Boj za stejné mzdy lze nejlépe vyhrát odsouzením stereotypů

EHSV podporuje Komisi v jejím úsilí snížit rozdíly v odměňování žen a mužů, které činí v EU 16,3 %, navrhuje však další opatření. Mimořádný důraz se při tom má klást na potírání zakořeněných sociálních a kulturních stereotypů, které jsou u žen určující pro volbu vzdělání a povolání.

EHSV ve svém stanovisku kakčnímu plánu Komise pro boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů vyzdvihl také důležitost transparentnosti odměňování a auditů odměňování v podnicích. Vyzval rovněž Komisi, aby začala shromažďovat individualizované údaje a umožnila tak vypracování přesnějších statistik o chudobě u žen, která je často zastírána, protože údaje se shromažďují za domácnosti, nikoli za jednotlivé osoby.

Přesnější údaje o mzdách by umožnily vést informovanější kolektivní vyjednávání, která jsou nesmírně důležitá.

„V této souvislosti musí mít rozhodující úlohu sociální partneři, neboť lepší uplatňování sociálního dialogu o 1 % sníží podle odhadů rozdíl v odměňování žen a mužů o 0,16 %,“ říká zpravodajka Anne Demelenne.

Podle spoluzpravodajky stanoviska paní Vladimíry Drbalové by se dosáhlo značného pokroku tím, kdyby ženy začaly pracovat v odvětvích s vyššími platy, jako je věda, IKT, doprava či stavebnictví.

EHSV rovněž tvrdí, že významnou úlohu musí hrát členské státy, které by měly zvýšit počet zařízení péče o děti a starší osoby, a zajistit tak lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Nepřinese-li úsilí Komise do konce roku 2019 žádné výsledky, mohl by EHSV uvažovat o tom, že ji vyzve k přijetí závaznějších opatření, jejichž součástí by mohly být sankce. (ll)