Dostupné jazyky:

Úvodník

Dejme se do práce a sestavme úspěšný recept na budoucnost Evropy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je mi potěšením, že mohu podepsat svůj první úvodník jakožto nově zvolený předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru. V této roli budu mít tu čest předsedat EHSV při 60. výročí jeho založení, které oslavíme na plenárním zasedání dne 24. května.

Až budete číst tyto řádky, budeme právě dokončovat přípravy na tuto význačnou událost. Oslavy budou zajisté příležitostí k tomu, abychom si připomenuli klíčové okamžiky historie Výboru, přesto jsme však od začátku rozhodnuti, že by tato událost měla nahlížet spíše do budoucnosti než do minulosti.

Poznamenejte si

4. června 2018 Brusel
3. evropský den podniků sociální ekonomiky
18. června 2018 Brusel
EHSV – summit zainteresovaných stran věnovaný umělé inteligenci
11. a 12. července 2018 Brusel
plenární zasedání EHSV

Stručně

Den otevřených dveří je jedinečnou příležitostí dozvědět se, jak funguje EHSV

Evropský hospodářský a sociální výbor otevřel své dveře široké veřejnosti v sobotu 5. května 2018 u příležitosti oslav Dne Evropy. EHSV představil návštěvníkům svou činnost, přičemž se zaměřil zejména na kulturu, jelikož rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví.

Jordánsko je klíčovým partnerem pro zajištění stability v sousedství EU

Delegace Evropského hospodářského a sociálního výboru se ve dnech 26. a 27. března v Ammánu setkala se zástupci tamní občanské společnosti a s vládními úředníky. Během této návštěvy se hovořilo především o potížích, s nimiž se Jordánsko potýká v důsledku nestabilní situace v tomto regionu. Delegace EHSV shledala, že tato země potřebuje mezinárodní podporu a důkladně propracovaná opatření, poněvadž v uplynulých několika letech zaujala komplexní přístup k mohutnému přílivu uprchlíků, kteří ve většině případů utíkají před válkou v Sýrii.

Občanská společnost EU a Gruzie jednala o situaci malých a středních podniků a bezpečnosti potravin v Gruzii

Poslední schůze Platformy občanské společnosti EU-Gruzie se uskutečnila dne 22. března v Tbilisi. Členové této platformy hovořili o provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií a přijali společné prohlášení. Platforma občanské společnosti uvítala oznámení, jež bylo učiněno v březnu ohledně případného zavedení nového formátu pro dvoustrannou odvětvovou spolupráci mezi EU a Gruzií na vyšší úrovni, a vyjádřila svou podporu bezvízovému režimu pro krátkodobé pobyty, kterého již využil velký počet gruzínských občanů.

Platforma občanské společnosti EU-Ukrajina je znepokojena trendem nízkých mezd na Ukrajině

Platforma občanské společnosti EU-Ukrajina naléhavě žádá Kyjev, aby provedl důslednější reformy v řadě odvětví, přičemž naprostou prioritu by měla mít problematika nízkých mezd a chudoby. Tato problematika byla projednána na 6. schůzi platformy v Bruselu, kde její členové diskutovali o tom, jak pokročilo provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou, jakou úlohu hraje úroveň platů při snižování chudoby a dopad této úrovně na pracovní migraci. Dalším projednávaným tématem byla změna klimatu.

Srbsko a EU by měly zvýšit úsilí o to, aby Srbsku zůstala otevřena možnost přistoupit do roku 2025.

Poslední schůze smíšeného poradního výboru občanské společnosti EU-Srbsko se konala dne 12. dubna v Bruselu. Jeho členové projednali aktuální stav a nadcházející úkoly týkající se jednání o přistoupení Srbska k EU, a přijali závěrečné prohlášení. Srbsko bylo označeno za jednoho ze dvou předních kandidátů v regionu západního Balkánu.

Evropští Romové čelí i nadále diskriminaci a etnickému profilování

Tato největší evropská menšina, která čítá více než milion lidí, je v řadě členských států Evropské unie stále ještě diskriminována a marginalizována. Nevládní organizace působící v oblasti lidských práv a politici EU, kteří se setkali v Evropském hospodářském a sociálním výboru (EHSV), varovali, že policie v mnoha případech vůči Romům i nadále uplatňuje etnické profilování. Během třetího Evropského týdne Romů, který ve dnech 8. až 12. dubna pořádaly v Bruselu evropské orgány a instituce, se konalo veřejné slyšení na téma Potírání protiromského smýšlení v praktikách etnického profilování. 

