedání, vyjadřuje podporu strategickému akčnímu plánu pro baterie, který připravila Evropská komise, varuje však, že vyžaduje vylepšení a že musí být proveden rychle, aby se zabránilo možnému odlivu evropských automobilových továren mimo EU.

Oběhové hospodářství – je načase využít síly spotřebitelů

Doposud byla opatření na podporu rozvoje oběhového hospodářství v Evropě zaměřena na výrobu a motivovala průmyslová odvětví k zavádění oběhových obchodních modelů a k uvádění oběhových alternativ na trh. Podle červencového stanoviska EHSV nyní dozrál čas k tomu, aby se spotřebitelé zapojili a aby měli možnost činit v každodenním životě rozhodnutí o udržitelném nakupování.

Evropské zemědělství by se mělo vydat cestou agroekologie

EU musí klást větší důraz na krátké dodavatelské řetězce a agroekologii v zemědělském hospodaření, aby zachovala své zemědělství a zvýšila jeho odolnost vůči novým výzvám, jako je změna klimatu. Agroekologie je také způsobem, jak zajistit naše dodávky potravin a dosáhnout toho, že potraviny budou zdravější, a tím zvýšit jejich hodnotu. Krátké dodavatelské řetězce pomohou menším zemědělským podnikům zvýšit jejich příjem a oživit venkovské oblasti.

Rámec pro obnovu zpracovatelského průmyslu v Evropě musí být založen na skutečných potřebách malých a středních podniků

Podle EHSV může evropský výrobní systém uskutečnit účinný a konkurenceschopný přechod na špičkovou digitální ekonomiku, která bude více respektovat životní prostředí, bude-li připraven masivně investovat do inovací. Opatření, která Evropská komise plánuje na podporu lepšího rozvoje výrobního systému, by proto měla vycházet ze skutečného poznání potřeb podniků, zejména malých a středních.

Evropský semestr a nový přístup ke správě jsou zásadní pro budoucí hospodářskou politiku EU

EU by měla obnovit svůj systém koordinace a řízení hospodářských politik, který by měl vycházet z nové strategie EU pro udržitelný rozvoj na období po roce 2020, aby se zvýšila účinnost opatření a udržitelnost výsledků, uvedl EHSV.

EHSV předložil doporučení k budoucí hospodářské politice EU a správě HMU

EHSV v červenci předložil návrhy týkající se hospodářského programu v nadcházejícím legislativním období a doporučil, aby se staly základem pro novou hospodářskou strategii EU.

Podle názoru EHSV by budoucí hospodářská politika a správa hospodářských záležitostí měly zohlednit geopolitické a společenské výzvy, jako je celosvětové zpomalení hospodářství, nevyřešené obchodní spory, brexit, změna klimatu, demografické změny, rostoucí nerovnosti a čtvrtá průmyslová revoluce, a měly by přispět k posílení odolnosti vůči krizím a k udržitelnosti hospodářského modelu. Tyto výzvy vyžadují rozsáhlou hospodářskou strategii s jasnými politickými cíli a soudržnější rámec pro správu ekonomických záležitostí.

EHSV vyzývá Komisi, aby lépe sladila své právní předpisy v oblasti průmyslu a energetiky se svou politikou v oblasti klimatu

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzývá Komisi, aby důkladněji zvážila politické možnosti, které pomáhají jak snížit objem skleníkových plynů a tím bojovat proti změně klimatu, tak zachovat konkurenceschopnost. Cílem musí být lepší ochrana a podpora průmyslových odvětví EU náročných na zdroje a energii, v opačném případě hrozí, že Evropa ztratí pracovní místa ve prospěch méně čistých ekonomik a že nesplní svůj cíl snížit emise skleníkových plynů.

Energetická unie se musí stát součástí každodenního života Evropanů

Výroční stanovisko EHSV ke stavu energetické unie hodnotí dosavadní pokrok a vyzývá Evropskou komisi, aby se více zaměřila na sociální aspekty.

„Energetická unie ještě není realitou. Je možná uskutečněna z hlediska rozhodnutí přijatých v rámci politiky EU, dosud se ale nestala skutečnou součástí každodenního života evropských občanů.“ Toto pevné přesvědčení vyjádřil Christophe Quarez na červencovém plenárním zasedání a zopakoval tak argument ze svého stanoviska přijatého shromážděním, tj. že energetická transformace se v praxi zatím neuskutečnila. Dále uvedl: „Tvůrci politik EU nyní položili základy energetické unie, ale v nadcházejících několika letech je třeba vykonat ještě mnohem víc.“

EHSV žádá o evropský postup, který zajistí participativní rozvoj technologie blockchain

Technologie blockchain a technologie distribuované účetní knihy, které původně souvisely s kryptoměnami, jsou ve skutečnosti mnohoúčelové a lze je vhodně uplatnit v sociální ekonomice. Je však důležité, aby se řádně regulovaly a využívaly způsobem, který bude přínosný pro všechny, a každý tak měl možnost se zapojit, uvádí EHSV ve stanovisku, jež bylo přijato na červencovém plenárním zasedání.

Novinky ze skupin

Skupina Zaměstnavatelé se dvakrát sejde ve Finsku za účelem diskuse o umělé inteligenci a o EU vstřícné vůči podnikání

Autor: skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Skupina Zaměstnavatelé uspořádá v zemi, která nyní předsedá Evropské radě – ve Finsku –, dvě konference. První z nich se uskuteční na konci srpna a zaměří se na chytrou a inteligentní Evropu.

Prohlášení skupiny Zaměstnanci o kriminalizaci solidarity

skupina Zaměstnanci v EHSV

Vzhledem k zoufalé humanitární situaci ve Středomoří, která se vyznačuje nedostatečným dodržováním zásad a hodnot EU a v posledních týdnech se zhoršuje, skupina Zaměstnanci konstatuje:

Skupina Různorodá Evropa jede do Helsinek, kde bude jednat o udržitelném růstu a o způsobech, jak zvýšit konkurenceschopnost EU

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Skupina Různorodá Evropa bude ve dnech 16. a 17. září pořádat v Helsinkách mimořádnou schůzi. V souladu s prioritami Finska na dobu jeho předsednictví Rady EU, shrnutými pod sloganem „Udržitelná Evropa, udržitelná budoucnost“, se skupina rozhodla zaměřit na tři pilíře, které podpoří udržitelný růst, a zvýší tak konkurenceschopnost EU. Těmito pilíři jsou biohospodářství a klimaticky neutrální Evropa, digitalizace a infrastruktura.