Evropský hospodářský a sociální výbor vyzval členské státy EU, aby v souladu se svobodami a základními právy EU vytvořily příznivé prostředí pro filantropii, a doporučuje, aby uznaly a podporovaly filantropii jakožto projev společenského závazku, jímž je usilování o společné blaho.

Ve svém prvním stanovisku, které je zcela věnováno filantropii, EHSV rovněž vyjadřuje názor, že usnadnění přeshraničních filantropických činností by mělo být prioritou jak pro EU, tak pro členské státy. Výbor nicméně poukazuje na to, že filantropie nemůže nahradit sociální stát a silné systémy sociální ochrany založené na daňové spravedlnosti a účinných politikách zaměstnanosti. Tyto systémy a politiky by měly být naopak posíleny a dále rozvíjeny, což by rovněž zlepšilo schopnost filantropických organizací „vyplnit mezery“ a poskytnout doplňkové financování ve velmi specifických oblastech, kde chybí veřejná podpora. Zpravodaj stanoviska pan Petru Sorin Dandea prohlásil: „Plně oceňujeme doplňující a inovativní přínos filantropie k sociální soudržnosti, který spočívá v posílení společných hodnot a zvýšení odolnosti naší společnosti.“ Dále zdůraznil, že filantropická činnost by měla zůstat transparentní, což je třeba podpořit vnitrostátními a unijními bezpečnostními opatřeními. Z číselných údajů vyplývá, že se filantropie za poslední tři desetiletí v Evropě značně rozšířila. Filantropické příspěvky v Evropě dosahují přinejmenším 87,5 miliard EUR ročně, což je pouze střízlivý odhad. (ll)