autor: skupina Zaměstnavatelé v EHSV

K omezení hospodářských a společenských škod způsobených krizí spojenou s onemocněním COVID-19 musíme přijmout řadu opatření: nejprve k překonání nouzového stavu a poté k oživení a obnově. Nejnaléhavějším krokem je nyní záchrana podniků a pracovních míst.

Klíčovým faktorem zde bude zaručení likvidity pro podniky (zvláště malé a střední). Skupina Zaměstnavatelé vítá veškerá podpůrná opatření, která byla dosud zavedena v jednotlivých státech i na evropské úrovni. Nyní se musíme postarat o to, aby se tyto peníze bez prodlení dostaly k podnikům.

Pro ekonomiku a společnost, které procházejí krizí, je kromě finančních prostředků zcela zásadní plynulý tok zboží, služeb a pracovníků. Nezbytně nutné je zachování funkčnosti životně důležitých propojení, a to jednak v podobě jednotného trhu, jednak mezinárodních propojení.

Musíme zaujmout jasně definovaný, řízený a kompatibilní přístup k uvolňování restrikcí a změně všeobecných restrikcí na cílená opatření. Součástí strategií členských států pro postupné ukončování mimořádných opatření by mělo být jasně definované a předvídatelné otevírání vnitřních hranic v EU. Mělo by se koordinovat na úrovni EU, aby se zaručily rovné podmínky.

K minimalizaci rizika spojeného s ukončováním restrikcí bude klíčové testování, trasování a ochrana lidského zdraví. Co se týče praktických řešení v této oblasti, mají podniky hodně co nabídnout.

Podniky musí být nepřetržitě zapojeny do plánování a provádění opatření, neboť mají praktické znalosti a odborné poznatky, pokud jde o problémy, potřeby a jejich možná řešení. Podniky všech velikostí a ve všech odvětvích v EU vyvíjejí maximální úsilí o překonání krize. Společně se nám to může podařit!

Více o návrzích skupiny Zaměstnavatelé na překonání krize se dozvíte v našem pozičním dokumentu: https://europa.eu/!Dp99Um (lj)