Evropská občanská společnost vyzývá k politickému závazku k dosažení rovného zacházení pro muže a ženy

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval Evropskou unii a její členské státy, aby vzhledem k obavám, že by nedávné útoky na práva žen v Evropě mohly vážně ohrozit pokrok směrem k rovnosti žen a mužů, zařadily genderovou rovnost na špici své politické agendy.

„V posledních deseti letech dochází k jasným a organizovaným odmítavým reakcím vůči genderové rovnosti a lidským právům. Pokrok se v mnoha oblastech, k nimž patří platy, penze a pracovní příležitosti, buď zastavil, nebo zvrátil, řekla Indre Vareikytė, zpravodajka stanoviska EHSV Problematika rovnosti žen a mužů .

„Při současném tempu nedosáhnou v Evropě ženy rovného postavení s muži dříve než za sto let, a dcery budoucích generací budou mít méně práv než dnešní ženy“, uvedla paní Vareikytė.

EHSV vyzval EU, aby navýšila své úsilí a ve svých budoucích finančních rámcích učinila rovnost samostatným cílem, který bude disponoval ambiciózní závaznou pětiletou strategií, která bude účinně řešit všechny aspekty genderové rovnosti.

Výbor vyzval všechny členské státy, které dosud neratifikovaly Istanbulskou úmluvu, aby svůj postoj přehodnotily, a požádal Komisi, aby do definice nezákonných nenávistných projevů přidala obtěžování na internetu a mobbing žen.

S cílem zajistiti rovnoměrné zastoupení ve svých vlastních řadách vyzval EHSV Radu, aby přezkoumala pokyny pro jmenování členů EHSV, a doporučil členským státům, aby členy navrhovaly na základě rovnováhy mezi muži a ženami. V současné době je podíl žen mezi členy EHSV 30 %. (ll)