Rozvoj umělé inteligence v Evropě by měl být v co největší možné míře inkluzivní, tvrdí EHSV ve svém hodnocení koordinovaného plánu v oblasti umělé inteligence, který vypracovala Evropská komise. Politika by měla zajistit, aby občanská společnost měla prospěch z četných výhod umělé inteligence, a zároveň minimalizovat rizika, jako je například zmanipulování demokratických postupů.

EHSV ve svém stanovisku ke koordinovanému plánu v oblasti umělé inteligence navrženém Evropskou komisí zdůrazňuje, že do politik týkajících se umělé inteligence musí být zapojeny všechny sociální subjekty, včetně podniků, pracovníků a spotřebitelů To znamená, že je třeba zajistit přístupnost údajů a infrastruktury, dostupnost uživatelsky přívětivých produktů a přístup ke znalostem a dovednostem.

Měla by být přijata zvláštní opatření s cílem zvýšit dovednosti žen v oblasti umělé inteligence a povzbudit je, aby se začaly věnovat pracem a úkolům souvisejícím s umělou inteligencí, a to s ohledem na zprávy, podle nichž ženy zaostávají v profesích v oblasti IKT za muži ve všech zemích EU ( podle údajů Eurostatu bylo v roce 2018 obsazeno ženami 1,5 milionu z celkového počtu 8,9 milionu pracovních míst).

Vzdělávací systémy v členských státech musí být přepracovány, aby bylo možné připravit mladé lidi v Evropě na svět s všudypřítomnou umělou inteligencí. Je třeba reformovat učební osnovy od základních škol po univerzity, aby se zaručila silná základna v oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky, ale také v oblasti kritického myšlení. Pomůže to pokrýt poptávku po dovednostech v Evropě, v níž bylo podle Komise v roce 2018 celkem 600 000 volných pracovních míst pro odborníky v digitálních technologiích.

Stávající pracovníci, jimž hrozí ztráta zaměstnání, budou zároveň potřebovat celoživotní a soustavné učení, aby aktualizovali své dovednosti nebo se přeškolili na nové úkoly, protože umělá inteligence pravděpodobně spíše změní povahu pracovních míst, než aby je zcela eliminovala.

EHSV je přesvědčen, že investice do vzdělávání a odborné přípravy by měly být ústřední součástí vnitrostátních strategií v oblasti umělé inteligence, a vyzývá rovněž k navýšení finančních prostředků EU na podporu reforem.

V zájmu zajištění toho, aby celá společnost měla prospěch z četných výhod umělé inteligence, EHSV navrhuje, aby EU přijala trojrozměrný rámec udržitelného rozvoje jako hlavní přístup: „Jestliže umělá inteligence přináší prospěch společnosti – ve smyslu udržitelného rozvoje – tím, že vytváří hospodářskou prosperitu, společenský blahobyt a zdraví, jakož i přínos v oblasti životního prostředí, lze ji uznat jako ‚prospívající‘“, a překonala tak všeobecné obavy, které umělá inteligence vyvolává, uvedla zpravodajka stanoviska paní Kylä-Harakka-Ruonala. (dm)