Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážení čtenáři,

koncem června jsme se rozloučili s rumunským předsednictvím Rady Evropské unie a jako vždy nám nové pololetí přineslo nové předsednictví. Rotujícího předsednictví se potřetí v historii ujímá Finsko, tentokrát se sloganem „Udržitelná Evropa, udržitelná budoucnost“. Jsem přesvědčen, že Finsko bude intenzivně usilovat o to, aby se celosvětové vedoucí postavení EU v oblasti klimatu stalo skutečností.

Poznamenejte si

22. července 2019, Atény, Řecko

Luca Jahier, proslov v Hospodářské a sociální radě Řecka

23. a 24. července 2019, Riga, Lotyšsko

veřejné slyšení a pracovní cesta: Utváření agendy EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením na období 2020–2030 
 

Stručně

EHSV navštívil Španělsko, aby tam posoudil dopad nových ekonomických modelů na jednotný evropský trh

Delegace EHSV se v nedávné době setkala se zástupci odborových svazů, nevládních organizací a místní správy ve španělské Malaze. Tato návštěva se uskutečnila v souvislosti se studií, která se zabývá dlouhodobými důsledky nových ekonomických modelů pro hospodářství EU.

Bývalá předsedkyně skupiny Zaměstnanci v EHSV Gabriele Bischoff byla zvolena do Evropského parlamentu

Gabriele Bischoff, která donedávna předsedala skupině Zaměstnanci v Evropském hospodářském a sociálním výboru, byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu (skupina S&D). Kandidovala ve volebním okrsku Berlín za Sociálnědemokratickou stranu Německa.

 

Diljana Slavova se zúčastnila setkání na vysoké úrovni věnovaného podpoře, již EU poskytuje Tunisku

Předsedkyně sekce EHSV Vnější vztahy Diljana Slavova se zúčastnila mezinárodní akce na téma „Sociální a solidární ekonomika v Tunisku – angažovanost a podpora ze strany EU“, která proběhla 3. července v EHSV. Mezi dalšími významnými řečníky, kteří na akci vystoupili, byli tuniský ministr zemědělství Samir Taïeb a ředitel v Evropské komisi odpovědný za jižní sousedství Michael Koehler.

Novinky z EHSV

EHSV vyzývá k sociálně spravedlivé transformaci energetiky a ke stálému občanskému dialogu

Na červnovém plenárním zasedání EHSV proběhla diskuse s komisařem Marošem Šefčovičem o budoucnosti evropské energetické unie. EHSV zároveň vyjádřil svůj postoj k navrhované strategii EU pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů.

EHSV vyzývá představitele EU k posílení mezinárodní úlohy eura

EHSV v nedávno přijatém stanovisku vyzval představitele EU, aby se více snažili o posílení mezinárodní úlohy eura. EHSV se domnívá, že silné euro by přispělo k dobrým životním podmínkám občanů a prosperitě podniků EU, k ochraně společných hodnot a k prosazování společných zájmů.

Makroregionální strategie – EHSV volá po zlepšení

EHSV vyzývá ke zlepšení makroregionálních strategií a v průzkumném stanovisku předkládá soubor politických návrhů za účelem využití veškerého jejich potenciálu.

Slavnostní zahájení Tour de France – EHSV uspořádal akci věnovanou čisté mobilitě

Na oslavu zahájení Tour de France uspořádal EHSV dne 3. července prezentaci knihy o italském cyklistickém šampionovi a válečném hrdinovi Ginovi Bartalim za přítomnosti autora, novináře Alberta Toscana. Součástí akce byla také diskuse o čisté mobilitě.

Média by měla upustit od soucitného způsobu referování o otázce zdravotního postižení

Často jednorozměrné nebo lítost vzbuzující prezentování osob se zdravotním postižením založené na mýtech a mylných představách, jakož i přetrvávající nedostatek zpravodajských a zábavních pořadů, jež by splňovaly kritérium plné dostupnosti – to jsou důvody, proč mají evropská média ještě daleko k tomu, aby o zdravotním postižení informovala správným a inkluzivním způsobem.

