Rozpočtový návrh Evropské komise postrádá politické ambice

Návrh víceletého finančního rámce (VFR) EU na období let 2021–2027, který Komise předložila, nezachází dostatečně daleko a postrádá politické ambice. To je jeden z hlavních závěrů konference, kterou EHSV v souvislosti s touto problematikou pořádal. Bylo by žádoucí dospět k rychlé dohodě o odpovídajícím a náležitě zreformovaném dlouhodobém rozpočtu.

Účastníci konference EHSV uznali limity příštího VFR a uvítali řadu pozitivních aspektů návrhu Komise, nicméně vyjádřili též hluboké znepokojení nad rostoucími rozdíly mezi očekáváními občanů a jejich obavami a nad omezenými institucionálními pravomocemi a finančními zdroji, jež EU v současné době má. Návrh Komise tyto rozdíly nemohl náležitě zohlednit, a proto je nutné ho přezkoumat.

Předseda specializované sekce ECO v EHSV Stefano Palmieri vyzval stejně jako Evropský parlament představitele EU k tomu, aby zvýšili stávající strop pro výdaje EU na 1,3% HND.

Projednávala se nejen výše navrhovaného rozpočtu, ale také jeho struktura, rozdělení a soubor nástrojů. K této problematice bylo vyjádřeno několik různých postojů.

Přestože řečníci v zásadě uvítali doplnění nových politických priorit, požadovali, aby byly nové politické nástroje důkladně posouzeny z hlediska vhodnosti a účinnosti.

Nové priority by neměly ohrozit přidělování finančních zdrojů na již dlouho existující priority, tj. na politiku soudržnosti a společnou zemědělskou politiku, bez ohledu na to, že je tyto politiky třeba patřičně zreformovat.

Účastníci konference souhlasili s větší podmíněností přístupu k finančním prostředkům EU a uvítali nové nástroje zaměřené na stabilní HMU. Zpochybnili nicméně ambice a účinnost navrhovaných nástrojů a požadovali podrobnější informace.

Řečníci se na závěr shodli na tom, že je nanejvýš důležité dospět k dohodě o VFR ještě před neformálním zasedáním Evropské rady v Sibiu a volbami do Evropského parlamentu v roce 2019.

Závěry z konference budou podkladem pro stanovisko EHSV, které se bude projednávat na plenárním zasedání EHSV v září 2018. (jk)