Cena pro občanskou společnost za rok 2018 – Identity, evropské hodnoty a kulturní dědictví v Evropě

Celosvětový vývoj v uplynulých několika letech byl pro evropský projekt zkouškou. Vnitřní rozpory, roztrpčení občanů a prudký nárůst migrace zastihly obyvatelstvo a všechny úrovně správy nepřipravené, v důsledku čehož se začaly šířit nacionalistické projevy a byla ohrožena vzájemná solidarita. Za této situace sehrály organizace občanské společnosti zásadní úlohu, poněvadž vyzdvihly do popředí potenciál evropského kulturního dědictví, posílily identity a komunity a upozornily na nesmírný potenciál rozmanitosti, která je základem naší evropské historie.

V roce 2018 hodlá EHSV Cenou pro občanskou společnost odměnit inovativní iniciativy, které výrazně napomohly ke splnění těchto úkolů:

  • zvyšovat povědomí o mnohovrstevnatosti a pestrosti evropských identit,
  • plně využívat potenciál evropského kulturního bohatství,
  • usnadňovat přístup k evropskému kulturnímu dědictví a
  • propagovat evropské hodnoty, k nimž patří respektování lidské důstojnosti a lidských práv, svoboda, demokracie, rovnost a právní stát.

Bude vybráno až pět vítězů, mezi něž bude rozdělena částka v celkové výši 50 000 EUR. Přihlášky do této soutěže je třeba zaslat nejpozději do 7. září 2018 a slavnostní předání cen se pak uskuteční v Bruselu dne 13. prosince 2018. O Cenu EHSV pro občanskou společnost se mohou ucházet organizace občanské společnosti, jež mají sídlo v Evropské unii a působí na místní, národní, regionální či evropské úrovni. Přihlásit se mohou i jednotlivci.

Kompletní seznam požadavků a přihlašovací formulář on-line naleznete zde. (ll)