Fórum občanské společnosti vyzývá k přijetí konkrétních kroků s cílem řešit rozdíly v odměňování žen a mužů a zlepšit pracovněprávní normy

Šestá schůze fóra občanské společnosti v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou se uskutečnila v Soulu dne 11. dubna. Společnými předsedy byli Lee Ho-Geun a Georgi Stoev. Ve svém společném prohlášení spolupředsedové zdůraznili, že nejisté geopolitické prostředí představuje pro vztahy mezi EU a Koreou nové výzvy. Vyzvali k podpoře sdílených hodnot a zájmů v regionu a rovněž k tomu, aby partnerství mezi Koreou a EU více odpovídalo očekávání občanů.

Nové publikace

„Zjistěte, co pro Vás může EHSV udělat“ – nové vydání k dispozici

Tato publikace, která je určena široké veřejnosti, podává stručnou prezentaci Výboru a jeho jedinečné úlohy, jež spočívá ve vedení konzultací, dialogu a dosahování konsensu mezi zástupci organizované občanské společnosti. Zaměřuje se na poslání, členy, předsednictví a fungování Výboru a jeho výsledky.
 

Elektronická publikace – Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) – 60 let činnosti

Občanská společnost se angažuje pro budoucnost Evropy!

První plenární zasedání Výboru, který byl zřízen Římskými smlouvami v roce 1957, se konalo před 60 lety – dne 19. května 1958. Od té doby je historie Výboru spjata s procesem evropské integrace, o který se tato instituce soustavně zasazuje.

Novinky z EHSV

V centru diskuse o budoucnosti Evropy jsou občané

Evropský hospodářský a sociální výbor jakožto zástupce občanské společnosti uspořádal ve svých prostorách dvoudenní „panel evropských občanů“ (5. a 6. května), jehož se zúčastnilo přes sto občanů odrážejících rozmanitost 27 členských států (s výjimkou Spojeného království).

Integrace západního Balkánu by měla zůstat hlavní prioritou EU

EHSV ve svém stanovisku Hospodářská a sociální soudržnost a evropská integrace zemí západního Balkánu, jež bylo přijato na plenárním zasedání dne 19. dubna, poukazuje na to, že rozšíření EU a především šíření demokratických hodnot EU a jejích právních norem v oblasti západního Balkánu je v zájmu jak zemí tohoto regionu, tak Unie.

Přežití evropského odvětví námořních technologií závisí na pevném postoji EU

Stanovisko EHSV volá po silné průmyslové a výrobní politice založené na reciprocitě.

„Evropská komise musí přijmout silnou průmyslovou a výrobní politiku založenou na reciprocitě, jinak evropské odvětví námořních technologií nebude schopno konkurovat asijským loděnicím,“ varoval Marian Krzaklewski, zpravodaj stanoviska EHSV ke strategii LeaderSHIP, jež bylo přijato na plenárním zasedání Výboru dne 19. dubna. 

Zajištění sociálního ratingu AAA pro EU vyžaduje politickou angažovanost a náležité financování

EHSV vyzývá k tomu, aby byly na provádění evropského pilíře sociálních práv poskytnuty dostatečné finanční prostředky. Aby se sociální pilíř stal realitou, je zapotřebí dosáhnout zlepšení v členských státech a pevného závazku, pokud jde o rozpočet, investice a běžné výdaje.

EHSV popisuje další opatření nutná k dosažení stabilní, prosperující a odolné HMU

EHSV je pevně přesvědčen, že v tomto kritickém momentě není HMU stále ještě dostatečně odolná a stabilní, aby mohla efektivně čelit budoucím krizím. Jakožto zastánce dokončení HMU naléhá na vedoucí činitele, aby pohotově dospěli k širší politické dohodě o tom, jak dosáhnout prohloubené a skutečné HMU, která je konečným cílem.

Přímé zahraniční investice musí být prověřovány s cílem ochránit národní bezpečnost a veřejný pořádek v EU

Foreign Direct Investment

Přímé zahraniční investice jsou důležitým zdrojem pro růst, zaměstnanost a inovace a odjakživa představují zásadní faktor, který podporuje hospodářský a sociální rozvoj v EU. Mohou však také ohrozit národní bezpečnost, a proto je nutné zavést odpovídající rámec pro jejich prověřování.