Základní služby by měly být dostupné všem

Jedním z témat červnového plenárního zasedání bylo lepší provádění evropského pilíře sociálních práv s důrazem na podporu základních služeb. Členové na toto téma přijali stanovisko z vlastní iniciativy, které vypracovali pánové Raymond Hencks and Krzysztof Balon.

Vedoucí představitelé EU volají po tom, aby se Evropa stala celosvětovým průkopníkem udržitelného rozvoje

Národní hospodářské a sociální rady a Evropský hospodářský a sociální výbor zaslaly vedoucím představitelům EU zprávu z Říma, kde se ve dnech 13. a 14. června sešly k diskusi o udržitelném rozvoji Evropy a evropském pilíři sociálních práv.

EU by měla komplexněji reagovat na porušování zásad právního státu

Evropský hospodářský a sociální výbor vyzval EU, aby přijala proaktivnější přístup k boji s nárůstem porušování zásad právního státu napříč EU. Panují totiž obavy, že by se tato situace mohla vystupňovat do naplno rozvinuté krize v oblasti demokracie a základních práv a svobod.

EHSV vyjádřil podporu úsilí finského předsednictví Rady v oblasti klimatu

Hlavním cílem finského předsednictví Rady EU, které začalo dne 1. července, je zásadním způsobem snížit emise Unie tak, aby bylo do roku 2050 dosaženo neutrality z hlediska klimatu. EHSV bude podporovat úsilí finského předsednictví Rady v oblasti klimatu a bude i nadále pracovat na vytvoření podpůrného rámce EU pro iniciativy v oblasti klimatu vedené občany či komunitami.

Novinky ze skupin

Podle nedávno zveřejněné studie se snížením daně z příjmů právnických osob zvýší investice

Autor: skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Daně z příjmů právnických osob jsou formou zdanění, která nejvíce škodí hospodářskému růstu. Přestože si občané myslí opak, nedošlo za posledních 40 let k poklesu příjmů ze zdanění právnických osob v poměru k HDP. Země, které v posledních letech snížily efektivní sazby daně z příjmů právnických osob, zaznamenaly v dalších letech nárůst investic. To jsou některé ze závěrů nedávno zveřejněné studie, již nechal Evropský hospodářský a sociální výbor vypracovat na žádost skupiny Zaměstnavatelé.

Skupina Zaměstnanci v EHSV diskutovala o zaměstnanosti, konvergenci a sociálních právech v Rumunsku

Autor: skupina Zaměstnanci v EHSV

Dne 25. června se v rumunské Bukurešti konala mimořádná schůze skupiny Zaměstnanci, která byla zaměřena na téma pracovních práv a sociální konvergence a Evropu společných hodnot. Oliver Röpke, předseda skupiny Zaměstnanci, ocenil několik úspěchů rumunského předsednictví, které podstatným způsobem přispěly ke zlepšení životních podmínek občanů, jako je zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách.

Arno Metzler, předseda skupiny Různorodá Evropa, se zúčastnil valného shromáždění UNAF

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Ve dnech 22. a 23. června se v Remeši uskutečnilo valné shromáždění francouzského Národního svazu rodinných sdružení (UNAF). Pana Metzlera na akci pozvala paní Basset, místopředsedkyně UNAF a členka skupiny III. Hlavním tématem diskuse byla participativní demokracie a úloha zprostředkujících subjektů.

Brzy v EHSV / kulturní akce

EHSV pořádá zvláštní večer věnovaný finské kultuře

Dne 17. července se v EHSV uskuteční finský kulturní večer u příležitosti toho, že se Finsko ujímá předsednictví Rady EU. Na akci zazní tradiční hudba a budou předvedeny tradiční tance této země.