EHSV vyzývá k vytvoření takové evropské energetické unie, jež zahrnuje všechny občany EU a je pro ně přínosem

EHSV velmi podporuje cíle energetické unie a nabádá společnost v EU, aby plně převzala svůj díl odpovědnosti za tento projekt. Energetická unie je důležitá nejen pro sektorové politiky, jako je energetika, doprava a klima, ale nabízí i řadu příležitostí k tomu, aby se Evropa stala demokratičtější, soudržnější, konkurenceschopnější a spravedlivější. Pro tento účel je zcela zásadní účinný dialog o energetice s organizovanou občanskou společností na úrovni EU a jednotlivých členských států a na regionální a místní úrovni.

Boj za stejné mzdy lze nejlépe vyhrát odsouzením stereotypů

EHSV podporuje Komisi v jejím úsilí snížit rozdíly v odměňování žen a mužů, které činí v EU 16,3 %, navrhuje však další opatření. Mimořádný důraz se má klást mj. na potírání zakořeněných sociálních a kulturních stereotypů, které jsou u žen určující pro volbu vzdělání a povolání.

Posílení evropských energetických sítí je pro energetickou unii klíčové

Evropská energetická unie vyžaduje silnější a propojené evropské energetické sítě. Evropské energetické systémy mohou dosáhnout svého cíle – poskytovat lidem v Evropě konkurenceschopným způsobem cenově dostupnou, bezpečnou a udržitelnou energii – pouze tehdy, pokud budou evropské energetické sítě dobře rozvinuty a integrovány.

Kvalitní učňovská příprava: dejme učňům prostor k vyjádření názoru

Systémy učňovské přípravy by měly být formovány s aktivním zapojením přímo dotčených osob, tj. samotných učňů a jejich organizací. To je hlavní výhrada EHSV k navrhovanému rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu, o kterém se však EHSV jinak domnívá, že přispěje ke zvýšení standardů napříč EU.

Při vytváření nových forem mobility nelze opomíjet zájmy občanů EU

 mobility

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) žádá Evropskou komisi, aby byla při zlepšování přístupu spotřebitelů k novým, čistším a cenově dostupným formám mobility přísnější a aby zavedla větší finanční podporu veřejné dopravy.

Během Dne evropské občanské iniciativy zazněla výzva ke skutečnému zapojení občanů

Šest let po zavedení evropské občanské iniciativy a v návaznosti na opakovaně vyjadřovanou konstruktivní kritiku a požadavek, aby byla tato iniciativa vylepšena – zejména ze strany Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) a dalších orgánů –, Evropská komise konečně navrhla změny tohoto významného nástroje participativní demokracie.

Nový přístup k plastům – změna zvyklostí vyžaduje solidní legislativní rámec a vhodné alternativy

Plasty se stávají jedním z největších environmentálních problémů na světě. Obrázek tzv. Tichomořského odpadkového víru (Pacific Trash Vortex) zvaného též Velká tichomořská odpadková skvrna (Great Pacific Garbage Patch) – ostrova plastových odpadků plujícího v oceánu, který je větší než území Mexika a nahromadil se zde v důsledku nadměrné spotřeby, vyhazování a nerecyklování plastů – byl pro mnohé lidi varováním a vedl ke změně nakládání s plasty. Tato situace je nyní čím dál naléhavější, a proto se EU snaží přetvořit způsob, jakým jsou plastové výrobky koncipovány, vyráběny, používány a recyklovány. Za tímto účelem byla dne 16. ledna 2018 přijata Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství.

Novinky ze skupin

Plenární shromáždění EHSV si připomnělo 75. výročí povstání ve varšavském ghettu

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Plenární shromáždění Evropského hospodářského a sociálního výboru si minutou ticha připomnělo 75. výročí povstání ve varšavském ghettu, které bylo nejrozsáhlejší ozbrojenou židovskou vzpourou během 2. světové války.

Čas změn ve skupině III

Dne 18. dubna se předsedou skupiny III na funkční období 2018–2020 oficiálně stal Arno Metzler.

Od roku 1983 měl svou vlastní právní praxi v Německu a od roku 2002 rovněž zastupoval německá svobodná povolání v EHSV. Předtím, než se stal předsedou skupiny, vykonával funkci místopředsedy pověřeného malými a středními podniky, svobodnými povoláními a jednacím řádem.

Svět práce, nové formy práce a pracovní podmínky

 skupina Zaměstnanci

Statistiky o zaměstnanosti neustále zaplňují titulky. Téměř stejně důležité jako počet zaměstnaných jsou však i podmínky, za nichž tito lidé pracují. To je důležité zejména z hlediska nedávného vývoje na trhu práce a nárůstu nestandardních smluv, kdy bylo například zapotřebí, aby Evropský soudní dvůr rozhodl, že řidiči společnosti Uber jsou zaměstnanci a nikoli osoby samostatně výdělečně činné.